--- Denne side:  Side-222-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

-------------:
------        
<---
             
 

Barna har ikke blitt fulgt opp fra helsestasjon , slik det er vanlig at barn i Norge følges opp med helsekontroller , vaksiner m.v. Fødslene har for øvrig vissnok også funnet sted i hjemmet slik at dei offentlige helsevesenet heller ikke i så henseende har hatt kontakt med familien.


Ikke på noe tidspunkt har barna vært elever i den offentlige skolen. Barna har, etter hva jeg har grunn til å tro, heller aldri gått i barnehage. Foreldrene har drevet hjemmeundervisning . Skoleetaten i de kommunene hvor familien til enhver tid har vært bosatt har hatt ansvar for å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Skoleetaten i Ølen/Vindafjord har engasjert Marta Straume som tilsynsfører hva gjelder hjemmeundervisningen. P.g.a. relativt sparsomme rapporter og usikkerhet m.h.t. hva slags norm/standard som tilsynsfører har lagt til grunn , ble det fra skoleetaten bedt om et møte med Straume , som imidlertid stilte seg avvisende til dette. Etter at Straume ble sykemeldt hadde det pr. april-07 ikke blitt ført tilsyn siste 1 ½ år.

Skoleetaten har i økende grad blitt bekymret for hvorvidt barna har fått den undervisning og opplæring som de har krav på. Bekymringen gjelder ikke minst den sosiale læringen. Jeg har selv også forsøkt å få kontakt med Straume pr. telefon. Hun var avvisende til å svare på spørsmål i telefonen, og ba om at eventuelle spørsmål skulle stilles skriftlig.


I okt.-06 ble undertegnede bedt om å foreta en sakkyndig vurdering av barnas omsorgssituasjon. Det vises til mandat s. 3. Det har hele tiden vært klart at foreldrene ikke har ønsket å samarbeide og medvirke til denne undersøkelsen, og dette er uttrykt i klartekst i brev fra deres advokat datert 18.01.07.


I løpet av den perioden som jeg har arbeidet med saken har jeg etter hvert fått innhentet opplysninger fra personer som har kjennskap til familien og helt nylig også oppnådd kontakt med Balder og Gudmund.

Min vurdering av foreldrene og deres omsorgskompetanse, som jeg er bedt om å gjøre, er således basert på indirekte opplysninger.


Til tross for at jeg ikke har møtt foreldrene personlig har jeg etter hvert fått et relativt godt inntrykk av foreldrenes væremåte , deres tenkning og verdisyn. Spesielt har Rune Hansen eksponert sine tanker og holdninger gjennom sine dagboksnotater , men også i samtaler med personer som jeg har intervjuet. Trude Hansen synes mer og mindre; i stille seg lojalt bak sin ektefelles synspunkter , men har ved enkelte anledninger uttrykt uenighet. Mye tyder likevel på at det er Rune Hansens holdninger og meninger som preger hjemmesituasjonen , og at Trude Hansen har liten gjennomslagskraft med sine synspunkter dersom hun er uenig med Rune Hansen. Det er også Rune Hansen som først og fremst har hatt kontakt med offentlige myndigheter for å forsvare og forklare seg om hjemmesituasjonen når dette har vært påkrevd.


På bakgrunn av de inntrykken jeg har fått etter å ha lest dokumenter og hatt samtaler med personer som kjenner familien finner jeg at foreldrene gjennom alle år har vist en sterk aversjon mot "det offentlige" og hatt et fiendebilde av offentlige instanser. De ønsker ikke å ha kontakt med offentlige instanser og vil heller ikke ta imot tjenester fra det offentlige. Jeg forstår det slik at de fører en kamp mot det offentlige og vil holde barna borte fra det offentlige for å unngå skadelig påvirkning. Hva slags "skade" barna kan påføres gjennom kontakt med offentlige instanser, er imidlertid


32.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---