--- Denne side:  Side-090-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta


Ikkje offentleg


Trude og Rune Hansen

Tindeland

5568 VIKEBYGD


Vår dato: Arkiv: 06/37 - 10 Sakshandsamar: INY Dato: 03.07.2006oppklaringsbrev av undersøkelse.Vi viser til dykkar siterte brev av 12.05.06 og til tidlegare korrespondanse kor barneverntenesta i Vindafjord har prøvd å komma i kontakt med familien i ei undersøkingssak på bakgrunn av bekymringsmelding frå Mattilsynet.


I brevet dykkar etterlyser dykk hensikta med møte. Barneverntenesta har gjennom første samtale med dykk fått ein del opplysningar om familien, men me treng ytterlegare opplysningar om familien som me håpa dykk kunne gje oss.

Barneverntenesta yngkjer vidare opplysningar om mellom anna barnas og foreldra sin helsetilstand, familiens økonomiske tilhøve, oppvekst og bakgrunn til foreldra, familiens nettverk, undervisning for barna og planar etter godkjent grunnskule, og fritidsaktivitetar for barna. Me snakka litt om barnas fritidsaktivitetar på møte me hadde men det kom ikkje så klart fram kven av barna som deltok på desse.


Underteikna opplevde første del av møte som greit og informativt der far og barn fortalde litt om livet sitt på Tindeland nå, og om fortida si som dei betegnar som vanskeleg på grunn av trakassering og forfølging frå mellom anna skule etaten og barneverntenesta i andre kommunar.

Ingeborg leste opp bekymringsmeldinga frå mattilsynet.

Barneverntenesta har forstått både ut frå telefonsamtale, brev og dagboksnotat at far opplevde meldinga frå Mattilsynet trakasserande og som ein hemnaksjon frå Mattilsynet si side. Han syns det var rart at barnverntenesta tok slike meldingar på alvor.


Bekymringar som kjem frå offentleg instant, som i dette tilfellet, tek barnevernet på alvor.

Barneverntenesta har rett og plikt til å gjennomføre ein undersøking når det kjem inn ein melding (barnevernlova § 4-2, jfr. § 4-3.) barneverntenesta tek då kontakt med familien for å vurdere om det treng setjast inn hjelpetiltak i familien, eller om dei henlegg saka på bakgrunn av dei opplysningane dei får inn i form av samtale med familien, heimebesøk, samtale med barna i familien, innhenting av opplysningar utanfrå der barna ferdast (eks. skule, barnehage, helsestasjon m.fl.)


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---