--- Denne side:  Side-112-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

TILSYN MED HIMEUNDERVISNING, ØLEN KOMMUNE.


Tilbakemelding til Rune og Trude Hansen og Ølen kommune.Tilsynet gjeld: Gudmund Hansen f. 10.05.91.

Frøydis Hansen f 25.12.93

Stauda Sofie Hansen f 24.05.97


Eg viser til avtale med Ølen kommune.

Etter avtale med familien Hansen vart tilsyn for vårhalvfået 2005 utført ved besøk i heimen 12.08.05. Alle familiemedlemmane, også dei to som no er ferdige med grunnskuleopplæringa si, var tilstades.


Generelt om heimeundervisninga:

Familien Hansen har eit pedagogisk grunnsyn som ein kan kalla naturleg læring. Mange heimeundervisarar ma i USA og Australia deler dette synet. Opplæringa er for ein stor del knytt til at borna deltek saman med vaksne og born i ulik alder i arbeid og kvardagsliv. Opplæringa er ein heilskap og knytt til livet i familien.

Sidan sist tilsyn har Rune, Balder og Gudmund vore på reise gjennom Europa til Tyrkia. Dei køyrde gjennom Damnark, Tyskland, Austerrike, Italia og Hellas til Tyrkia, og tilbake gjennom dei same landa. Dei opplevde og lærte mykje som resten av familien får del i gjennom bilete og forteljingar.

Elles held heimeundervisninga fram på same måten som før. Dei steller den store hagen og dyrkar svært mange plantar og tre til sjølvberginga. Dei steller dyra og hjelper kvarandre med det som skal gjerast i heimen.

Borna er framleis glade i å lesa. Familien brukar også filmar i undervisninga.


Gudmand lagar program til datamaskiner med Basic. Han vil også læra seg Pascal. Han seier han lærer ved å prøva og feila. Når han står fast, låner han bøker og les seg til ny kunnskap. Han hadde stort utbytte av turen til Tyrkia. Mange av bileta dei tok, er av insekt, blomar og anna natur.

Froydis teiknar og målar. Ho skriv dagbok og løyser kryssord. Ho arbeider med kart over Europa og får del i Europa-turen gjennom forteljing og bilete. Ho studerer naturen og lagar bok om krypdyr. Ho steller 14 andungar. Ho syng og spelar fiolin i musikkskulen.

Stauda Sofie er flink-med formskrift. Ho er glad i å lesa og les Anne Cath.Vestley-bøker. Ho lærer engelsk og vil også læra tysk.


Konklusjon: Føresetnadene for heimeundervisning er framleis tilstades. Skulesjefen kan vurdera om tilsynet kan reduserast til ein gong i året og elles ved aktuelle behov.


ØLEN KOMMUNE

Bergen, 06.09.05 Løpe.nr.: Avd.: Saksh:

Sak ID: Doknf.: Grad.

16 SEPT. 2005

Marta Straume

Ark.kode P Ark.kode S

Marta Straume Br.nr.: Gnr.:

Kopi til:---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---