--- Denne side:  Side-167-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Brev fra Terje Egil Kleiven 08.02. 2007 - side 1 av 2        
---
             

(((STEMPEL + PÅFØRT:)))

VINDAFJORD KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADM

Innk. 12 FEB 2007

Saksnr. 07/247 L.nr.200600037

 Arkiv nr. Saksh. I N

Fra:


Terje Egil Kleiven

Spesialist i Allmennmedisin

Skjold legekontor

VIKANESET

5574 SKJOLD

Til:

Barneverntenesta Vindafjord Kommune

Pb 70
5586 VIKEDAL

   AD   RUNE LEANDER HANSEN

5568 VIKEBYGD

Født: 06/12/1955

Skjold, 08.02.2007Helseopplysningar til Barneverntenesta


Barnevernet ber om informasjon om pasienten etter Barneverntenestelova § 6-4. ( ekstern ). 

Opplysningane ein spør om er helsa til ovannemnde, og mi vurdering då eg la han inn til observasjon 8.1.2007. ( ekstern ). 

Utdrag frå mi vurdring denne dagen:

”Ut frå ei heilheitsvurdeing vel eg å legge han inn etter § 3-6 i Lov om psykisk Helseven. Dette er ei vanskeleg heilheitsvurdering, men i samtalen oppfattar eg han som ein psykiatrisk pasient med klar paranoiditet. Tvangsinnleggelse etter § 3-6 for vidare undersøkjing kjem av at vilkåra i § 3-3 

om at han kan utgjre ei nærliggjande eller alvorleg fare for eige eller andre sitt liv og helse med ein uavklara situasjon.”

Pasienten låg inne i 4 døger, og vart utskriven etter å ha klaga til Kontrollkommisjonen. Utdrag frå epikrise frå Haugesund Sjukehus: 

"Diagnostisk veljer ein å setje ein paranoid schizofreni som diagnose. Dette grunngjev ein utifra ICD10 kriterie. Dersom ein ser på dei allmenne kriteria, er hovedkriterie I at det skal foreligge vedvarande bisarre vrangførestellingar. Pasienten rapporterer vrangforestellingar av paranoid art i forhold til situasjonen i Skaun kommune. Det same gjeld i forhold til omstendighet rundt noverande innleggelse der han er av den oppfatning at det er barnevernet som står bak og at vurderande instans ved overlege Jan Nocon har fatta vedtak om bruk av observasjonsparagraf fordi han kan tape karrieremuligheter på dette. Utover dette føreligg det negative symptomer i form av sosial tilbaketrekning. I forhold til hovedkriterie 2 som er varighetskriteriet, er det brakt på det reine at varigheten utover ein månad. Når det gjeld kriterie 3 er organisketiologi og annan primær affektiv sinnsliding utelukka. Ut i frå dette fyller pasienten hovedkriteria i ICD 10 for ein schizofrenidiagnose. 

--->    

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---