-- 20120609-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH:     Inn-scannet, jpg-format: 

   20120609-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.jpg ( ekstern ) -
   UFERDIG LAY OUT ENDA /

RUNE LEANDER HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD
ueBuuajopad sBue| an 60 uajq jsOyuuaA
Dato: 09.06.2012
Betaling av underholdsbidrag - trekkpålegg - saksnummer: 186525
Fødselsnummer: 061255*****, Navn: RUNE LEANDER HANSEN
(Oppgi saksnummer: 186525, eller ditt fødselsnummer ved henvendelser til NAV Innkreving)
Vi har følgende opplysninger om bidragssaken(e) din(e): Samlet månedlig bidrag: 8.610,00 kroner
Samlet saldo per 09.06.2012: 9.470,00 kroner
Endret betaling/trekkbeløp skyldes enten indeksregulering av bidraget, automatisk justering av bidraget (se eget vedtak) eller nytt vedtak om størrelsen av bidraget. Alle endringene har virkning på innbetalinger som skal foretas i juni 2012, og som skal dekke bidrag fra 1. juli 2012. Indeksreguleringen er på 0,50 prosent.
Orientering om trekkpålegg
Fra og med juni 2012 er NAV PENSJON HARSTAD pålagt å trekke 8.610,00 kroner i lønnen/ytelsen din og betale beløpet inn til NAV Innkreving. Trekkpålegget er sendt i eget brev til NAV PENSJON HARSTAD.
Beløpet er lik det månedlige bidraget. Det medfører at gjelden i saken(e) din(e) ikke blir nedbetalt. Begrunnelsen for trekkpålegget
Trekket er pålagt etter bidragsinnkrevingsloven §11. Det erstatter eventuelle tidligere trekkpålegg. Det skal trekkes i all lønn og godtgjørelse for arbeid. NAV kan trekke i de fleste ytelser.
Endring av bidraget
Dersom du mener at bidraget på 8.610,00 kroner ikke er riktig fastsatt, kan du sende søknad om endring til det NAV kontoret som behandler bidragssaken(e) din(e).
Meldeplikt
Dersom du skifter inntektskilde, må du melde fra til NAV Innkreving om navnet og adressen til den nye inntektskilden senest innen åtte dager. Du må straks kontakte NAV Innkreving for å avtale den videre betalingen dersom inntekten opphører uten at du har fått ny inntektskilde.
Klage
Du kan klage over trekkpålegget til Øst-Finnmark tingrett. Klagen skal settes fram for NAV Innkreving. Den må begrunnes og dokumentasjon av inntekter og utgifter må legges ved. Dersom NAV Innkreving ikke tar klagen til følge, blir den sendt videre til tingretten. Da må du betale ett rettsgebyr (for tiden 860,00 kroner) til tingretten for at klagen skal bli behandlet. Du vil bli underrettet dersom klagen blir sendt videre til tingretten.
Alle spørsmål i forbindelse med trekkpålegget skal rettes til NAV Innkreving.
NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 Kirkenes Tel: +47 21 05 11 00 Faks: +47 21 05 11 01 Kontonr: 8276 01 00435
Besøksadresse: Grubeveien 4 // NO-9910 Bjørnevatn Org nummer: NO 974 650 991 MVA
www nav no // navi@nav.no

---