-- 20080423-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html      --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

<---- dbn.html  ( ekstern )RLH: Følgende ble i dag, 22.04. 2008, formiddag innlevert personlig og kvittet for:  

Til:
Politiet,
Ølen Lensmannskontor, tlf. 53 76 63 00,
Vindafjord kommune,
N-5580 Ølen.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

   Dato: onsdag 23. april 2008, Vikebygd.

   Angående politi-anmeldelsen
   tilføyes, presiseres og inkluderes følgende   Angående anmeldelsesnummer 10268497  4274/08-9
. Politi-anmeldt 07.04. 2008, kidnapping av 6 barn 03.04. 2008.

   Saken dreier seg entydig og klart om grove brudd på Straffelovens paragrafer:
   § 215, § 216, § 218, § 219 og § 223.

   Hvilket det for politi-anmeldelsen er innlevert forklaring, dokumentasjon og beviser på.

   Jeg vil derfor be om at politiet snarest pågriper forbryteren, Trude Monika Hansen, i henhold til disse Straffelovens paragrafer, for at de angjeldende barna og familie ikke skal lide enda mere eller påføres enda mere overlast, og forbryteren - som er både ustabil og uansvarlig av seg i det som pågår - utarter i flere uoversiktlige konsekvenser. Så som at barna med fare for sin helse forsøker å rømme, at de føres inn i flere kriminelle miljøer, fortsatt holdes borte ifra sitt vante liv, sin familie og sitt hjemsted, at båndene til disse og sitt livsmiljø brytes eller skades, at barna påføres psykisk eller fysisk vold og skade, eller at forbryteren forsøker videre å gjemme seg eller å flykte videre, etc. Farene og mulighetene for at alt dette nevnte og mere til kan ha skjedd eller skjer er ikke usannsynlige. Og også for at for at hun søker medhjelpere i likesinnede.

   At saken er en alvorlig hastesak med hensyn til inngripen og pågripelse fremgår av sakens dokumentasjon og forklaringer.

   Angående erstatningskrav overfor den politi-anmeldte, finner jeg det rimelig å stille et krav om 100.000,- kroner til forbryteren, Trude Monika Hansen. Jeg gjentar: ett-hundrede-tusen-kroner. Dette inkluderer både for utgifter hittil påført i saken og for de skader som iøvrig er påført familien og for tort og svie.

   De angjeldende paragrafer i Straffeloven går i sitt innhold som gjengitt her under:


   I Straffelovens 20. kapittel som omhandler "Forbrytelser med hensyn til familie-forhold". Følgende paragrafer:

§ 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

       Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven.

Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.


§ 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.

       Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

       Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.

Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.


§ 218. Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som
 
   1.   anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller
   2.   ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade.

       Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling.

Endret ved lov 22 mai 1953 nr. 3.


§ 219. Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler
   a)  sin tidligere eller nåværende ektefelle,
   b)  sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje,
   c)   sin slektning i rett oppstigende linje,
   d)  noen i sin husstand, eller
   e)  noen i sin omsorg
straffes med fengsel inntil 3 år.

       Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232.

       Medvirkning straffes på samme måte.

Endret ved lov 21 des 2005 nr. 131 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580).   I Straffelovens 21. kapittel, som omhandler "Forbrytelser mot den personlige frihet", følgende:

§ 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar.

       Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar.

       Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år.

Endret ved lov 3 des 1999 nr. 82 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 3 des 1999 nr. 1202).


---

   Samtidig vil jeg opplyse om at jeg jo selvfølgelig er tilgjengelig for bistand, og også for spørsmål eller videre forklaringer.

   Og at jeg tar det for gitt at bistand ifra min side - som barnas far - vil kunne være vesentlig nødvendig.

   Eventuelle uklare punkter i saken eller i forhold til Straffelovens angjeldende paragrafer kan jeg om ønskelig også fremlegge ytterligere dokumentasjon og beviser for.

   Samtidig gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at denne saken jo ikke er en privatrettslig tvist mellom meg og min separerte kone. Selv om den eventuelt i det efterfølgende vil komme til å være også det.

   At forbryteren i saken også forbryter seg imot en rekke av også Barnelovens paragrafer er jeg oppmerksom på.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Med umiddelbar kopi til:
   -- Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.


***

---