-- 20130122-fra-NAV-I-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten fredag 25.01. 2013.   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130122-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out: ))


Fra:
NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 Kirkenes


Til:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD

Dato:  22.01.2013


Betaling av underholdsbidrag - trekkpålegg - saksnummer: 186525
Fødselsnummer: 061255*****,  Navn: RUNE  LEANDER  HANSEN
(Oppgi saksnummer:  186525, eller ditt fødselsnummer  ved henvendelser  til NAV Innkreving)

Vi har følgende  opplysninger om bidragssaken(e)  din(e):
Samlet månedlig bidrag:  8.610,00  kroner
Samlet saldo per 22.01.2013:  860,00  kroner

Orientering om trekkpålegg
Fra og med  februar 2013 er NAV PENSJON HARSTAD  pålagt å trekke 9.470,00 kroner i lønnen/ytelsen
din og betale beløpet inn til NAV Innkreving. Trekkpålegget er sendt i eget brev til NAV PENSJON
HARSTAD.

Begrunnelsen for trekkpålegget
Trekket er pålagt etter bidragsinnkrevingsloven §11. Det erstatter eventuelle tidligere trekkpålegg. Det skal
trekkes i all lønn og godtgjørelse  for arbeid. NAV kan trekke i de fleste ytelser.

Endring av bidraget
Dersom du mener at bidraget på 8.610,00 kroner ikke er riktig fastsatt,  kan du sende søknad om endring til det
NAV kontoret som behandler  bidragssaken(e)  din(e).

Meldeplikt
Dersom du skifter inntektskilde, må du melde fra til NAV Innkreving om navnet og adressen til den nye
inntektskilden senest innen åtte dager. Du må straks kontakte NAV Innkreving for å avtale den videre
betalingen dersom inntekten opphører uten at du har fått ny inntektskilde.

Klage
Du kan klage over trekkpålegget  til Øst-Finnmark tingrett. Klagen skal settes fram for NAV Innkreving.
Den  må begrunnes og dokumentasjon  av inntekter og utgifter må legges ved. Dersom NAV Innkreving ikke
tar klagen til følge,  blir den sendt videre til tingretten. Da må du betale ett rettsgebyr (for tiden 860,00 kroner)
til tingretten for at klagen skal bli behandlet.  Du vil bli underrettet dersom klagen blir sendt videre til
tingretten.

Alle spørsmål i forbindelse med trekkpålegget  skal rettes til NAV Innkreving.

NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien4  //  NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Tel: +47 21 05 11 00  Faks: +47 21 05 11 01  Kontonr: 8276 01 00435
Org.nummer: NO 974 650 991  MVA---