--- Denne side:  Side-137-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Barnas fungering vil nok være avhengig av foreldras fungering, spesielit i denne familien som foreldra ivaretek alle oppgåver overfor barna. Korleis framtiden for denne familien vil arte seg vil nok være avhengig av foreldras, og då spesiellt fars styrke til å starte å gå gjennom ein rettssak, og dermed å byggje ei framtid dei ynskje.


Barnevernet henla saka då det ikkje fantes grunnlag etter barnevernlova for hjelpetiltak.


Korrespondanse m. far Pr. brev i Vindaford kommune.


- 06.03.06, innkalling til samtala vedk. bekymringsmelding.


- 09.03.06, brevkopi frå matilsynet m. pålegg om at samtlege høner og ender skal holdast innandørs pga. smittefare av fugleinfluensa.


Etter klage får Rune Hansen dispensasjon til å ha ender og høner ute med

vilkår.


20.03.06, brev om heimebesøk, barneverntenesta ynskjer å komme på

- heimebesøk som et ledd i undersøkinga.


- 20.03.06, Brev til barneverntenesta om at familien ikkje ynskjer noe slags

form for taushetsplikt i forhold til familien.


- 27.03.06, åpent brev for ”alle og enhver” – klage på barneverntenestas

igangsetting av undersøking overfor familien. Rune Hansen kallar her

undersøkinga for ein kriminell handling. En bekymringsmelding som er

løgnaktig, trakasserande og krenkande og uten noen som helst substans.

Barneverntenesta har i følge Rune Hansen ingen lovheimel til å igangsette

Undersøking. Vedlegger skriftlig gjengiving av samtalen med

barneverntenesta og Cd. Med lydopptak av samtalen.


- 05.05.06, lnnkalling til samtale frå barneverntenesta. Ynskje frå

barneverntenesta om å få ein dialog med familien. Barneverntenesta ynskje å

lytte til kva familien har å seie om korleis dei opplev situasjonen. Jens Tveit

har sagt at han kan bistå familien i kontakt med barneverntenesta, om dei

ynskjer det.


- 12.05.06, Nytt brev for "Alle og enhver." Kva er hensikta med dialog? Rune

seier i dette brevet at barneverntenesta ikkje lyttar til familien og familien veit

ikkje kva dei vil veta. Barneverntenesta har heller ikkje teke omsyn til at

familien ikkje ynskjer taushet rundt saka. Familien v. Rune Hansen ynskjer all

dokumentasjon frå deira side belyst og tilgjengeleg for alle og einkvar.

Familien ynskjer besinnelse og beklagelse frå barneverntenesta. Samt å høyre

kva barneverntenesta viare vil gjere i saka.


- 03.07.06, Oppklaringsbrev på undersøkinga frå barneverntenesta.


Barneverntenesta ynskjer i vite om korleis foreldras helse er, familiens

økonomiske høve, oppvekst å bakgrunn for foreldra, familiens nettverk,

undervisning for barna og planar etter godkjent grunnskule og om

fritidsaktivitetar for barna.


Barnevernet informerer om kven det vil bli henta inforenasjon frå.


Forklarer korlels barneverntenesta jobbar i forhold til taushetsplikta.


Forklarar korleis en klagar inn sakar på barneverntenesta.


Barneverntenesta ber igjen om møte med familien.---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---