--- Denne side:  Side-048-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

igang. På spørsmål fra oss om hvordan de vil greie å samarbeide med den lokale skole, hvis dette blir resultatet, sier de at det vil bli vanskelig. De vil komme til å rette på det Balder forteller han har lært, dersom de mener det er galt. Dessuten er deres motstand mot dagens aktuelle skoletilbud så dypt forankret, at de vil få vansker med å "glatte over" uenighet, og konflikter vil kunne oppstå. Hvis så skulle skje, vil de legge vekt på å føre en saklig diskusjon med skolemyndighetene, og de vil alltid vurdere hva som er til beste for Balder. De ser også at eventuelle konflikter mellom hjem og skole vil kunne gå ut over Balder, som da må forholde seg til to "ulike verdener".
Foreldrene forteller at de har tenkt på og drøftet dette med et alternativt skoleopplegg de siste 8 år, så det er vel gjennomtenkt, og de har sammenfallende syn på de ulike alternativ.

BESKRIVELSER AV FORELDRENE.

Herunder vil vi kort beskrive foreldrenes bakgrunn, forholdet dem imellom og deres økonomiske situasjon.

Mor forteller at hun er oppvokst på Byåsen i Trondheim. Hun arbeidet en periode som dagmamma etter ungdomskolen, inntil hun og Rune flyttet til Aure.
Far forteller at han er oppvokst på Lademoen i Trondheim. I løpet av ungdomskoletiden ble har interessert i filosofiske spørsmål, og las verker av Bjerke, Bjørneboe, Gøethe, Platon osv. Interessen utviklet seg til spørsmål kring kjemi, biologi og natur. For å ivareta dette startet han på Krokeide yrkesskole ved Bergen. Han ble skuffet da undervisningen ikke var tilrettelagt slik han hadde håpet. Han mistrivdes, lukket seg mer og mer inne, og de andre elevene og lærerne reagerte på dette. Han avbrøt skolen. Resultatet av dette ble attføring og deretter uføretrygd. Legen som behandlet han forklarte at han hadde for særegne interesser til at han noen gang kunne tilpasse seg vanlig skole, arbeidsliv, eller samfunnsliv. Dessuten fortalte han til legen at han førte åndelige samtaler med Gøethe, derfor diagnosen schizofreni. Far forteller at han før og etter Krokeide hadde noen småjobber ulike steder i Trondheim. På spørsmål til far om hvordan det har vært for han å være uføretrygdet med nevnte diagnose, sier han at det har vært OK da dette gav han frihet til å holde på med det som alltid har interessert han; lesing, skriving og de siste årene også familie, dyr og planter. Ulempene har vært at folk snakker seg imellom og lager egne forklaringer på hvorfor han er uføretrygdet, noe som kan være ubehagelig å høre om.

Foreldrene forteller at de møttes og slo seg sammen i Trondheim, og at de så flyttet til Aure, Tustna og Skaun. De var tidlig bestemt på å finne et sted som det de nå har funnet i Skaun. De gir uttrykk for å være enige om å satse på dette "prosjektet", samtidig som de er åpne på at Rune er den som har stått mest for det ide- eller tankemessige.
Når det gjelder forholdet dem imellom beskriver de seg som svært ulike hva gjelder temperament. Han er sindig og rolig, hisser seg aldri opp, mens hun er mer oppfarende og impulsiv. Dette har ført til kommunikasjonsproblemer og konflikter dem imellom. I tillegg opplevde de problemer kring at Rune ville ha mindre nærhet i forholdet enn det Trude ønsket. Konfliktene toppet seg på de tider kona tok med ungene og drog hjemmefra høsten -92. En medvirkende faktor til at hun drog den aktuelle dagen var også at de ventet besøk av sosialsjefen neste dag, noe hun gruet seg til. De forteller at kona 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---