--- Denne side:  Side-203-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 13 av 41:
------        
<---
             
 

barna som vekker uro. Når slike bekymringer vert formidla til kommunen, er det vår oppgåve å bruke dei kanaler me her til å få innsikt i den faktiske situasjonen for barna slik at me har best mogleg grunnlag for å vurdere om kommunen bør gå meir inn i situasjonen.

I denne omgang spør me om du ut frå dine tilsyn har tilleggsinformasjon eller vurderingar som kan kaste meir lys over dei moment som er tatt fram ovanfor. Sidan kan me kome tilbake til om det ved seinare tilsyn kan bli lagt ekstra vekt på slike spørsmål. -----


Brev fra Marta Straume til Ølen kommune datert 18.03.06

Undetteikna er p.t. sjukemeldt.

Tilsynet med heimeundervisninga må difor utsetjast. Eg reknar med at tilsynet kan utførast i vårhalvåret.


Brev til Marta Straume fra Ølen kommune datert 24.05.06

Mitt framlegg er at me i a//e høve venter til hausten 2006 med nytt tilsyn. Du er kanskje kjent med at barnevernet har fått bekymringsmelding i samband med familien og at dei no er inne i ein vurderingsfase i samband med det. Frå skulesektoren vil me bli bedne om å leggje fram dine tilsynsrapportar. Eg veit ikkje i kva grad du vil gje utfyllande informasjon om dine møter i heimen, men eg kunne godt tenkt meg å snakke med deg på telefonen uten at det vart informert vidare til familien. I alle høve er det fint om du tar ein telefon til meg så me kan snakke om situasjonen.


Brev fra Marta Straume til Ølen kommune datert 17.06.06.

---Eg kan ikkje sjå at det er lovheimel for slike samtaler som det du gjer framlegg om. Ein slik samtale må kommunen avklara med dei det gield på førehand. Som tilsynslærar har eg den same teieplikta som andre lærarar. Elles synes eg det er leit å høyra at det er sendt bekymringsmelding til bamevernet på familien. Frå avisoppslag har eg sett at det var Mattilsynet som sende den meldinga. Det forundrar meg ------


Informasjon fra Vindafjord trygdekontor til b.v.tj. i Vindafjord datert 20.07.06

Viser til brev----

I henhald til informasjonsplikta kan me opplysa følgjaride:

Rune Leander Hansen f. 061255 får utbetalt 100 % uførepensjon ----­Uførepensjonen er tilstått frå 1979 med bakgrunn i diagnose "betydelig personlighetsavvik " og "schizofreni".


Utdrag fra uttalelse fra Helse Fonna, psyk. klinikk v/overlege Jan Nocon datet 15.02.07:

Svar på henvendelse datert 22.01.07.

Ble uføretrygdet - 79, 24 år gammel, med diagnosen schizofreni, og her deretter drevet litt, med gårdsbruk.----

I forbindelse med opphold i Skaun kommune, voldsom konflikt. Både polit, trygdeetat, helse- og sosialetat, skoleetat, mattilsyn og barnevern var involvert. Det fremkommer at pas. følte seg overvåket i huset, og telefonavlyttet. Aktuelt har familien isolert seg på et lite småbruk ved Vikebygg siste 4 år.----


13.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---