--- Denne side:  Side-091-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

I dykkar tilfelle vil det ver naturleg å ta kontakt med dei som familien har, eller har hatt kontakt med dei siste åra, som te dømes helsesøster, jordmor, musikkskule, trygdekontor, barneverntenesta i Sveio og Skaun kommune og evt. andre kommunar dykk har budd i før, og Marta Straume,dykkar tilsynsperson for heimeundervisning.


Dette er foreløpig ikkje gjort enno då me håpa at me skulle få gjere undersøkinga i samarbeid med familien.

Barneverntenesta vil henta no opplysningar frå overnemnde instansar/ personar Jfr.barnevernlova § 6-4


Dykk kan og foreslå personar som dykk tenker at kjenner familien godt og som kan gie eit godt bilete av korleis familien lever.


Det blir og sagt i brev datert 12.05.06 at breva dykk har sendt ikkje er besvart eller bekreftet mottat og videresendt. Det stemmer nok at brevene dykkar ikkje er svart på, då breva frå dykk har vert svar på møte- innkallingar frå barneverntenesta, og forsøk på frå vår si side å få kontakt med familien til samtale og samarbeid.


Dykk viser til at me ikkje har fulgt dykkar ynskje om å viaresenda brevet som er ein klage. Dykk seier " hvilken besynderlig formell håndtering av en klage er dette".


Når det gjeld klage, kan foreldre / ungdommen klage på vedtak barneverntenesta har gjort. Barneverntenesta har enda ikkje fatta noko vedtak i denne saka då barneverntenesta er i ei undersøking.

Lov om barneverntenesta jfr. Forvaltningslova, opnar ikkje for å klage på, undersøking.

Om barneverntenesta fattar vedtak som foreldra/ ungdommen er ueinig i, d.v.s ikkje har fått det ein har bede om, må klaga sendast til Fylkesmannen i Rogaland for handsaming der.

Dersom kommunen vurderer at barnet / ungdommen treng tiltak som ungdommen/ foreldra ikkje ynskjer er det Fylkesnemda i Rogaland som fattar slike vedtak. Kommunen kan med andre ord ikkje setje i verk tiltak som den det gjeld motsett seg.


Me veit ikkje kven dykk siktar til når dykk ber om at me skal sende klagen vidare. Du seier og at "all dokumentasjon frå underteikna sin side ønsket tilgjengeleg og belyst for alle og enhver " .


Barneverntbnesta gjer ikkje ut opplysningane om personar dei arbeider med. Dette har bakgrunn i den teieplikta barnevernet arbeider under, men det har og eit etisk grunnlag. Barn skal etter vårt syn ikkje få brefta sitt privatliv ut i offentlegheita i ein konflikt mellom for eksempel foreldra og det offentlege.

Brevet dykkar datert 20.03.2006, gjer oss oppmerksam på at dykk ikkje ynskjer at barneverntenesta skal ha nokon form for taushetsplikt i forhold til dykk eller dykkar familie. Barneverntenesta har mottat og forstått innhaldet, men vil ikkje bruka dette til å gje ut opplysningar om familien til uvedkommande.


Du seier og i brev datert 12.05.06 at, barnevernleiar Iren Konstance Hebnes fortalde til Jens Tveit at "saka imot vår familie straks ble avslutta fra dykkar side og at hun kjente seg trygg på at forholdet i vår familie og for våre barn er trygge og gode". Dette må ver ein misforståing. Iren K Hebnes seier i den saka at ho har snakka med Jens Tveit før påske og sagt at han kan helse familien å sei at barneverntenesta ikkje

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---