--- Denne side:  Side-037-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 37 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Barneverntenesta vil gjera merksam på at det nemnda vedtek er eit minimumssamvær. Barneverntenesta kan ut fra eige vurderingar gje foreldre og barn meir samvær enn det nemnda har fastset på eit seinare tidspunkt. Slike vurderingar vil bli gjort og det vil bli lagt til rette for samvær dersom det blir vurdert til det beste for bama/det einskilde barn å utvide samværet.


Det same gjeld for høve til å føra tilsyn under samvær. Barneverntenesta ser det som viktig at barneverntenesta har høve til å føra tilsyn. Slikt tilsyn må og vil bli utført med naudsynt varsemd. Det betyr at det ikkje er sikkert at alle samvær for desse barna nødvendigvis må utøvas med tilsyn. Det vil bli lagt vekt på dei erfaringar ein haustar undervegs.


HEIMEL / Lovgrunnlag:


Fylkesnemnda vert bedt om å treffa vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 som lyder slik:


§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får,

eller alvorlige mangler iforhold til den personlige kontakt og trygghet som

det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt

hjelpetrengende barn fir dekket sitt scerlige behovfor behandling og

opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i

hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli

alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for

barnet

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig utfra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

Et vedtak etter første ledd skal treffes avfylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.


KONKLUSJON:


Barneverntenesta i Vindafjord ber om at Fylkesnemnda for Rogaland fattar vedtak om omsorgsovertaking og plassering utafor heimen for barna Gudmund Cusanus, Frøydis, Sofie, Alfredo Ao, Mariel Rose, Urda Lilja og Solborg Sera Hansen jfr lov om barneverntenester §4-12, a, c og d.


PLAN FOR FRAMTIDIG OMSORGSSITUASJON


Det vil bli utarbeida fullstendige tiltaksplanar når nemnda sitt vedtak og grunngjeving foreligg. Slike planar må og utarbeidast i samrad med dei som skal utova den daglege omsorg for barnet, jamfør lov om barneverntjenester § 4-18. Her vil vi gje nokre hovudpunkt for korleis ein ser for seg at omsorga for barna vert ivaretatt etter omsorgsovertakinga.


Plasseringa si lengde


Grunnlaget for å fremja denne saka er at dokument og den barnevernfaglege vurdering tilseier at foreldra sine omsorgsevner er varig svekka. Ein kan ikkje sjå at det er utsikt til endring her


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---