--  20070227-Svarbrev-fra-HelseF-Kenneth-Eikeset-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  Fra:
Helse Fonna HF, - Førstevalg for framtidas pasient
Kenneth Eikeset,
seksjonsleiar,
P.Boks 2170,
5504 Haugesund

Til:
Advokat Sverre Kvilhaug,
Boks 136,
5903 Isdalstø

Vår ref.: 2007/666- 2917/2007 Kenneth Eikeset, tlf 52 73 27 00. Haugesund, 27.02. 2007.

Ofl. § 5a, fvl. § 13.1.

Rune L. Hansen 061255 krav om omgående endring av epikrise og journal

I brev datert 19. februar 07 vert det krevd ein omgåande endring av journal og epikrise vedr. rune Leander hansen 061255. Det går fram av brevet at ein oppfattar psykiatrisk sjukehistorie som eit oppkok av påstander utan henvisning til kjeldene. Det vert og stilt spørsmål ved validiteten åt diagnosen pasienten fikk.

All informasjon som framgår av journal byggjer i første rekkje på opplysningar pasienten sjølv har kome med samt informasjon frå innleggjande lege.
I innleggelsesjournal er innleggandes lege sine opplysningar brukt under aktuell problemstilling og psykiatrisk sjukehistorie saman med pasienten sine opplysningar. Andre kjelder enn dei to nevnte er ikkje nytta.
I dei diagnostiske vurderingane som er gjort av to psykiatere har ein kun nytta opplysningar frå pasienten sjølv både i forhold til sjukehistorie og aktuell problemstilling. Diagnosen er satt på bakgrunn av vurderingar gjort av to Psykiatere og dokumentert utifrå offisielt diagnose-system, ICD-10.

Ein kan ikkje sjå at dei opplysningar som framkjem i journal er feilaktige og av den grunn kan krevjast retta eller sletta. Ein viser her til helsepersonellova.

§ 42. Retting av journal
Helsepersonell som nevnt i § 39 skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes.
Dersom krav om retting avslås, skal kravet om retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen.
Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet i fylket, som etter å ha innhentet uttalelse fra Datatilsynet, avgjør om retting kan foretas.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retting etter denne bestemmelse.
Endret ved lov 29 aug 2003 nr. 87 (i kraft 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092).

§ 43. Sletting av journalopplysninger
Etter krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell som nevnt i § 39 slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 eller 18 og:
1. opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder eller
2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.
Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen.
Avslag på krav om sletting kan påklages til Helsetilsynet i fylket. Det skal innhentes uttalelse fra Datatilsynet. Dersom Helsetilsynet i fylket mener at sletting kan være i strid med arkivloven §§ 9 eller 18, skal det også innhentes uttalelse fra Riksarkivaren.


Som det framgår av helsepersonellova kan avslag på krav om retting / sletting av journalopplysningar påklagast til Helsetilsynet.

Helse Fonna HF,
Kenneth Eikeset,
seksjonsleiar
(underskrift)

---
---------
Helse Fonna,
P.Boks: 2170,
5504 Haugesund,
Foret. nr. 983 974 694,
Bank: 3201.15.00241.

Kontaktinfo:
Sentralbord: 52 73 20 00.
Telefaks: 52 73 20 19.
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Fakturaadresse:
Helse Fonna HF
Regnskap, P.Boks 64,
5751 ODDA.
Tlf: 52 73 20 00.

Besøksadresser:
Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund – Tlf. 52 73 20 00.
Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord – Tlf. 53 49 10 00.
Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda – Tlf. 53 65 10 00.
Valen: Sjukehusvg. 25, 5451 valen – Tlf. 53 46 64 00.
Sauda: Åbødalsv. 79, 4200 Sauda – Tlf. 52 78 59 99.

---