--- Denne side:  Side-199-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 9 av 41:
------        
<---
             
 

Helsesøster snakket med mor på telefonen i juli: ---

Balder hadde vært hos fastlege p.g.a. et flåttbitt.

Hun setter pris på kontakten med helsestasjonen, men de ønsker ikke å følge helsestasjonsprogrammet eller få vaksiner. Hun er klar over konsekvensene av manglende vaksiner, og at barna hennes har rett til nødvendig helsehjelp/legetilsyn.


Brev datert 31.07.06 fra Vindafjord kommune v/ Arne Borgemyr, stabsrådgjevar.

Dykkar brev av 14.07.06

Me har mottatt Dykkar pålegg om informasjon om 4 av barna til familien Trude og Rune Hansen, Vikebygd.

Underteikna har hatt det faglege ansvaret for heimeundervisninga med denne familien heile tida dei har vore i Ølen kommune . I det følgjande vert det gjort greie for kva som har vore gjort i samband med kommunen sitt tilsynsansvar for heimeundervisning med heimel i opplætingslova § 4-12.

LITT HISTORIKK OM STARTEN

Familien Hansen busette seg i Vikebygd i Ølen kommune i 2002. Underteikna hadde møte med Rune Hansen den 30.08.02 der opplegget for heimeundervisninga vart drøfta. Det vart mellom anna sett fram eit sterkt ønskje om å få Marta Straume som tilsynslærer Familien kjende henne frå tidlegare opphald i Sveio kommune. Ølen kommune hadde allereie hatt eit samarbeid med Marta Straume i samband med heimeundetvisning på Bjoa då ungdomsskulen vert nedlagt der. Marta Straume tok på seg oppdraget som tilsynslærer for familien Hansen, og det vart avtalt nokre rammer for tilsynet. Desse bygde i nokon grad på den såkalla ”Sveiomodellen” som vart utarbeidd i Sveio då familien Hansen var busett der. Ei modifisert utgåve av modellen vart utvikla for Ølen kommune den 26.09.02 og sendt til Marta Straume. Hausten 2002 omfatta tilsynsoppdraget Idun f 1988, Froydis f 1993, og Gudmund f 1991.

Det vert avtalt at Marta Straume skulle gjennomføre tilsynsbesøk i heimen kvar haust og vår og sende rapport til kommunen etter gjennomføringa. Rapportane er nærare presentert nedanfor.


Den 30.10.2003 hadde Ølen kommune tilsyn frå utdanningsdirektøren i Rogaland. Kommunen sitt ansvar for tilsyn med heimeundervisning og vurdering av korleis dette skal gjennomførast, vart drøfta under tilsynet, og i endeleg rapport fra tilsynet heter det:


Heimeundervisning

Kommunen har oppfølgingsansvar for tilsyn med heimeundervisning i ein familie i kommunen. Det blir lagt vekt på god.dialog med ei føresette, m. a. i samanheng med engasjement av ekstern tilsynsperson. Samtidig er kommunen opptatt av å ta det formelle tilsynsansvaret sitt på alvor, i tråd med intensjonane i opplæringslova.


VIDAREGÅANDE SKULE

Rune Hansen har i samtaler med underteikna understreka sterkt at han ikkje har tillit til offentlege skular og at han derfor ikkje ønskjer at barna hans skal gå på slike. Det har verka som dette og gjeld vidaregåande skuler.---


Balder

Då familien kom til Ølen kommune, var eldste guten i alder for ta til på vidaregåande skule. Underteikna orienterte då om dei mogelegheiter som er i


9.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---