--- Denne side:  Side-113-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Ølen kommune

5580 ØLEN


MOMENTLISTE FOR TILSYN MED

HEIMEUNDERVISNING


Tilsynslærar skal på kommunen sine vegne ivareta tilsynsansvaret. Jfr. Opplæringslova §14-2.1. Tilsynslærar skal sjå til at heimeundervisninga har ein viss grad av struktur.

2.

3. Tilsynslærar skal sjå til at det er ein viss grad av plan i undervisninga.

4.

5. Tilsynslærar skal sjå til at undervisninga omfattar dei mest sentrale emne for

klassetrinnet i kjernefaga.


6. Tilsynslærar skal sjå til at vilkåra for heimeundervisning er tilstades.


7. Tilsynslærar har ikkje rettleiingsansvar. Dette er ikkje til hinder for at

tilsynslærar på fritt grunnlag kan rettleie foreldra i deira arbeid.


8. Tilbakemelding skal skje skriftleg til rådmannen (v/skulefagleg ansvarleg) i

etterkant av kvart tilsynsbesøk. Tilbakemeldinga skal vera ei kort

oppsummering av ovannemnde punkt.


Ølen kommune, den 26. September 2002


Arne Borgemyr

skulefagleg ansvarleg


Kopi til:


Tilsynslærar Marta Straume

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---