--- Denne side:  Side-053-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

særlig opptatt av verdier som åpenhet, tydelighet og saklighet, hos seg selv og andre. Vi kan ikke se at fars psykiske helse slik den framstår idag, virker uheldig inn på ungenes utvikling. Forhold vedr. fars og familiens særegne livsstil har vi vurdert ovenfor.

*Forholdet mellom foreldrene låg også til grunn for barnevernet i Skaun sin bekymring vedr. ungene. Ut fra det foreldrene forteller til oss har de slitt med samlivsproblemer, noe de mener bunner i ulike temperament og væremåter, og rester av problemene er fortsatt til stede. Ut fra det vi opplever i samværet med familien, som er tidligere beskrevet, kan vi ikke si at disse konfliktene er aktive i hverdagen nå, eller at de"ligger i luften".
Men ut fra det foreldrene selv forteller har de vært mer aktive tidligere, og særlig på det tidspunkt Trude drog hjemmefra med ungene. Selv om ungene ikke forteller noe spesiellt kring dette, vil vi anta at dette har vært ubehagelige opplevelser for ungene som den gang var 6, 4,5 og 1 år. Det er rimelig å anta at i alle fall de to eldste vil huske dette så tydelig at de nå seinere også blir urolige, dersom foreldrene blir uenige og diskuterer. Det foreldrene selv sier er at de ikke snakker om konflikter seg imellom i ungenes påhør. Da vi ikke har motsatte opplysninger fra noe hold, må vi legge til grunn at konflikten mellom foreldrene ikke er slik at den på noen vesentlig og uheldig måte preger ungenes hverdag nå.
Dersom konflikene mellom de to voksne skulle øke på eller bli fastlåst, vil vi oppfordere dem til å søke profesjonell hjelp, f. eks. Familievernkontor, for å forebygge at konfliktene topper seg, og virker uheldig inn på ungene.

*Et annet forhold som vi har vært inne på i beskrivingsdelen er foreldrenes opplevelser av møte med barnevernet. Grunnen til at vi har tatt dette med, er at foreldrene opplever dette som et forhold som også har virket inn på hele familiens fungering siste år.
Foreldrene forteller at de siste året har vært usikre på om ungene kunne bli tatt fra dem, siden dette ifølge dem, ble uttalt fra sosialsjefen høsten -92. Det er forståelig og rimelig at dette oppleves som en stor usikkerhet og belastning for foreldrene. Som beskrevet tidligere finner vi på tross av denne belastning, at samhandling og samvær i familien virker godt for ungenes del. Vi vil likevel peke på at det for familien vil være viktig å komme fram til en beslutning i barnevernsaken så snart som råd, og at barnevernet omkring dette setter alt inn for å få til en åpen, tydelig og klar dialog med familien.

OPPSUMMERING MED FORSLAG TIL HJELPETILTAK.

Som en oppsummering av ungenes hverdag og hvordan denne virker inn på ungenes utvikling, vil vi konkludere med at både Gudmunds, Iduns og Balders utvikling pr. idag virker tilfredstillende, både følelsesmessig, intellektuellt, motorisk og sosialt.
Ungene har imidlertid noen særlige utfordringer p.g.a. familiens særegne livsstil, som handler om å mestre sosial omgang med andre unger og voksne. De trenger på dette utviklingsområdet foreldrenes særlige oppmerksomhet, støtte og oppmuntring.
Da vi drøftet dette området med foreldrene nevnte de at ungene har vært med på "sanglek", og at de kunne tenke seg å delta på musikkskole, speider eller 4-H.
Vi vil understreke at slike aktiviteter kan være med på å støtte opp om ungenes utvikling på det sosiale området. Dersom foreldrene ønsker praktisk eller økonomisk hjelp for å få ungene med i slike aktiviteter, anser vi slik hjelp som nyttig for ungene. 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---