--- Denne side:  Side-106-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Rådmannen sin stab

Vindafjord kommune Saksh: Arne J Borgemyr

Barnevernstenesta Tif: 53 65 57 01

Postboks 70 Dato : 31.07.2006

5586 VIKEDAL Vår ref: 06/8627

Dykkar ref:

Arkiv: DATO-

Ikkje offentleg

Off.lova § 5a, fvl. § 13


VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE OG SOSIALADM.

Innk. – 2 AUG. 2006

Saksnr. 06/954 L.nr. 2006000037

ARKIV nr. Saksh.INFORMASJON OM FAMILIE - DYKKAR ARKIV NR 06/37 -16


Me har mottaft Dykkar pålegg om informasjon om 4 av barna tif familien Trude og Rune Hansen, Vikebygd.


Underteikna har hatt det faglege ansvaret for heimeundervisninga med denne familien heile tida dei har vore i Ølen kommune. I det følgjande vert det gjort greie for kva som har vore gjort i samband med kommunen sitt tilsynsansvar for heimeundervisning med heimel i opplæringslova § 14-2.


LITT HISTORIKK

Familien Hansen busette seg i Vikebygd i Ølen kommune i 2002. Underteikna hadde møte med Rune Hansen den 30.08.02 der opplegget for heimeundervisning vart drøfta. Det vart mellom anna sett fram eit sterkt ønskje om å få. Marta Straume som tilsynslærar. Familien kjende henne frå tidlegare opphald i Sveio kommune. Ølen kommune hadde allerele hatt eit samarbeid med Marta Straume I samband med heimeundervisning på Bjoa då ungdomsskulen vart nedlagt der. Marta Straume tok på seg oppdraget som tilsynslærar for familien Hansen, og det vart avtalt nokre rammer for tilsynet. Desse bygde i nokon grad på den såkalla ”Sveiomodellen” som vart utarbeidd i Sveio då familien Hansen var buseft der. Ei modifisert utgave av modellen vart utvikla for Ølen kommune den 26.09.2002 og sendt til Marta Straume Vedlegg 12). Hausten 2002 omfatta tilsynsoppdraget Idun (f. 1988), Frøydis (f. 1993) og Gudmund (f. 1991).


Det vart avtalt at Marta Straume skulle gjennomføre tilsynsbesøk i heimen kvar haust og vår og sende rapport til kommunen etter gjennomføringa. Rapportane er nærare presentert nedanfor.


Den 30.10.2003 hadde Ølen kommune tilsyn frå utdanningsdirektoren i Rogaland.

Kommunen sitt ansvar for tilsyn med heimeundervisning og vurdering av korleis dette

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---