--- Denne side:  Side-200-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 10 av 41:
------        
<---
             
 

området. Lundeneset vidaregåande skole vart foreslått då ein vurderte dette som eit høveleg tilbod for Balder. Men det vart ikkje til at Balder søkte då.


Idun

I tilsynsrapport frå Marta Straume står det frå tilsynet 21.05.03: ”Idun vart også informert om den retten ho har til vidaregåande opplæring...”

Idun har til no ikkje gått på vidaregåande skule.


Gudmund:

Etter vanleg rekning har Gudmund alder for å søkje vidaregåande skule våren 2007.

Svar på spørsmål fra barneverntjenesten:

. Kommunen har tatt tilsynsrapportar frå Marta Straume til orientering.

Dei konkluderer med at føresetnadene for heimeundervisning er til stades.

· Kommunen har ikkje fått førespurnad om noko godkjenningsdokument og

har heller ikkje på eige initiativ utstedt noko dokumentasjon. Idun har valt

å ikkje ha karakterer. I ettertid kan ein sjå at det burde bli utstedt eit

dokument som stadfester at barnet har gjennomført opplæringsplikta i

grunnskolen som heimeundervisning i Ølen kommune.

· Oppfølgjingstenesta er ikkje kopla inn rundt barna som er ferdig med

grunnskolen. Dette burde vore gjort.

. Skuleadministrasjonen har hatt et par møte med Rune Hansen. Elles har

kontakten gått via brev og vår tilsynslærer Marta Straume. Elles har

familien blitt oppmoda om å hente lærebøker og materiel ved Vik skule og

Ølen skule.

. Sjølv om kommunen kanskje kunne ønskt meir omfattande faglege

vurderingar i tilsynsrapportane , har ein ikkje vore så uroa over det reint

faglege. Mykje tyder på at barna er ressurssterke og at dei får mykje

kunnskap både gjennom praktisk arbeid i heimen og på garden og

gjennom bøker, film og intemett. Dei utfalder seg gjennom song og

musikk.

· Mot slutten av 2005 kom det ei konkret bekymringsmelding frå

privatperson i Vikebygd i Ølen kommune (skulefaleg). Denne vart fylgd

opp av rådmannen gjennom fleire kontaktar. Men då Ølen kommune vart

avvikla, vart dette arbeidet avbrote. For dette vart tatt opp att, kom det

fram (bl a. gjennom avisreportasje) at det var opna barnevernssak om

denne familien.


Tilsyn med heimeundervisning, Ølen kommune v/Marta Straume datert 21.05.03.

Etter avtale med Ølen kommune vart titsyn utført 29.mars 2003.


Konklusion: Idun, Gudmund og Frøydis for opplæring etter sine evner, interesser og føresetnader elles. Trivsel, tryggleik og meining pregar undervlsninga.

Føresetnadene for heimeundervisning er til stades.


Ølen kommune har gitt tilbakemelding på denne rapporten 04.06.03 med bl.a

følgende kommentarer:

--- Når det gjeld Ølen kommune sitt tilsynsansvar, skal me etter opplæringslova § 14-2 føre tilsyn med heimeundervsininga. Også slik opplæring er underlagt mange av


10.



---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---