--- Denne side:  Side-170-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Brev fra overlege Jan Nocon 15.02. 2007 - side 2 av 2        
<---
             

være en sikkerhetsrisiko hvis kona skulle ha født på hospital. Han har under innleggelsen opplyst at han har hatt foredrag og nærmest undetvisningsvirksomhet, både i forbindelse med jordmødre, men også i forbindelse med kjente obstretikere og Universitetssykehuset Karolinska i Stockholm.

Han angir at hans diagnose Schizofreni ble satt for at han kunne få uføretrygd, og ikke for at han var Schizofren. Under oppholdet fremkommer klare psykotiske forestillinger, blant annet mener pasienten å kunne kommunisere med sine barn på fosterstadiet, og dessuten under fødselen, sånn at han har full kontroll over hvordan fødselen forløper. Mener også at offentlige myndigheter har myrdet en veterinær som tidligere i forbindelse med en sak om dyrehold skal ha støttet familien. Dette skal ha vært gjort som straff for at veterinæren støttet familien.


Det har vært mange diskusjoner om i hvor høy grad barna et isolert på den aktuelle gård. ­Pasienten selv, fornekter dette, likeledes hans advokat i Kontrollkommisjonen, men det et kommet motstridende opplysninger og det er vanskelig for oss med sikkerhet å avgjøre hva som er tilfelle. Dette foranlediger at man i forbindelse med utskrivelse sender bekymringsmelding til Barnevernet, for å få saken nærmere undersøkt og belyst.


Årsaken til at man fra sykehusets side ønskte pasienten innlagt lenger enn Kontrollkommisjonen gikk inn for, var bekymring for pasientens omsorgsevne, og en lenger vurdering med henblikk på om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot myndigheter. Pasienten har aldri vært medisinert i løpet av sitt liv. Så fremt pasienten hadde bodd alene, eller det ikke hadde vært barn med inn i bildet, kunne man si at situasjonen var en annen, i det ­pasienten som sådan ikke et farlig for omgivelsene eller på annen måte til gene, hvorfor man i prinsippet ikke kunne ha noen innvendingre mot at han lever et marginalisert liv for seg selv. Problemet et at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer ut fra en psykopatologisk bakgrunn.


Pasienten fikk etter utskrivelsen tilbud om familiesamtale med barna, men har ikke svart på henvendelsen.


Sammenfattende er det således ikke snakk om at man fra sykehusets side vil påstå vannskjøtsel av barna. Det et mer snakk om at pasienten vurderes som paranoid schizofren, at han er ubehandlet, at han har paranoide og systematiserte vrangforestillinger om forfølgelse, og at han står som forsørger for 7 barn i hjemmet, og man således ønsker en vurdering om situasjonen er holdbar i hjemmet eller ei.


Psykiatrisk klinikk, 15 02 07.

Med vennlig hilsen


Kenet T Helset

for Jan Nocon

Overlege

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---