--- Denne side:  Side-140-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta


Ikkje offentlegKirsten Westly

Alexander Kjellandsgt. 8

4319 SANDNESVår dato: Arkiv: 06/49 – 5 Sakshandsamar: INY Dato: 04.10.2006
Mandat til sakkyndigrapport


Vi viser til samtale på telefon i veke 38. Vi vart einige om at barneverntenesta i Vindafjord v. underteikna, skulle sende over dokumenter i ei barnevernsak.


Saka gjeld familien -Hansen. v foreldra: Rune og Trude Hansen

Barna : Gudmund Hansen f. 10.05.91

Frøydis Hansen f. 25.12.93

Sofie Hansen f. 24.05.97

Alfredo Hansen f. 17.08.99

Mauriel Rose Hansen 21.12.01

Urda Lilje Hansen 14.06.03

baby Hansen 28.02.06.

Balder og Idun Hansen er over 18 år og er ikkje ein del av undersøkinga. Nemnar likevel dei to syskna for å vise korleis dei vert behandla etter at dei har flytta frå heimen.


Mandat:


Barneverntenesta ber om ei vurdering av foreldra sin omsorgskompetanse basert på opplysningar som kjem fram av papira dykk får tilsendt.


Ynskjer og ei vurdering om kva skadeverknader barna kan få ved å leve under dei forholda dei lever under.


Barneverntenesta ber sakkyndig være særskild merksam på far sin psykiske helse på bakgrunn av diagnose og far si tolking av situasjonen med bakgrunn i hans utspel i undersøkinga. Korleis kan far sin psykiske helse påverke barnas kvardag?


Barneverntenesta ber sakkyndig om å prøve å komme i kontakt med familien for å få til ein samtale med far, mor og barna. Saman for å sjå på samspelet i familien.


Om sakkyndig ikkje kjem i kontakt med familien må sakkyndigevurderingen baserast på bakgrunn av tilsendt matriell.

Besoksadresse: Kommutiehuset, Vikedal Telefon: 53 65 56 00 Bankgiro: 3240 17 27271

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal Telefaks: 53 65 56 01. Org. nr.: 988 893 226


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---