--- Denne side:  Side-052-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Hvis foreldrene ikke mestrer å oppmuntre og støtte ungene til varierte aktiviteter og interesser, og omgang med andre mennesker og miljø, ligger faren i at de kan utvikle seg til å bli for særegne, ensomme, med lavt selvbilde, noe som igjen kan føre til at de blir innesluttet eller utagerende.

Balders forestående skolegang er et tema som også berører ovennevnte vurderinger.
Vi har forståelse for at for foreldrene handler dette om viktige tema som gjelder innhold og opplæringsmåter i dagens skole. Vi antar at skolemyndighetene i Skaun må se på hvilke muligheter og begrensinger de rår over.
Uansett hva som blir resultatet hva gjelder Balders skolegang, vil det i tråd med ovennevnte være svært viktig for foreldrene og eventuelle skolefolk å hele tiden ha Balders samhandling med andre unger i fokus, og uansett oppmuntre og støtte han i sosial omgang og kontakt.

*Foreldrene opplyser at deres økonomi er dårlig i den periode våre hjemmebesøk pågår. I løpet av besøkene kan vi ikke se at dette virker direkte negativt på ungene eller deres omsorgsituajson. Klær og mat til ungene virker godt nok ivaretatt, og foreldrene er som tidligere beskrevet gode i sin samhandling med ungene.
Når det gjelder hvordan familiens økonomi virker indirekte på ungenes utvikling, vil vi ta med de elementene som handler om at de har lite råd til klær og sko, til investeringer som varmt vann og bad, og den belastning det er for foreldre å være stadig på økonomisk etterskudd.
Det at ungene har gamle eller dårlige klær, kan medvirke til at ungene blir ertet eller snakket om av andre unger eller voksne, selv om vi ikke hørte fra familien at så har skjedd fram til nå. Det at de mangler bad og innlagt varmt vann, kan gjøre at bading av unger, og vasking av klær, kopper og hus blir mer tungvindt, både for unger og voksne. Hvis ungene og de voksne ikke greier å ivareta dette tilfredstillende, kan andre mennesker også reagere på lukt eller skit. Dette siste ble heller ikke nevnt som noe problem fra familiens side, bortsett fra at de gjerne skulle hatt disse tingene mer enkelt og praktisk. At den dårlige økonomien var en belastning for foreldrene og skapte mye usikkerhet, opplevde vi tydelig. De snakket om økonomi og framtid med bekymring, men ikke oppgitthet.

*Siden fars psykiske helse var et av de forhold som låg til grunn for barnevernet i Skaun sin bekymring vedr. ungene, var vi gjennom hele vår kontakt med familien særlig opptatt av hvordan fars psykiske helse framstår i det daglige samvær med ungene.
Vi har tidligere beskrevet og vurdert samspill mellom barn og foreldre. Vi vil her gjenta at far i sitt samvær med ungene er tilstedeværende med kropp, blikk og samtale, så langt vi kan vurdere. I tillegg vurderer vi at han kommuniserer tydelig og sammenhengende med ungene, og på en måte som virker forståelig for dem alle, ut fra sin alder.
I våre samtaler og samhandling med far finner vi ikke forhold som tilsier at han har en aktiv sykdom i den forstand at han er ulogisk, har realitetsbrist eller er usammenhengende. Han gjør rede for sine tanker, handlinger og følelser på en for oss tydelig, sammenhengende og forståelig måte. Når vi blir uklare i vår kommuniksjon virker det for oss som han kan bli noe utrygg, og han ber oss på en saklig og høflig måte være mer klare eller tydelige. Vi vurderer at han er en mann med særegne interesser, som han er opptatt av i tanke og handling. Dette er også bakgrunnen for den særegne livsstilen familien har valgt, og som er tidligere beskrevet. I tillegg vurderer vi at han er en mann som er 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---