-- 20120228-vedtak-fra-NAV-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH:     Inn-scannet, jpg-format:
   Side 1 a 3 --
20120228-s1a3-Vedtak-fra-NAV-til-RLH ( intern ) -
   Side 2 a 3 -- 20120228-s2a3-Vedtak-fra-NAV-til-RLH
( intern ) -
   Side 3 a 3 -- 20120228-s3a3-Vedtak-fra-NAV-til-RLH ( intern ) ----
--- UFERDIG:

(( Side 1 av 3: ))

/rr-
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd
NAV Klageinstans Vest Postboks 6245 Bedriftssenter
5893 Bergen
Saksnummer: 0806982
Saksbehandler: Jannicke B. Kronhaua
Dato:
28.02.12
Vedtak av 28.2.2012 i klagesak om gebyr i bidragssak
Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)
Bidragsmottaker: HANSEN TRUDE MONICA Bidragspliktig: HANSEN RUNE LEANDER Barn: HANSEN FRØYDIS
Fødselsdato Fødselsdato Fødselsdato
09.08.1968 06.12.1955 25.12.1993 24.05.1997
HANSEN SOFIE
Saken gjelder:
Klage av 30.11.2011 over NAV Forvaltning Sandnes sitt vedtak av 11.11.2011, jf barneloven § 70 annet ledd, med tilhørende forskrift.
NAV Klageinstans har vedtatt:
NAV Forvaltning Sandnes sitt vedtak av 11.11.2011 stadfestes hva gjelder gebyrplikt for bidragspliktige.
Saksgang
Vedtaksmyndigheten i klagesaker på bidragsområdet er lagt til NAV Klageinstans, jf. Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) § 77. Det følger av forvaltningsloven § 34 at klageinstansen kan avvise klagen samt oppheve, omgjøre eller stadfeste NAV Forvaltning sitt vedtak.
NAV Forvaltning Sandnes har prøvd det påklagede vedtaket på nytt, og foretatt saksforberedelse i samsvar med Forvaltningsloven § 33, men har ikke funnet å omgjøre sitt vedtak, jf innstilling av 8.12.2011. Klagesaken er derfor sendt til NAV Klageinstans for behandling. Du har fått gjenpart av innstillingen og har fått mulighet til å uttale deg.
Du har ikke kommet med merknader til innstillingen.
Problemstillingen i saken
NAV Klageinstans skal ved behandling av klagen ta stilling til om bidragspliktige kan fritas for gebyr i forbindelse med fastsettelse av bidrag i vedtak av 11.11.2011.
NAV Klageinstans Vest
Postadresse: Postboks 6245 Bedriftssenter, 5893 Bergen
Besøksadresse: C.Sundts gate 29 Tel: 21 07 17 30// Fax: 53 04 02 29
www.nav.no // nav.klageoganke.vest@nav.no---

(( Side 2 av 3: ))

Anførsler fra klager
Du anfører i klagen at du ikke har penger eller økonomi til å betale gebyret du er pålagt i forbindelse med vedtak av 11.11.2011.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Rettslig grunnlag
Barneloven § 70, 2 ledd siste punktum lyder slik:
"Departementet kan gje forskrift om gebyr der tilskotsfuten tek avgjerd om fastsetjing og endring av fostringstilskot."
Gebyrforskriften § 1 lyder slik:
"I saker der bidragsfogden fatter vedtak om fastsettelse eller endring av barnebidrag etter barneloven §68, §70 eller § 74 skal hver av partene betale et gebyr til staten".
Gebyrforskriften § 3, 1 og 4 ledd lyder slik:
«Parter som ikke ville hatt bidragsevne etter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn, fritas for gebyr. Den som krever fritak for gebyr må selv dokumentere sine inntektsforhold overfor bidragsfogden på den måte som bidragsfogden bestemmer.»
"I tilfeller der det åpenbart ville være urimelig, kan bidragsfogden unnlate å ilegge gebyr."
Arbeids- og velferdsdirektoratet har i rundskriv gitt nærmere retningslinjer for praktisering av
bestemmelsen. Her fremgår det blant annet:
"Vurderingen skal skje på bakgrunn av personinntekten alene. Kapitalinntekter skal ikke medregnes. Det skal heller ikke sondres mellom fast og påregnelig overtid og mer tilfeldige ekstrainntekter. Begge disse inntektstypene skal tas med i beregningen. Ved vurderingen er det den faktiske personinntekten på kravtidspunktet som skal legges til grunn. Det innebærer at NAV Forvaltning ikke skal vurdere om partene har lavere inntekt enn inntektsevnen, selv om en slik vurdering kan være aktuell for selve bidragsfastsettelsen."
"I tilfeller der det åpenbart er urimelig, kan NAV Forvaltning unnlate å ilegge gebyr. Dette er ment som en snever unntaksregel for å unngå at partene uthuler gebyrreglene. Bestemmelsen kan brukes for eksempel der en part sjikanøst stadig setter fram krav om endring av bidraget og på denne måten utløser gebyrplikt for den andre parten.
Reglene er ikke ment å dekke situasjoner der inntekten til en part ligger like i overkant av inntektsgrensen for gebyrfritak."
Klageinstansens vurdering og konklusjon
NAV Klageinstans legger til grunn at bidragsmottaker satte frem krav om fastsettelse av underholdsbidrag for Frøydis og Sofie den 7.6.2011.1 vedtak av 11.11.2011 ble det fastsatt bidrag (0 kroner) fra 1.7.2011, og du ble samtidig ilagt gebyr.
Når et krav om bidrag behandles av det offentlige, skal det etter hovedregelen betales gebyr for dette, jf, gebyrforskriften § 1.


---

(( Side 3 av 3: ))

I gebyrforskriften § 3 er det listet opp noen unntak fra hovedregelen om gebyrplikt. Etter forskriftens §3,1 ledd kan parter som ikke ville hatt bidragsevne etter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn, fritas for gebyr.
NAV Klageinstans har vurdert saken på nytt men finner at du ikke kan fritas for gebyrplikten etter forskriftens §3,1 ledd da din inntekt på kravtidspunktet oversteg grensen for gebyrfritak.
Videre finner Klageinstansen at det ikke foreligger forhold som gjør det er åpenbart urimelig å ilegge gebyr ved fastsettelsen av bidraget, og du kan heller ikke fritas etter forskriftens §3,4 ledd. Det at du ikke har økonomi til å betale gebyret vil ikke medføre at det er åpenbart urimelig å ilegge gebyr.
Etter dette har NAV Klageinstans har, i likhet med NAV Forvaltning Sandnes, kommet til at vilkårene for å fastsette gebyr er oppfylt. NAV Forvaltning sitt vedtak er i samsvar med gjeldende regelverk og praksis.
Vedtaket til NAV Klageinstans er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28.
Med hilsen
NAV Klageinstans Vest
rådgiver
Jannicke Berg Kronhaug rådgiver
Kopi til: NAV Forvaltning Sandnes

------