--- Denne side:  Side-204-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 14 av 41:
------        
<---
             
 

Pas. har for øvrig tenkt seg å lage Edens hage i Vikebygd med vektlegging på matnyttige planter og bygge opp et trivselssamfunn for barn i allminnelighet.--­


Han har under innleggelsen opplyst at han har hatt foredrag og nærmest undervisningsvirksomhet, både i forbindelse med jordmødre, men også i forbindelse med kjente obstetrikere og Universitetssykehuset Karolinska i Stockholm.


Han angir at hans diagnose schizofreni ble satt for at han kunne få uføretrygd, og ikke for at han var schizofren. Under oppholdet framkommer klare psykotiske førestillinger, blant annet mener pasienten å kunne kommunisere med sine barn på fosterstadiet, sånn at han har kontroll over hvordan fødselen forløper. Mener også at offentlige myndigheter har myrdet en veterinær som tidligere i forbindelse med en sak om dyrehold skal ha støttet familien. Dette skal ha vært gjort som straff for at veterinæren støttet familien.

Det har vært mange diskusjoner om i hvor høy grad barna er isolert på den aktuelle gård, pasienten selv fornekter dette, likeledes hans advokat i kontrollkommisjonen, men det er kommet motstridende opplysninger og det er vanskelig for oss med sikkerhet å avgjøre hva som er tilfelle. Dette foranlediget at man i forbindelse med utskrivelse sender bekymringsmelding til barnevernet, for å få saken nærmere undersøkt og belyst.


Årsaken til at man fra sykehusets side ønsket pasienten lenger innlagt enn hva kontrollkommisjonen gikk inn for, var bekymring for pasientens omsorgsevne, og en lenger vurdering med henblikk på om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot myndigheter.

Pasienten har aldri vært medisinert i løpet av sitt liv. Så fremt pasienten hadde bodd alene , eller det ikke hadde vært barn med inn i bildet, kunne man si at situasjonen var en annen, i det pasienten ikke som sådan er farlig for omgivelsene eller på annen måte til gene, hvorfor man i prinsippet ikke kunne ha noen innvendinger mot at han lever et marginalisert liv for seg selv. Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer ut fra en psykopatologisk bakgrunn.----

Sammenfattende er det således ikke snakk om at man fra sykehusets side vil påstå vanskjøtsel av barna, det er mer snakk om at pasienten vurderes som paranoid schizofren, at han er ubehandlet, at han har systematiserte og paranoide vrangforestillinger om forfølgelse, og at han står som forsørger for 7 barn i hjemmet, og man således ønsker en vurdering om situasjonen er holdbar i hjemmet eller ei.


Uttalelse til b.v.tjenesten fra spes. i allmennmedisin Terje Egil Kleiven datert 08.02.07:

--- Opplysningane ein spør om er helsa til ovannemnde, og mi vurdering då eg la han inn til observasjon 08. 0 1. 2007.

Utdrag frå mi vurdering denne dagen

"Ut frå ei heilheitsvurdering ve/ eg å legge han inn etter § 3-6 i Lov om psykisk helsevern Dette er ei vanskeleg heilheitsvurdering, men i samtalen oppfattar eg han som ein psykiatrisk pasient med klar paranoiditet.----"


Pasienten låg inne i 4 døger, og vart utskriven etter å ha klaga til Kontrollkommisjonen. Utdrag får epikrise frå Haugesund sjukehus:


14.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---