--- Denne side:  Side-133-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Innhenta informasjon frå helsesøster og jordmor v. Liv Siiri Hoika og Wenche Strand Hauge:


Trude og Rune Hansen tok kontakt med helsestasjonen 06.03.06. Trude hadde fødd barnet 28.02.06 og hadde fått brystbetennelse, var hjå legen og efter det til helsestasjonen for ho trong 6 16ne brystpumpe. Avtalte d6 telefonkontakt ei veke seinare for 6 folgje opp mor sin helsetilstand og for 6 avtale heimebesok. Ved telefonkontakt 08.03.06 var brystbetennelsen p6 veg tilbake.

Heimebesok 17.06.06. blei tatt vel imot . ( utfort av jordmor og helsesoster)


Barnet verka friskt og velbefinnande. Helse og trivsel vart vurdert som god, samspel mellom mor og barn var fint.


Heile familien var til stades under besoket, dei eldste barna stellte til mat. Det var roleg atmosfaere, kommunikasjonen bar preg av respekt og harmoni. Samspelet mellom mor og far var upaklageleg. Barna verka opne, glade og fortrulege. Fleire av barna spela instrument. Dei var og opptekne av data , boker og internett.


Familien budde trongt. Helsesoster var be.rre i 1. etg. 1. etg bar preg av plassmangel. Det var likevel sitteplass til alle, moblane var slitt men funksjonelle. I stua var det bode tv, data og musikkanniegg. Det var d6rlegare orden og renhold enn det ein normalt ser i heim, men vart ikkje vurdert skadeleg for helse og trivsel.


Kleerne bar preg av gjenbruk , men var passelege og funksjonelle. Hygienen s6g ut til 6 ver tilfredsstillande.


Helsesos.ter kunne ikkje gjer greie for kvart einskilde barn men oppdaga ikkje noko som gjorde dei bekymra for helse, trivsel og utvikling.


Helsesoster @ar sist haft kontakt i juli, mor sett pris ph kontakten med helsestasjonen men ynskjer ikkje A folgje helsestasjonsprogrammet eller vaksina.sj'onar ved helsestnsjonen. Ho er klar over konsekvensen av manglande vaksinar.


Innhenta informasion Jordmor: Wenche Strand Hauge


Heimebesok 17.03.06


Jordmor mofte Trude og Rune Hansen for forste gang 18.01.06. Trude var d6 gravid i 34 svangerskapsveke. Ho hadde db vorten r6da av dr. Schou til 6 ta kontakt med jordmor. Efter detvar ho hjA jordmor to ganger for ho fodde.


Rune var og med pb kontrollane. Dei gav utrykk for at dei gleda seg til fodselen, Rune skulle ta imot barnet.


PA grunn av at Trude fortaide at ho hadde blodd ein del ved nokon av-fodslane oppfordra jordmor at del skulle fode p5 sjukehuset. Jordmor diskuterte med overlege fodeavdelinga om A leggje forholda til refte slik at Rune kunne ta imot barnet med jordmor til stades. Det onska ikkje foreldra men takka for bmtanken.


Paret onska kontakt med helsesoster og jordmor efter fodsel.


Innhenta informasion hi6 trygdekontoret v.Elin m. Larsen


Informasjon om Rune L. Hansen


FAr utbetalt 1 00% uforepensjon, m6nadsbelop er brutto 30.320 kr, minus 6401 kr i skatt. Netto utbetalt : 23.919 kr.


Uforepensjonen er tilst6tt fr6 1979 med bakgrunn i diagnose betydelig personlighetsavvik " og Schizofreni


Informasjon om Trude M. Hansen


Trude M Hansen f6r utbetalt barnetrygd for 7 barn med til saman 6 790 kr. pr. m6nad.


Innhenta informasion fr6 kulturskulen v. Anne Kristine Andersen


@Gjeld Gudmund, Stauda Sofie og Alfredo Hansen)


Anne Kristine Andersen kjenner best Gudmund Hansen d6 ho undervisar han, men har kjennskap til dei andre borna gje.nnom dei andre leerarane og gjennom mote med dei v. folles arrangementer. Dei andre leerarane gjer tilbakbmelding om positive framgong for alle barna.


Begge foreldra har vist stor interesse og engasjement i hove til 6 syte for at barna f6r opplaering i,kultur- skulen. I det daglege er det mest mor som har kontakt med laorarar 1 hove til barnas undervisningssituasjon. Far koyrer til og fr6 mens mor folgjer dei yngstb bi3rna til timene. Ho folgjer barna opp p6 ein god og pmsorgsfull m6te. Foreldra er og ivrige tilhorarar p6 konsertar skulen arrangerer.


Barna moter altid budd til timane og er positive og imotekommande i hove til leerarar og medelevar.


Kultur- skulen skulle ha stor konsert p6 Olen samfunnshus. DA foreldra fekk vete at det vart tekne inngongspenger for dei vaksne, fekk ikkje barna delta p6 konserten. Grunnen skulle ver at far var prinsippiellt imot inngongspenger. Barna hadde forebudd seg godt og var motivert for konserten. Det fekk og konsekvenser for dei andre barna som skulle ha framforingar i samspels- grupper med Hansen barna.


Foreldra vart kontakta og tilbode gratis billettar, men avslo. Far hadde andre planar for den kvelden og kunn6 ikkje koyre.


Bortseft frA denne gongen har barna delteke pA samtlege store og smA konsertar.


'Innhenta informasion frA Skaun kommune v. Barneverntenesta 1993- 95


(gjeld barna Balder, Idun og Gudmund Hansen.)


Informasjonen som kjem fr6 Skaun kommune viser fleire bekymringsme ' ldingar frA fleire personar som er bekymra for korleis mor og barn har det. Far vert skulda for 6 fysisk og psykisk mishandle barna og mor. Notata er frA 1995.


Innhenta informasion fr6 helsesoster og iordmor v. Liv Siiri Hoika og Wenche Strand Hauge:Trude og Rune Hansen tok kontakt med helsestasjonen 06.03.06. Trude hadde fodd barnet 28.02.06 og hadde fått brystbetennelse, var hjå legen og etter det til helsestasjonen før ho trong å låne brystpumpe. Avtalte då telefonkontakt ei veke seinare for å følgje opp mor sin helsetilstand og for å avtale heimebesøk. Ved telefonkontakt 08.03.06 var brystbetennelsen på veg tilbake.

Heimebesøk 17.06.06. blei tatt vel imot. (utført av jordmor og helsesøster)


Barnet verka friskt og velbefinnande. Helse og trivsel vart vurdert som god, samspel, mellom mor og barn var fint.


Heile familien var til stades under besøket, dei eldste barna stellte til mat. Det var roleg atmosfære, kommunikasjonen bar preg av respekt og harmoni. Samspelet mellom mor og far var upåklageleg. Barna verka opne, glade og fortrulege. Fleire av barna spela instrument. Dei var og opptekne av data , bøker og internett.


Familien budde trongt. Helsesøster var berre i 1. etg. 1. etg bar preg av plassmangel. Det var likevel sitteplass til alle, møblane var slitt men funksjonelle. I stua var det både tv, data og musikkannlegg. Det var dårlegare orden og renhold enn det ein normalt ser i heim, men vart ikkje vurdert skadeleg for helse og trivsel.


Klærne bar preg av gjenbruk, men var passelege og funksjonelle. Hygienen såg ut til å ver tilfredsstillande.


Helsesøster kunne ikkje gjer greie for kvart einskilde barn men oppdaga ikkje noko som gjorde dei bekymra for helse, trivsel og utvikling.


Helsesøster har sist hatt kontakt i juli, mor sett pris på kontakten med helsestasjonen men ynskjer ikkje å følgje helsestasjonsprogrammet eller vaksinasjonar ved helsestasjonen. Ho er klar over konsekvensen av manglande vaksinar.


Innhenta informasion Jordmor: Wenche Strand Hauge


Heimebesøk 17.03.06


Jordmor møtte Trude og Rune Hansen for første gang 18.01.06. Trude var då gravid i 34 svangerskapsveke. Ho hadde då vorten råda av dr. Schou til å ta kontakt med jordmor. Efter det var ho hjå jordmor to ganger for ho fødde.


Rune var og med på kontrollane. Dei gav utrykk for at dei gleda seg ti1 fødselen, Rune skulle ta imot barnet.


På grunn av at Trude fortalde at ho hadde blødd ein del ved nokon av fødslane oppfordra jordmor at dei skulle føde på sjukehuset. Jordmor diskuterte med overlege på fødeavdelinga om å leggje forholda til refte slik at Rune kunne ta imot barnet med jordmor til stades. Det ønska ikkje foreldra men takka for omtanken.


Paret ønska kontakt med helsesøster og jordmor etter fødsel.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---