-- 20121126-fra-NAV-I-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten ca. 04.12. 2012.   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20121126-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out:

(( s1a2: ))


Fra:
   NAV Innkreving,
   NO-9917 Kirkenes

                                                                                                        NAVI  F030
                                                                                                        NO-9917 Kirkenes

Til:
   RUNE  LEANDER HANSEN 
   5568  VIKEBYGD

   Dato:   26.12.2012


Innbetaling av feilutbetalt  ytelse  fra NAV - saksnummer  141240

Gjelder navn/fnr: Rune Leander Hansen  061255*****
(Oppgi alltid saksnummer/fødselsnummer ved henvendelse  til NAV Innkreving)

Vi  har følgende  opplysninger i denne  feilutbetalingssaken:
Type ytelse:  Uførepensjon
Saldo per 26.11.2012:  3200.00  kroner
Beløp som skal betales per måned:  500.00  kroner

Orientering om  trekkpålegget
Fra og med dagens dato er NAV PENSJON  pålagt å trekke 500.00 kroner i lønnen/ytelsen  din, og betale beløpet inn til NAV Innkreving. Trekkpålegget  er sendt i eget brev til NAV PENSJON.

Trekk i lønn/ytelse kan føre  til at du får en  betalingsanmerkning.

Begrunnelsen  for  trekkpålegget
Feilutbetalte ytelser fra NAV kreves inn av NAV Innkreving  elter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven.
Dette trekket er pålagt etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven  §11. Det erstatter eventuelle tidligere
trekkpålegg i denne saken. Det kan trekkes i de fleste ytelser, samt i all lønn og godtgjørelse for arbeid.

Meldeplikt
Dersom du skifter inntektskilde, må du melde fra til NAV Innkreving  om navnet og adressen til den nye
inntektskilden snarest. Du må også ta kontakt  for å avtale den videre betalingen hvis inntekten opphører uten
at du har fått ny inntektskilde.

Motregning
I  de fleste kravtyper kan NAV Innkreving motregne  i tilgodehavende  skatt og merverdiavgift. Dette gjelder selv
om det er inngått avtale om avdragsordning/utsettelse,  eller om det er besluttet trekk i saken.

Klage
Du kan klage på trekkpålegget  til Øst-Finnmark tingrett. Klagen skal settes frem for NAV Innkreving.
Den  må være begrunnet,  og du må legge ved dokumentasjon  på husstandens inntekter og utgifter. Dersom
NAV Innkreving ikke tar klagen til følge, blir den sendt videre til tingretten. Da må du betale ett rettsgebyr, for
tiden 860,00  kroner  til tingretten for at klagen skal bli behandlet.  Du vil få beskjed  hvis klagen blir sendt
videre til tingretten.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05  11 00.
NAV  I n n k r e v i n g

P o s t a d r e s s e :  N O - 9 9 1 7  K i r k e n e s
B e s ø k s a d r e s s e :  G r u b e v e i e n  4  //  N O - 9 9 1 0  B j ø r n e v a t n
w w w . n a v . n o  //  n a v i @ n a v . n o
T e l :  + 4 7 2 1  0 5  11  0 0  F a k s :  + 4 7  2 1  0 5  11 0 1  K o n t o n r :  8 2 7 6  0 3  0 0 2 5 6
O r g . n u m m e r :  N O  9 7 4 6 5 0 9 9 1 M V A
(( s2a2: ))


Namsbok:
UTLEGGSFORRETNING NR.  771207

SÆRNAMSMANN:  NAV Innkreving

Prosessfullmektig: NAV  Innkreving, bankkonto: 8276 03  00256
NO-9917 Kirkenes

Saksøker  NAV  Innkreving, org nummer: NO 974 650 991  MVA

Saksøkt  Rune Leander  Hansen Fnr/foretaksnr:  06125537993
5568  VIKEBYGD

Forretning holdt  26.11.2012
Sted: NAV  Innkreving

Tvangsgrunnlag  Lovbestemt krav i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven  § 7-2 (e)
Vedtak om lilbakekreving av feilutbetalt Uførepensjon

Fremlagte  dokumenter  Tvangsgrunnlaget

Namsmann  NAV  Innkreving

Til stede  Namsmannen.
Utleggsforretning  er avholdt som kontorforretning,
jf.  bidragsinnkrevingsloven  § 13.

Beregning  Saldo inkludert eventuelle gebyrer:  3200.00 kroner

Saksøkte er oppfordret  til å betale.

NAMSMANNENS  BESLUTNING:
Utleggspant ble besluttet i:
Lønn/ytelse fra NAV PENSJON med  500.00  kroner per  måned.
Trekk i lønn/ytelse kan  føre  til at du får en  betalingsanmerkning.
Partene er gjort kjent med regler og frist  for klage.


NAV  Innkreving

Cato Lindbiick
avdelingsdirektør  


---