--- Denne side:  Side-180-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Referat Steinerskolen Ingeborg Nyland, datert 09.07. 2007 - side 2 av 2          
<---

             
barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.”


Om Gudmund ynskjer å gå på offentleg skule er det foreldra si plikt i å støtte han i dette. Om dei motsett seg det vil ei bryte denne lova og barneverntenesta må sjå på om omorga Gudmund får er tilstrekkelig slik at han kan utvikle seg etter "evne og givnad".

Foreldra utrykte i møte at dei skulle stille seg positive til at Gudmund skulle få gå på skolen. Han skulle bu heime og ta bussen fram og tilbake. Mor sa at ho skulle syte for at Gudmund fikk ro til å gjer skulearbeld. Og far sa at han aksepterte at Gudmund begynnte på Steinerskulen sjølv om han ynskte at han skulle undervisast heime. Det han ikkje godtok var at Gudmund blei kverulerande som Balder og skapte uro i heimen.


Danielle sa at eit av krava for at Gudmund skulle få gå på skulen var at foreldra skreiv under på ein kontrakt der dei sa seg villige til å samarbeide med skulen og barneverntenesta. Ho ville sende skjema til underskrift. Gudmund sa at om dei ikkje skreiv under ville han miste plassen og då var det i praksis foreldra som bestemte likevel og at hans rett til val av skule ikke var reelt. Ingeborg sa då at om foreldra nekta han skuleplass ved ikkje å skrive under på papira frå skulen ville dei gå inn å støtte Gudmund og sjå på om foreldra på bakgrunn av dette skulle behalde omsorga for han. Gudmund er over 15 år og derfor part i eigen sak.


Far sa han ikkje ynskte å møte Berit Molbosæter ( hun heter Moldesæter). Underteikna sa at B. M ikkje ville møte på desse møtene då ho ikkje var sakshandsamar for familien.


Barneverntenesta kan betala skulepengane for Gudmund som er eit beløp på 1190 kr. pr mnd. då far har uttalt at han ikkje har råd eller ynskje om å betala dette sjølv. Han ynsker heller å bruke desse pengane til å gjøpe ein ny gard i nærleiken av heimstaden deira.


Med helsing


Ingeborg Nyland

Ingeborg Nyland

Barnevernkonsulent


Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal Telefon: 53 65 56 00 Bankgiro: 3240 17 27271

Postadresse: Posthoks 70, 5586 Vikedal Telefaks: 53 65 56 01 Org. nr.: 988 893 226---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---