--- Denne side:  Side-134-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Innhenta informasjon hjå trygdekontoret v.Elin m. Larsen


Informasjon om Rune L. Hansen


Får utbetalt 100% uførepensjon, månadsbeløp er brutto 30.320 kr, minus 6401 kr i skatt. Netto utbetalt: 23.919 kr.

Uførepensjonen er tilstått frå 1979 med bakgrunn i diagnose: ”betydelig personlighetsavvik” og ”Schizofreni”.


Informasjon om Trude M. Hansen


Trude M Hansen får utbetalt barnetrygd for 7 barn med til saman 6.790 kr. pr. månad.


Innhenta informasjon frå kulturskulen v. Anne Kristine Andersen


(gjeld Gudmund, Stauda Sofie og Alfredo Hansen)


Anne Kristine Andersen kjenner best Gudmund Hansen då ho undervisar han, men har kjennskap til dei andre borna gjennom dei andre lærarane og gjennom møte med dei v. felles arrangementer. Dei andre lærarane gjer tilbakemelding om positive framgong for alle barna.


Begge foreldra har vist stor interesse og engasjement i høve til å syte for at barna får opplæring i kultur- skulen. I det daglege er det mest mor som har kontakt med lærarar i høve til barnas undervisningssituasjon. Far køyrer til og frå mens mor følgjer dei yngste barna til timene. Ho følgjer barna opp på ein god og omsorgsfull måte. Foreldra er og ivrige tilhørarar på konsertar skulen arrangerer.


Barna møter altid budd til timane og er positive og imøtekommande i høve til lærarar og medelevar.


Kultur- skulen skulle ha stor konsert på Ølen samfunnshus. Då foreldra fekk vete at det vart tekne inngongspenger for dei vaksne, fekk ikkje barna delta på konserten. Grunnen skulle ver at far var prinsippiellt imot inngongspenger. Barna hadde førebudd seg godt og var motivert for konserten. Det fekk og konsekvenser for dei andre barna som skulle ha framføringar i samspels- grupper med Hansen barna.


Foreldra vart kontakta og tilbode gratis billettar, men avslo. Far hadde andre planar for den kvelden og kunne ikkje køyre.


Bortsett frå denne gongen har barna delteke på samtlege store og små konsertar.


Innhenta informasion frå Skaun kommune v. Barneverntenesta, 1993- 95


(gjeld barna Balder, Idun og Gudmund Hansen.)


Informasjonen som kjem frå Skaun kommune viser fleire bekymringsmeldingar frå fleire personar som er bekymra for korleis mor og barn har det. Far vert skulda for å fysisk og psykisk mishandle barna og mor. Notata er frå 1995.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---