--- Denne side:  Side-132-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Familien har i følgje far vener. Dei får fleire og fleire vener etterkvart som dei vert kjent. Familien har eit inderleg ynskje om å ver i fred frå det offentlege.


Far gir utrykk for at han ikkje ynskjer viare undersøking frå barneverntenesta. Då barneverntenesta seier at undersøkinga ikkje er slutt med dette tar dialogen ein ny form. Far vil melda ein av sakshandsamarene til barneverntenesta. Han seier at han opplev påstand om vidare undersøking som grunnlause og opplev det som ein trussel. Barneverntenesta seier dei vil drøfte saka med leiar og komme tilbake med ny henvending etter dette.


Innhenta informasjon, Skuleetaten v. Borgmyr.


Familien busette seg i Vikebygd i Ølen kommune 2002, nå Vindafjord kommune. Rune Hansen hadde då møte med Arne Borgmyr der opplegget rundt heimeundervisning vart drøfta. Det vart der sett fram eit sterkt ønskje om å få Martha Straume som tilsynslærar. Ho hadde vert tilsynsleerar i Sveio kommune. Rammene for tilsynsynet bygde på "Sveiomodellen". Ein modifisert utgåve av modellen vart utvikia for tidlegare Ølen kommune. Det vart avtala at tilsynsrapportar skulle sendast inn vår og haust.


Rune Hansen skal i samtalar understreka sterkt at han ikkje har tillit til offentlege skular og har derfor ikkje lyst til at barna skal gå på slike.


Familien skal ha vorten underetta av Marta Straume om retten til vidaregåande skule. Kommunen har ikkje konkret meldt frå til oppfølgingstenesta Om dei barn som har alder for å søkje vidaregåande skule utan å nytte seg av retten .


Tilsynet skulle i prinsippet vert to gonger i året. Det har ikkje vorten fylgd opp like godt. I 2002/ 2003 var det eit tilsyn, i 2003/ 2004 var det to tilsyn, og i 2004/2005 og 2005/2006 var det eit tilsyn i året.


Det er ikkje noko dokument på at barna har gjennomført opplæringsplikta i grunnskulen. Kontakta mellom skule og familien har vert et par samtalar med far og kontakta via brev og Marta Straume. Familien skal av skulen på Vik og Ølen blitt oppmoda til å hente lærebøker og matriell.


Lærar og rektor i Ølen kulturskule har hatt direkte kontakt med barna.


Sjølv om kommunen kunne ynskt ein meir omfattande faglege vurderingar har dei ikkje vert så urolege over det rein faglege. Barna verkar ressurssterke .


Det som har komen til administrasjonen er uro over barnas sosiale utvikling. Dei bur isolert og kontakten med jamnaldringar har ikkje vore så god.


Det kom Opp ein bekymringsmelding om det skulefaglege frå ein privatperson. Rådmannen gjennom fleire kontaktar tok dette opp. Defte blei avvikla då det vart ein kommunesamanslåing i 2005/06.


Konklusjonane til Martha Straume sine rapportar seier at føresetnaden til heimeundervisninga er til stades.


Martha Straume foreslår i siste rapport at skulesjefen kan vurdere om tilsynet kan reduserast til ein gong i året og elles ved aktuelle behov.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---