--- Denne side:  Side-128-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

VINDAFJORD KOMMUNEKan Dykk sei noko om det enkelte barns fungering sosialt, i samspel med vaksne, og dei andre barna på kulturskulen?

Det som kan seiast om barnas fungering i kulturskulen, er alt med positivt fortegn. Dei møter alltid budd til timane, og i god tid, har øvd bra, er positivt imøtekomande i høve til lærarar og medelevar. Dei har og gode allmenkunnskap(lesing,skriving osv.)


Spesielle talenter og ferdigheter?

Borna det her er snakk om viser tydeleg interesse og evner innan musikk. Dei gjer fine framsteg, og det er tydeleg at dei også "musiserer" ein del heime, både åleine og saman med søsken.Anna som kan vær relevant informasjon om familien knytt til kontakten med kulturskulen?


Vi er svært glade for å få ha desse barna i kulturskulen. Den interesse og iver som heimen syner for å søkje borna inn i kulturskulen, ”smittar” tydeleg over på barna, som igjen vert læreviljuge og positive elevar. Det må vel og kunne seiast, at nokre av barnas evner er såpass spesielle, at vi vil kunne anbefale at dei og burde få høgare utdanning innan fagområdet etter kvart som alder og modning tilseier det.Med vennleg helsing


Anne Kristine L. Andersen

Anne Kristine L.Andersen

Rektor


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---