-- 20120903-fra-NAV-Forvaltning-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH:     Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   20120903-fra-NAV-Forvaltning-til-RLH.pdf ( ekstern )
    Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out:


(( s1a5: ))


Hansen Rune Leander Vikebygd
NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes
5568 VIKEBYGD
Fødselsnummer: 061255*****
Dato: 03.09.2012
Saksreferanse: 14200837
Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak
Vi viser til forhåndsvarselet vårt av 22. juli 2011.
NAV har vedtatt at ytelsen som du har fått utbetalt for mye i tidsrommet 1. februar 2010 til 31. mars 2010 skal kreves delvis tilbakebetalt.
Samlet beløp som kreves tilbakebetalt er 3 200 kroner.
Vedlagt finner du en oversikt over periodene med feilutbetalinger og hvilke beløp som kreves tilbake. I vedlegget kommer det ikke fram at det er trukket fra kr 1.658 i skatt som gjaldt mars 2010. Oversikten viser bare bruttobeløpet. Men det er kr 3.200 som kreves tilbakebetalt.
År som er ferdiglignet
Hvis tilbakekrevingen gjelder år som er ferdig lignet, 2010, må du selv kontakte skattekontoret for å sette fram krav om ny ligning for dette året. Skattekontoret kan gi deg nærmere informasjon.
Begrunnelse for vedtaket
NAV har anledning til å kreve for mye utbetalt pensjon tilbake. Regler om dette finnes i folketrygdloven § 22-15.1 bestemmelsens første ledd heter det:
"En utbetaling som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet har foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen (mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom vedkommende har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger."
Dersom det ikke meldes fra, eller meldes fra for sent om endringer, likestilles dette med å gi mangelfulle opplysninger. Dette følger av forvaltningspraksis.
Videre følger det av folketrygdloven § 22-15 fjerde ledd:
"Det skal settes fram krav om tilbakebetaling etter første til tredje ledd med mindre særlige grunner
NAV Pensjon
Postadresse: NAV Pensjon // Postboks 6600 Etterstad // 0607 OSLO
Besøksadresse: Helgevoldgården Nr. 8 // 5585 Sandeid Tel: 55 55 33 34 // Faks: 21 06 91 01
Hansen Rune Leander Vikebygd
NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes
5568 VIKEBYGD
Fødselsnummer: 06125537993
Dato: 03.09.2012
Saksreferanse: 14200837
Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak
Vi viser til forhåndsvarselet vårt av 22. juli 2011.
NAV har vedtatt at ytelsen som du har fått utbetalt for mye i tidsrommet 1. februar 2010 til 31. mars 2010 skal kreves delvis tilbakebetalt.
Samlet beløp som kreves tilbakebetalt er 3 200 kroner.
Vedlagt finner du en oversikt over periodene med feilutbetalinger og hvilke beløp som kreves tilbake. I vedlegget kommer det ikke fram at det er trukket fra kr 1.658 i skatt som gjaldt mars 2010. Oversikten viser bare bruttobeløpet. Men det er kr 3.200 som kreves tilbakebetalt.
År som er ferdiglignet
Hvis tilbakekrevingen gjelder år som er ferdig lignet, 2010, må du selv kontakte skattekontoret for å sette fram krav om ny ligning for dette året. Skattekontoret kan gi deg nærmere informasjon.
Begrunnelse for vedtaket
NAV har anledning til å kreve for mye utbetalt pensjon tilbake. Regler om dette finnes i folketrygdloven § 22-15.1 bestemmelsens første ledd heter det:
"En utbetaling som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet har foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen (mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom vedkommende har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger."
Dersom det ikke meldes fra, eller meldes fra for sent om endringer, likestilles dette med å gi mangelfulle opplysninger. Dette følger av forvaltningspraksis.
Videre følger det av folketrygdloven § 22-15 fjerde ledd:
"Det skal settes fram krav om tilbakebetaling etter første til tredje ledd med mindre særlige grunner
NAV Pensjon
Postadresse: NAV Pensjon // Postboks 6600 Etterstad // 0607 OSLO
Besøksadresse: Helgevoldgården Nr. 8 // 5585 Sandeid Tel: 55 55 33 34 // Faks: 21 06 91 01
   


(( s2a5: ))


2rS
taler mot det. Det legges blant annet vekt på graden av uaktsomhet hos den som kravet retter seg mot, størrelsen av detfeilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden utbetalingen fant sted og om feilen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet."
Dette vedtaket er gjort etter folketrygdloven § 22-15 første ledd andre punktum.
Som mottaker av en ytelse fra NAV er du pliktig til å melde fra om endringer som kan ha betydning for retten til, eller størrelsen på ytelsen. Dette følger av folketrygdloven § 21-3. Du har mottatt forsørgingstillegg i uførepensjon som skal reduseres på grunnlag av andre har overtatt omsorg for barn, jf. folketrygdloven § 3-25. Du er derfor pliktig til å melde fra om endring som har betydning for din uførepensjon. NAV gir informasjon om dette blant annet på søknadsblanketter, vedtak, utbetalingsbilag, samt pensjonsbrev du tidligere har mottatt. Du plikter å sette deg inn i informasjonen du mottar.
Hovedregelen er at forsørgingstillegg faller bort når stønadsmottaker ikke lenger har omsorg for barn. Vi har lagt til grunn at to barn flyttet ut av hjemmet i midten av januar 2010. Retten til forsørgingstillegg falt bort fra 010210, som opplyst i vedtak av 300310. Du meldte ikke fra om endringen og har ikke oppfylt meldeplikten etter folketrygdlovens § 21-3. Det er vurdert at du har opptrådt uaktsomt med ikke å melde fra. Dersom du hadde meldt fra at to barn hadde flyttet, kunne forsørgingstillegg vært redusert tidligere og feilutbetaling vært forhindret.
Forsørgingstillegg i uførepensjonen din er redusert tilbake i tid, og du har dermed fått for mye utbetalt forsørgingstillegg i uførepensjon i tidsrommet 010210 til 310310. Det foreligger en feilutbetaling. Vilkårene for tilbakekreving etter folketrygdloven s § 22-15, første ledd, er oppfylte.
Saken er vurdert etter folketrygdlovens § 22-15, fjerde ledd om særlige grunner taler mot tilbakekreving. Du fikk forhåndsvarsel datert 220711 for feilutbetaling som gjaldt tiden 010210-310310. Grunnet lang saksbehandlingstid i NAV finner vi grunnlag for å halvere beløpet (50%).
På grunnlag av ovenstående vil Nav fremme krav om tilbakebetaling av halve beløpet på kr 3.200.
Det er tatt hensyn til trukket skatt på kr 1.658 i mars 2010. Vedtaket er gjort etter folketrygdlovens § 22-15, første og fjerde ledd.
Tilbakebetaling
Kravet om tilbakebetaling av for mye utbetalt ytelse er overført til NAV Innkreving. Du vil motta en faktura på hele beløpet som kreves tilbake. Spørsmål om nedbetalingsplan og andre forhold knyttet til innbetaling rettes til NAV Innkreving.
Informasjon om klageadgang
Du kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er seks uker fra du mottar dette brevet. Klagen skal sendes til:
NAV Pensjon ' Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO
Sammen med dette brevet sender vi deg også en orientering om klage- og ankebehandling. Vi gjør


(( s3a5: ))

oppmerksom på at du etter forvaltningsloven paragraf 18 som hovedregel har rett til å se sakens dokumenter.
Du må begynne å betale tilbake, selv om du klager på vedtaket. Dette følger av folketrygdloven paragraf 21-12 jf. trygderettsloven paragraf 14. Bestemmelsen innebærer at NAV Innkreving kan iverksette tiltak for å kreve tilbake det feilutbetalte beløpet selv om du har klaget på vedtaket.
Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du ønsker mer informasjon. Husk at du kan finne mer informasjon om regelverket på nav.no.
Med vennlig hilsen NAV Forvaltning Sandnes
A.N. Bore
T. Thomassen


(( s4a5: ))


Detaljert oversikt over perioder med feilutbetalinger
Navn: HANSEN RUNE LEANDER Fødselsnummer: 06125537993 Vedtak av 03.09.2012 om tilbakekreving av feilutbetalt uførepensjon                   
År    Måned    Ytelse    Feilutbetalt beløp    Resultat av vår vurdering i perioden    Beløp som kreves tilbakebetalt
2010    Februar    Barnetillegg fellesbarn    4 859 kr    Delvis tilbakekreving    2 429 kr
2010    Mars    Barnetillegg fellesbarn    4 859 kr    Delvis tilbakekreving    2 429 kr
2010    Mars    Skattetrekk    - 1658 kr.        -1658 kr.
Beløpet som kreves tilbakebetalt:                    3 200 kr
 

(( s5a5: ))


F.=5
Vedlegg til vedtak som du kan klage over/anke
NAVs plikt til å hjelpe deg - forvaltningsloven § 11
NAV har plikt til å veilede deg om hvilke rettigheter og plikter du har. NAV hjelper deg med:
• opplysninger, råd og veiledning
• opplysninger om andre stønadsordninger
å søke om en stønad eller pensjon, også fra et annet land
• å klage hvis søknaden blir avslått
• formidle kontakt med andre offentlige kontor
Hjelp fra andre - forvaltningsloven § 12
Du har rett til å få hjelp av andre under hele saksbehandlingen. Du kan la deg bistå av en advokat, rettshjelper eller annen fullmektig. En fullmektig kan være enhver myndig person eller en organisasjon du er medlem av.
Økonomisk dekning
• Dekning av saksomkostninger - forvaltningsloven § 36
Dersom et vedtak blir endret til gunst for deg, kan du få dekket de nødvendige utgiftene du har hatt for å få endret vedtaket. Krav om dekning av saksomkostninger må settes frem senest tre uker etter at melding om det nye vedtaket ble mottatt, jf. § 36 tredje ledd. Krav om å få dekket sakskostnader skal sendes til NAV.
• Fri rettshjelp
Dersom du har behov for juridisk bistand i trygdesaken din, kan du på visse vilkår få utgiftene dekket etter reglene om fri rettshjelp. Her gjelder det visse inntekts- og formuesgrenser. Du kan få utgiftene dekket selv om vedtaket ikke blir endret til gunst for deg. For nærmere informasjon om reglene om fri rettshjelp henvises det til fylkesmannen.
Feilutbetaling av stønad
• Tilbakekreving - folketrygdloven § 22-15 flg
Dersom du mottar en stønad eller pensjon du ikke har krav på, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbake og trekkes i fremtidige ytelser.
• Straffeansvar - folketrygdloven § 25-12
Dersom du gir uriktige opplysninger mot bedre vitende eller ikke gir nødvendige opplysninger, kan det medføre straffeansvar.
Søksmål for domstolene
Det er på visse vilkår mulig å bringe en trygdesak inn for de vanlige domstolene. Før du kan gjøre dette, må du ha benyttet den muligheten du har til å klage og anke over vedtaket.
FOLKETRYGDEN
NAV 21-12.05 Bokmål Fastsatt 07.2002 Endret 12.2010------