--- Denne side:  Side-139-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Det kan sjå ut som om at far sin dårlege erfaring med skule då han var barn overføres på barna. Barneverntenesta er bekymra for at barna vert så isolert frå resten av samfunnet at dei vil overta den negative haldning til blir overført på barna og tek frå dei mogelegheita til å fungere som sjølvstendige individ i samfunnet.


Deira mogelegheit for å ta ein utdanning vil verta svekka når dei kjem til ein alder der dei skal ta sikte på ei utdanning innanfor eit bestemt yrke.


Det kan sjå ut som mor har lite ho skullig sagt i spørsmål rundt familien. Det kan sjå ut som far sitt ord er lov. Dette gjer at ho vil ha problemer med å beskytta borna mot far sin urimelege reaksjonar. Barneverntenesta har ikkje kommet i kontakt med mor då far tydeleg styrer kommunikasjonen inn og ut av heimen.


Det har gjennom dei siste 11 åra komen inn fleire bekymringsmeldingar frå mellom anna naboar av familien og andre som opplev familien på nær hald gjennom vennskap eller slektskap. Desse har komen med andre beskrivingar av familien enn dei fagpersonane som har undersøkt forholda i heimen med nokre få heimebesøk. Fleire av meldingane har liknande innhald og kjem heilt uavhengig av kvarandre både i tidspunkt og stad.


Både jordmor og helsesøster blir tekne vel imot, men dei kjem for å tilby den hjelpa familien vil ta imot, resten takkar familien nei til utan at det får nokon form for negative tilbakespill på om at dei er bekymra.


Slik barneverntenesta ser det blir dei som stiller kritiske spørsmål, eller setter krav til familien som til dømes, skulen og barneverntenesta stempla som farlege for familien. Mens dei som ikkje stiller krav eller spørsmål rundt familien vert ynskt velkommen. Til og med pressa vert invitert inn for å sjå korleis familien har det.Konklusjon:


På bakgrunn av opplysningar som var henta inn i undersøkinga konkluderer barneverntenesta i Vindafjord at papira i saka vert sendt til ein sakkyndig då barneverntenesta ikkje har klart å komme i direkte dialog med heile familien. Barneverntenesta har ikkje fåft anledning til å komme på heimebesøk for å treffe barna og barnas mor. Kommunikasjonen har berre gått gjennom far også påskrevet mors underskrift. Barneverntenesta ber sakkyndig å vurdere om ho ser at barna vert ivareteken og fylgd opp på ein god måte under dei forholda som kjem fram i saksdokumenta.

Barneverntenesta ber sakkyndig ver særskild merksam på far si psykiske helse på

bakgrunn av diagnose og far si tolking av situasjonen med bakgunn i hans utspel i undersøkinga. Ber og at sakkyndig vurderer mor si omsorgsevne. Korleis kan far si psykiske helse påverke barnas kvardag?

Ber sakkyndig om prøve å få kontakt med familien for å samtale med far, mor og borna. Saman og kvar for seg. Om det ikkje let seg gjere å komme i kontakt med familien for samtale, ber barneverntenesta sakkyndig om å vurdere forholda for barna på bakgrunn av innhenta informasjon.


Vikedal, 04.10.06


Iren K. Hebnes Ingeborg Nyland


Iren Konstance Hebnes Ingeborg Nyland

Sosial-og barnevernsleiar. Saksbehandlar.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---