-- Denne side / ref.:  20080518-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Grue kommune.

-- Dagboks-notater, søndag 18. mai 2008 - Treeinighetssøndag, Vinberget:

   Temperaturen 4, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Sol og finvær - og opptil 23 pluss-grader. Et tordendrønn her ute omkring 13.40-tiden, lett overskyet, lett regn og lett vind. Derefter tørt og rolig og nokså fint.
   Myske, sneklokketre, brudespirea og løvetann blomstrer. Og mye annet!
---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Flere smakebiter ifra Gjesteboken:

---
Navn: Balder Skjærvik-Hansen
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com
Du blir vel nøgd med deg sjølv etter eit dagsverk på "Vinberget", der du dagleg arbeider med serien "Dagboks-notater"? Denne kontroversielle serien med høg reality-faktor og masse skitpreik kjem sikkert til å slå an, trur du ikkje? Underhaldningsverdien er av porno kvalitet. Den har det litle ekstra som folk vil ha. Noko sjukt og provoserande. Og du greier sikkert å sprenge enda fleire grenser utan å "få sparken". Det er gildt av Staten å fikse finansieringa di. Hurra!
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv
De delaktige har nok sitt å bidra med i så måte.
Endog de tause.
Jeg er ydmyk også i så henseende.
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: "herregud"
Herregud!
Leser du dagboka hennes også nå da? Stakkars Frøydis! Alle dagbøker er liksom hemmelige! Ingen som skal se dem... Stakkars lille Fritzie
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv
Er det ikke du som leser min da?
Og hva er det som skal være så hemmelig da?
Mørkets gjerninger?
Kriminelle er kanskje mest opptatt av å holde sine tanker og gjerninger hemmelige?
Tror du ikke det?
Som for eksempel Trude og Aud Signy, og deres gjeng.
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: SEE YOU
dagbok er noe NORMALE mennesker skriver og vil holde for seg selv forde det er ikke alt som egner seg på trykk i det offentlige veit du..hint hint..tror du har noe å lære der. du er syk mann og trenger hjelp. hvis det nå er noen som gidder å gi seg ut på en så håpløs oppgave da. du driter ut familien din i alles påsyn,for så å bedyre at du elsker dem..synes du bør kikke en ekstra gang over skulderen din neste gang du står i halvmørket og pisser i hagen din.ikke sikkert at du er den eneste galningen ute veit du
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: "herregud" "igjen"
Joda... Men saken er at Frøydis skreiv i ei B-O-K. Du skriver på N-E-T-T-E-T. Det ER en viss forskjell... Du VIL at andre skal lese, og finne ut hvor feil du mener Trude gjør i alt... Men egentlig er det DU som tar feil. Frøydis vil bare samle tankene, og minnene sine i en bok. Hun vil ikke at andre skal lese den.
Dette burde du tenke litt over... Du sårer Frøydis om hun finner ut at du har gått innom hemmelighetene hennes. H-E-M-M-E-L-I-G-H-E-T-E-R.
Men det har vel ikke du hørt noe om..
 Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Frøydis har ikke noe imot noe som helst jeg gjør hun.
Hun har full tillit til hva jeg gjør.
Og hvorfor skulle hun vel ikke ha det?
Hun har derimot ikke tillit til de som holder henne fanget - og som heller ikke gir henne noen som helst muligheter for Internettet, og ikke heller telefon-samtaler eller brever, osv.!
Slikt noe bør heller ikke være hemmelig.
Så enkelt er det. Og det samme gjelder de andre barna også.
Jeg driter ikke ut noen i familien min. Men det er noen i familien min som driter seg ut offentlig: Trude, Balder, Idun og Gudmund - er hva de heter.
Eller kanskje heller Trude-mafiaen?
Jeg og de kidnappede og fangede barna har ingen skyld for deres ugjerninger.
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: "herregud""Sukk....-_-"
Du har virkeligt missforstått poenge mitt du...
-_-
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Frøydis har ikke noe imot noe som helst jeg gjør hun.Tvert om!
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Ikke de andre barna heller!
  Tilføyd: May 18, 2008
---

   Sannheten, saklighet, redelighet, anstendig dialog, sindighet, vennlighet og lovlydighet skyr de som pesten synes det på nesten alle sett og vis som. De har kanskje sikkert nok et speilbilde og en staffasje av det seg innbyrdes?
   Alt det motsatte av hva jeg har lært de.
   Fordi enda ingen har stoppet kidnappingen.

---

   Trude ankommer vel efter planen Stavanger jernbanestasjon i kveld klokken 19.27 - eller helst i morgen tidlig klokken 07.28? Med toget ifra Kongsvinger.
   Paragraf 53 i Lov om barn og foreldre ( Barneloven - ekstern ) sier iallfall følgende:
§ 53. Frammøte
       Foreldra skal møte personleg og samstundes til mekling. Den som meklar kan likevel avgjere at dei skal møte kvar for seg dersom det er tenleg. Meklaren kan i særlege høve gje løyve til at ein eller begge partar møter saman med ein fullmektig.
Føyd til med lov 20 juni 2003 nr. 40 (i kraft 1 april 2004, etter res. 20 juni 2003 nr. 728).

   Det er godt mulig Trude satser alt hun har på Meklings-møtet i morgen? ( ekstern )? At det kanskje også var planen allerede ifra begynnelsen? Den som lever får se. Det er lov til å spekulere litt også.
   Og da ser jeg endatil her bort ifra visse fakta. Så som for eksempel hennes skriftlige bekjennelser ifra nederst i kle-skuffen. Utspekulert intelligens er det dog i galskapen hennes.
   Håper hun har vett til å ta med seg Alfred Vogel-bøkerne! Hvis ikke får jeg blandt annet betydelige problemer med å videreformidle hans arbeider slik som blandt annet tenkt også her på nettstedet. ( ekstern ).

---

   Uenighet og ulike oppfatninger og forståelser av saksforhold skal ikke stimulere til sinne. Men skal heller stimulere til gode forløsninger og saklighet.

---

   Jeg snakket blandt annet med Ivar B. Løne nu i Voss, i går. Mest om møllen. Han er ganske så ivrig nysgjerrig på om noen av de eldste barna i vår familie nu, eller andre jeg kjenner, kan være modne nok til å kunne overta møllen. Det er beklagelig trist å måtte svare ham at det er iallfall enda ikke våre barn. Er det noen andre som leser dette som kanskje føler de kanskje kan være aktuelle? (Helst også gjerne en hel familie.) I så tilfelle - ta gjerne kontakt med meg. Tlf. 53 76 76 87. Det er ikke snakk om at det koster noe! Det er snakk om både gratis hjemsted, arbeidsplasser med mere.

---

   Jeg har laget ferdig en skisse til Krav og videre Påstand
overfor Iren K. Hebnes - til Påtalemyndigheten for
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt. ( ekstern ). Som jeg tenker oversende i morgen.

---

   Det er sterke krefter i den galskapen som Trude nu i to år gjennomløper, ingen trenger å være i tvil om det!
   For å belyse dette kan jeg hitføre noen ord av Rudolf Steiner, fra hans foredrag "Pinse, den frie individualitets høytid" avholdt i Hamborg 15. mai 1910:

   "I alle folkeslag følte man seg i gamle tider alltid mere eller mindre som et ledd av en stamme, et ledd i folket, og jo lengre vi går tilbake til urfjern fortid, desto mere intens er denne følelse, slett ikke å føle seg som en enkelt individualitet, men som et ledd i et folk. Men efterhånden lærte man dog også å føle seg som enkelt-menneske, som en enkelt menneskelig individualitet med individuelle egenskaper. Dette følte man nærmest som de to prinsipper, som virker i vår ytre menneskelighet: tilhørs-forholdet til folket og individualiseringen som enkelt menneske.
   Nu tilskrev man de to foreldre på forskjellig måte de krefter som hørte til disse to prinsipper. Det prinsipp, gjennom hvilket man mere tilhørte sitt folk, tilskrev man arveligheten gjennom moderen. Når man følte i disse gamle anskuelsers forstand, sa man om moderen: i henne hersker folkets ånd. Hun var oppfylt av folkets ånd og har gitt det allment folkelige menneskelige i arv til barnet.
   Og om faderen sa man, at han var bæreren og nedarveren av det prinsipp som gir mennesket de mere individuelle, personlige egenskaper. Når altså - stadig i den gamle hebraiske ånd fra den før-kristelige tid - et menneske gjennom fødselen trådte inn i tilværelsen, kunne man si: gjennom faderens krefter er det en personlighet, en individualitet.
   Men moderen var i hele sin egenart oppfylt av den ånd som hersker i folket - og som hun overdro til barnet. Om moderen sa man, at i henne bodde folkets ånd. Og i denne sammenheng snakket man fortrinnsvis om den ånd som sender sine krefter ned fra de åndelige riker til menneskeheten, idet den ad omveien over mødrene lar sine krefter strømme inn i den fysiske verden, inn i menneskeheten."

   Det er disse enormt sterke krefter som nu i to års tid har hærjet i Trude. Men videre forteller Rudolf Steiner om den store forskjell og fornyelse som kom med Jesus Kristus - og som enda pr. i dag bare er i sin begynnelse! Og han sier:

   "Men nu var det gjennom Kristus-impulsen kommet en ny anskuelse, den anskuelse at denne ånd man tidligere hadde snakket om, folkets ånd, skulle avløses av en - som ganske visst var beslektet med den - men som virket meget, meget høyere - en slik ånd som forholder seg til hele menneskeheten som den gamle ånd hadde forholdt seg til det enkelte folk. Denne ånd skulle meddeles menneskeheten og fylle den med den indre kraft som sier så som: Jeg føler meg ikke mere som kun tilhørende en del av menneskeheten, men hele menneskeheten - jeg er et ledd av hele menneskeheten, og vil stadig mere og mere være et ledd av denne hele menneskehet! Denne kraft som utgjør det allment menneskelige over hele menneskeheten tilskrev man Den hellige ånd. Den ånd som uttalte seg i den kraft som strømmet fra folket til mødrene opphøyde seg slik fra "Ånden" til "Den hellige ånd". Den som skulle bringe menneskene kraften til å utvikle det allment menneskelige mere og mere i livet på jorden, han kunne kun bo som den første i et legeme som var nedarvet i kraft av Den hellige ånd. Og dette mottok Jesu mor som forkynnelse.
   Og i Matteus-evangeliet hører vi hvor bestyrtet Josef ble, og det blir sagt at han var en from mann: men det betyr i det gamle sprogs forstand en mann som kun kunne tro at når han engang skulle ha et barn så ville det fødes ut fra folkets ånd. Nå erfarer han: barnets mor er oppfylt, er "gjennomtrengt" (slik er ordets riktige betydning i vårt sprog) av en ånds kraft, men ikke kun folkeåndens, men kraften av en ånd som er hele menneskehetens ånd! Og han tror ikke at han kan ha fellesskap med en kvinne som kunne føde ham et barn som bærer hele menneskehetens ånd i seg, og ikke den ånd som han i sin fromhet har holdt seg til. Da ville han - som det sies - "hemmelig forlate" henne. Og først efter at det også ble gitt ham en meddelelse fra de åndelige verdener, som gav ham styrke, kunne han beslutte seg til å ha en sønn med denne kvinne som var gjennomtrengt og oppfylt av Den hellige ånds kraft.
   Denne ånds virksomhet er altså skapende, idet den med Jesus av Nasarets fødsel lar sine krefter strømme inn i menneskehetens utvikling. Og den virker videre ved hin mektige begivenhet: Johannesdåpen ved Jordan. Nu forstår vi hva Den hellige ånds kraft er: Den er den kraft som stadig mere og mere skal oppløfte mennesket fra alt som differensierer og avsondrer det, heve det opp til det som gjør det til et ledd av jordens hele menneskehet - til det som virker som et bånd fra enhver sjel til enhver annen sjel, likegyldig i hvilket legeme den er.
   Om denne Helligånd sies det oss at det er den som ved pinse-høytider nu gjennom en annen åpenbaring strømmer inn i de individualiteter som først forstod kristendommen. Ved Johannesdåpen står Duen for oss som åndens bilde. Men nu opptrer et annet bilde: bildet av de Flammende tunger. Det er en due, en samlet skikkelse, i hvilken Den hellige ånd manifesterer seg ved Johannesdåpen. I mange - i mange - enkelte tunger manifesterer den seg ved pinse-høytiden! Og hver en av de enkelte tunger er inspirerende for disse individualiteter, for hver enkelt individualitet hos disse de første mennesker som bekjente seg til kristendommen."

   Sier Rudolf Steiner i 1910 treffsikkert. Hva som skjer mellom meg og Trude nu er på sett og vis, naturlig nok, det motsatte av hva som skjedde mellom Jesu mor og far - mellom Maria og Josef!
   Og det er altså snakk om enorme krefter. Som Trude selv ikke klarer å styre eller beherske, og som derfor virket motsatt i henne!

---

   I det samme foredraget sier iøvrig noe annet vi kan være oppmerksom på:
   "Det har selv de visst mere eller mindre - som ikke engsang ut fra deres tydelige bevissthet, men ut fra en inspirasjon - hadde noe å gjøre med fastleggelsen av pinse-høytiden til en bestemt dag i året. Selv denne ytre fastsettelse av høytidene er dog bemerkelsesverdig betydningsfull - og den som ikke føler den styrende visdom selv i fastsettelsen av slike høytider, forstår ikke særlig meget av verden."

---

   Jeg telefonerte Aud Signy ved 13.30-tiden, og det ble ifra televerket sagt at: Telefon-nummeret er dessverre for tiden uten forbindelse, på grunn av feil.
   Gudmund skulle telefonere og snakke med Trude - eller også hun med ham. I formiddag. Jeg vet ikke om de har snakket sammen. Jeg ba Gudmund si til Trude at vi bør snakke sammen, at å utsette det og å utsette det bare gjør det hele alt vanskeligere. Og at vi heller bør forsøke å roe ned forholdene. Og at det uansett nu ikke annet enn kan være godt for noe. 

---

   Jeg telefonerte og snakket noen ord med Gudmund flere ganger i dag og i går og før det, i håp om at han viderebragte noen håpets ord ifra meg til henne. Og nu ved 20-tiden sa Gudmund at han enda ikke har fått telefon ifra henne som han hadde regnet med. Ja, og nu sitter hun vel på toget, sa jeg. Og hun torde vel ikke telefonere deg, for at hun var redd for at du ville fortelle videre at hun var underveis. Ja, kanskje det, sa Gudmund. Men hun kunne ha bedt meg om å holde det hemmelig, da ville jeg ikke ha fortalt det, sa Gudmund. Det åpne, lukkede hjerte, sa jeg og lo. (Også i tanker om ordene i Gjesteboken.) Hun torde vel ikke stole på det, sa jeg. Nei, kanskje det, sa Gudmund.
   Det var blandt annet dette vi sa, i den noe korte telefon-samtalen.

---

   Hun er også redd for å snakke av en "annen" grunn. Hun er redd for at jeg skal stille henne spørsmålet:
   - Vil du jeg helt skal gi slipp på deg Trude?
   Det vil hun ikke. Det spørsmålet vil hun ikke ha. Ikke før hun har "seiret".
   Jeg er også nokså meget sikker på hva hun vil komme til å si i Meklings-møtet i morgen. Videre for fullt galskapen i vold!
   Og jeg vil være utslukket, borte vekke, i og for hennes øyne. Nøyaktig sånn som i juletiden og og derefter i desember 2006. ( ekstern ).
   Hun lar seg denne gangen ganske enkelt ikke stoppe - uten at noen, og det vil vel si myndighetene, stopper henne!

---

   Videre i dag ifra Gjesteboken:
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Frøydis har ikke noe imot noe som helst jeg gjør hun.Tvert om!
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Ikke de andre barna heller!
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: "sukk... Fra herregud, igjen"
Niks.. du har ikkje forstått mitt poeng enda....!
Dette har noe med respekt å gjøre, ikke bare til far i huset, men IFRA far i huset, til de små. Ingen forteller sin far om ALT hva de føler. Derav HeMmElIGhEtEr.

Forstått NÅ da?
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Du vet ikke hva respekt er.
Snakk heller du om den respekten ifra mor i huset som så fullstendig og umenneskelig mangler!
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: "sukk"
Respek"t"
Du glemte "T"en
Tror ikke DU vet hva respekt er...
  Tilføyd: May 18, 2008
---
Navn: K,A,H,S
Jeg har lest denne driten din en god stund nå!!!
Å jeg kjøner ikke åssen du kan skrive så mye stykt om Kona og tre av ungene dine!!!!!
Jeg kjøner godt at Trude stakk av med dem! du kan ikke ta ansvare for barna din!!!!!!!!
noen burde spere deg inne og kasta nøkelen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tilføyd: May 18, 2008
 ---
Navn: rlh
Fra: vvv
Det er hun som med sine gjerninger nu i to års tid som har skevet stygt om seg selv.
Og særlig de siste syv uker.
  Tilføyd: May 18, 2008

---

   Viderefører hun kidnappingen og fangeholdet i morgen også?

---

*****

--19-- 

-- Dagboks-notater, mandag 19. mai 2008, Vinberget:

   Temperaturen

---