--- Denne side:  Side-043-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 2 av 12:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Sosialkontoret forutsetter at PBT møter barn og foreldre i hjemmet og i PBT sine lokaler. Besøkene i hjemmet bør være både avtalte og ikke avtalte for å få et best mulig bilde av familien. Det forutsettes at besøkene / møtene finner sted så mange ganger PBT finner det nødvendig for sitt arbeid."
PBT vurderte at de områdene som her skulle utredes; barnas utvikling og fungering og relasjonen mellom barna og foreldrene, ikke kan forventes å variere noe særlig avhengig av om besøkene er avtalt eller ikke avtalt. Avtalte besøk ble derfor ansett som tilstrekkelig for å få gjennomført vårt arbeid. Dette ble tilbakemeldt til sosialkontoret v/ M.Romfo pr.telefon i uke 24.

ARBEIDSMETODER:

PBT mottok som nevnt søknad datert 14.05.93.
Forut for dette ble det avholdt to møter mellom sosialkontoret i Skaun ved sosialsjef 0. Høstad, sosialkonsulentene M. Romfo og Sølvi Åsen og PBT ved sosionom T. Nistad. Innholdet i desse møtene var gjennomgang av sosialkontorets opplysninger i saken, og gjennomgang av hva henholdsvis sosialkontor og PBT kunne gjøre videre. Resultat av disse møtene ble m.a. at PBT skulle utrede de områder som er nevnt i mandatet.
Etter at PBT hadde mottatt søknaden, drog psykolog Tuire V. Tyldum og sosionom Turid Nistad på varslet hjemmebesøk til familien 15.06.93. I dette møtet drøftet vi og planla videre samarbeid med familien. Vi satte opp tre nye tider for hjemmebesøk, i tidsrommet 21.06. - 01.07, samtidig som vi hadde åpning for å møtes andre steder og tider dersom det etterhvert visste seg nødvendig for vårt arbeid. Besøk to ble gjennomført slik vi hadde planlagt. Besøk tre og fire måtte avlyses fra PBTs side p.g.a. sykdom. Etter dette hadde PBTs medarbeidere ferie, og nytt besøk ble gjennomført 27.07. Etter dette besøket fann vi at områdene vi skulle utrede var tilstrekkelig belyst. Et fjerde besøk ble derfor ikke gjennomført.

Ved alle hjemmebesøk har vi møtt de tre barna og begge foreldre. I løpet av hjemmebesøkene har vi vært sammen med barn og foreldre i deres daglige gjøremål og samvær, inne og ute. Vi har snakket med foreldrene alene; om barnas utvikling og daglige omsorg, og om forhold ved dem selv som foreldre og voksne.
I tillegg har vi vært noe alene med de to eldste barna.
I tillegg til ovennevnte gikk vi gjennom innhold i rapporten sammen med foreldrene på vårt kontor 11.07.d.å.
Familien har samarbeidet greit og ikke begrenset våre arbeidsmetoder, hva gjelder møtetsted, tidspunkt eller tema som skulle undersøkes.
Innholdet i rapporten bygger altså på hjemmebesøk hos familien 15.06. kl. 14.00-16.00, 21.06. kl. 10.00-12.00 og 27.07. kl. 14.15-17.15.

BESKRIVELSE AV BARNAS HVERDAG OG SAMSPILL MELLOM BARN OG FORELDRE.

Familien bor på et småbruk i Skaun, som de overtok for ca. tre år siden. Både jord, våningshus og fjøs var lite vedlikeholdt, og har også idag "enkel" standard, f.eks. ikke innlagt varmt vann og bad.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---