-- Denne side / ref.:  20080807-Prosesskriv-tingretten-ifra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH: Dette Prosesskrift innlevert Haugaland tingrett 07.08. 2008 i fire eks. og adv. Trond Hjelde i to eks.
Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87.

Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund.   Dato: 07.08. 2008, Vikebygd.


PROSESSKRIFT 

TIL
 
HAUGALAND TINGRETT


Sak nr. 08-081491TVI-HAUG

Saksøker:
Trude Monica Hansen,
c/o Åse Kristensen, Lygrepollen, 5646 Nordtveitgrend i Tysnes kommune
Prosessfullmektig: advokat Trond Hjelde,
Postboks 267, 5501 Haugesund

Saksøkt:
Rune Leander Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd i Vindafjord kommune
Prosessfullmektig: nå selvprosederende.

* * *

- FORORD:

   Far Rune Leander Hansen er av økonomiske begrensninger nå selvprosederende i denne sak,

Side 2 av 25:

eventuelt inntil søknad om fri rettshjelp er innvilget.
   Dette innebærer antagligvis mange svakheter for Rune Leander Hansen. Så også hva gjelder denne skriftlige fremførelsen, og eventuelle videre fremførelser. Det er likevel Rune Leander Hansen sitt håp og ønske at retten viser forståelse i forhold til dette.
   Rune L. Hansen forsøker her etter evne optimalt å belyse saken og dens vesentligste sider og kjernepunkter. Rune L. Hansen er beklageligvis ikke perfekt.


- ANGÅENDE HABILITET, OG AVSAGT 14.07. 2008 MIDLERTIDIG KJENNELSE: 

   Det ble av Haugaland tingrett i Haugesund avsagt en kjennelse 14.07. 2008 i denne sak, av tingrettsdommer Arne Vikse, etter en begjæring ifra saksøker Trude Monica Hansen i hennes Prosesskrift til Haugaland tingrett datert 11.07. 2008 om en "midlertidig avgjørelse uten muntlige forhandlinger" i henhold til Barnelovens § 60.
   Saksøker Trude Monica Hansen fører i dette sitt Prosesskrift og sin begjæring tingretten bak lyset. Likesom hennes Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett datert 26.05. 2008 også i sitt innhold var og er å føre Haugaland tingrett bak lyset, med grove løgner og falske vitnesbyrd.

   Hvis tingrettsdommer Arne Vikse har et slektskapsforhold til advokat Bjørn O. Vikse i Haugesund, eller andre forhold gjør tingrettsdommer Arne Vikse inhabil, så bes retten om å regne ham for inhabil og også om umiddelbart å avgjøre hans kjennelse som ugyldig.
   Hans kjennelse bør nå av retten uansett avgjøres som feilaktig og ugyldig.

   Advokat Bjørn O. Vikse i Haugesund har vært og er involvert i denne saken som advokat og prosessfullmektig for Iren K. Hebnes, leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon, og inhabilitet mellom advokat Bjørn O. Vikse og tingrettsdommer Arne Vikse er i så tilfelle selvinnlysende, hvilket med all tydelighet fremgår av herværende prosesskrift.

   Saksøkte Rune L. Hansen anmoder hermed samtidig Haugaland tingrett også om en ny midlertidig avgjørelse til fordel for hans påstand i herværende prosesskriv. Dette vil være til stor fordel og glede for de 6 bortførte barna som dermed kan gjenoppta sitt sedvanlige liv og føle seg trygge og glade. Dette er også hva barna selv hele veien underveis i denne saken har gitt uttrykk for at de ønsker.
   

***


1. INNLEDNING

   Det er berammet et forberedende rettsmøte i overnevnte sak torsdag 14.08. 2008
kl. 09.00 i Haugaland tingrett.

   Saken ble påbegynt etter en Begjæring om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett datert 26.05. 2008, ifra saksøker Trude Monica Hansen ved hennes prosessfullmektig advokat Trond Hjelde. Begjæringen om en midlertidig avgjørelse ble avvist.
   Et Tilsvar til Haugaland tingrett datert 09.06. 2008 ble innlevert av saksøkte Rune Leander Hansen ved hans daværende prosessfullmektig rettshjelper Helene Cameron.
   Deretter innleverer saksøker Trude Monica Hansen ved sin prosessfullmektig et Prosesskrift til Haugaland tingrett datert fredag 11.07. 2008 med en ny Begjæring om en midlertidig avgjørelse, uten muntlige forhandlinger. Denne Begjæring får av Haugaland tingrett en Kjennelse avsagt

Side 3 av 25:  

mandag 14.07. 2008, underskrevet av tingrettsdommer Arne Vikse, hvor det i Slutningen sies at saksøker "Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for:
   - Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91,
   - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
   - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
   - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
   - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
   - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
   - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 og
   - Et guttebarn født 17 04 08 av Trude Monica Hansen."


   Ekteparet har 9 barn sammen. Det guttebarnet som av Trude Monica Hansen ble født etter sigende 15 april 2008 har saksøkte Rune Leander Hansen ikke vedkjent seg noe farskap til og er han trolig ikke far til. Til tross for at Trude Monica Hansen overfor familie og alle andre om og om igjen har sagt og hevdet at Rune L. Hansen er far til barnet. Dette guttebarnet er iøvrig enda ikke innregistrert i Folkeregisteret, hvilket er lovstridig. Lovstridig i henhold til FNs Barnekonvensjon art. 7 og 8, og også i henhold til paragraf 1 i Lov om barn og foreldre / Barneloven og også i henhold til Straffelovens paragraf 339. Hvem som faktisk er far til dette barnet eller hvorvidt Rune L. Hansen er det eller ikke må av retten avklares i en sak som dette.
   Bortsett fra de øvrige 7 nevnte barna i Slutningen har ekteparet også to myndige barn sammen:
   - Balder Skjærvik-Hansen, f. 22 03 86 og
   - Idun Hansen, f. 16 01 88.

   Når det gjelder de nevnte 7 umyndige barna ekteparet har sammen så vil det være naturlig og riktig at deres far Rune Leander Hansen har den daglige omsorgen og foreldreansvaret for dem. Mor Trude Monica Hansen har hverken erfaring eller forutsetninger for dette.
   Bortsett fra når det gjelder Gudmund Cusanus Hansen som selv ikke ønsker at hans far skal ha omsorgen og foreldreansvaret for ham, men hans mor. (I en brevhenvendelse datert 10.01. 2008 til Fylkesmannen i Rogaland fra Rune Leander Hansen, ber far om hjelp i forbindelse med at far vurderer mulighetene for at far og mor kan fraskrive seg foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen. Den henvendelsen ifra far til Fylkesmannen i forbindelse med fars og mors stigende bekymring over at barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon uforstandig og med dårlige konsekvenser og bak foreldrenes rygg involverte seg i barneoppdragelsen og foreldreansvaret og den daglige omsorgen med hensyn til Gudmund. Far Rune L. Hansen ønsket på bestemt vis dialog med eller interesse fra Fylkesmannen angående dette som bekymret familen meget.)

   Det at mor Trude Monica Hansen tok skritt overfor Haugaland tingrett for å få den daglige omsorgen og alene ha foreldreansvaret for barna anses av far som en overdådig frekkhet og et grovt svik overfor både ham og barna.

   Mor har i sin stevning og i sine henvendelser til Haugaland tingrett grundig ført Haugaland tingrett bak lyset. Det er absolutt ingen som helst grunner for å frata far omsorgen eller foreldreansvaret for barna da han i alle år har hatt hovedansvaret for barneoppdragelsen og den daglige omsorgen for barna, til både barnas og sin kones og alle andres tilfredshet.
   Tvert imot kan det stilles spørsmål om mor er skikket til aleneomsorg for barna. Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barneverntjenesten, har sagt at hun ikke er det (s. 33 i saksdokumentet fra barnevernets advokat) enda de ikke kjenner henne, men jeg kjenner henne og kan si at det er gode grunner for at hun ikke vil klare dette alene. Dette var også årsaken til at far søkte separasjon ifra mor i 2007. Hun var med sin uansvarlighet, løgnaktighet, falskhet og sitt spetakkel i ferd med


Side 4 av 25:  

nokså fullstendig å ødelegge familien.

   Denne hennes oppførsel i og overfor familien ble forårsaket av et bestemt hendelses-forløp i 2006, som begynte 13.03. 2006 med familiens første møte med den kommunale barneverntjenesten. I dette møtet ble familien, og da særlig familiens eldste sønn Balder (da 20 år), utsatt for hard trakassering. En trakassering som fort førte til stor uro og splittelse i familien, ifra Balder, som flyttet hjemmenfra i mai 2006. Og straks etter at han flyttet hjemmenfra også ifra Trude Monica Hansen. Ifra hennes side ble uroen og spetakkelet gradvis verre og verre og utartet fullstendig.

   I dette hendelses-forløpet ble det ifra begynnelsen en stigende konflikt med den kommunale barneverntjenesten. Den kommunale barneverntjenesten hadde en særdeles dårlig oppførsel og truet i april 2006 med å frata familien barna hvis familien offentliggjorde saksdokumentasjonen fremkommet i dialog med barneverntjenesten. Dette, denne trusselen, forskrekket familien enda mer. (Dette er beskrevet både i Rune L. Hansen sin dagbok for denne tiden, og i Stauda Sofie Hansen sin.) Da jeg som far ikke hadde noen som helst mulighet til å forsvare meg mot hemmelige bekymringsmeldinger på annet vis enn ved å offentliggjøre det hele så enhver kunne se at dette var det ikke hold i. Vi har da rett til å forsvare oss mot overgrep i dette vårt kjære fedreland?

   Den videre kontaktflaten med denne kommunale barneverntjenesten forskrekket familien mere og mere. Disse forhold ble etter hvert politi-anmeldt. Det henvises til disse politi-anmeldelser og endel av saksdokumentasjonen og bevisene i disse, som her nå vedlegges.
   Henviser til Vedlegg 005-001.
   Disse politianmeldelser er viktige i denne saken for å bevise og å forstå sammenhengen mellom Trude Monika Hansen sin kriminelle oppførsel og uansvarlighet og viktige sider ved hennes mangelfulle omsorgsevner. Trude Monika Hansen ble dessuten også politianmeldt av Rune L. Hansen i april 2008, straks etter at hun høygravid 03. april 2008 bortførte barna, imot deres vilje og uten ektefellens vitende eller samtykke. Hun da både lurte og tvang barna med seg på en reise til familien Aud Signy Jakobsen i Finnskog i Grue kommune.
   Dette gjorde hun fordi hun var redd for de stadig mere truende truslene ifra Iren K. Hebnes, leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, og fordi Rune L. Hansen nektet å flykte med barna, men også for å forsøke å komme den skilsmissen som var begjært som et ultimatum av Rune L. Hansen i forkjøpet.
   Trude Monica Hansen har tidligere to ganger bortført og fangeholdt barna imot deres vilje og ektefellens vitende eller vilje. Og en tredje gang, i januar 2008, nesten. Motivene for disse kidnappinger, og forsøket på kidnapping, har vært forskjellige. Alle gangene har årsaken vært frykt og overreaksjon i forbindelse med forhold utenfor hjemstedet.
   Trude Monica Hansen er beklageligvis på mange måter ustabil og lettskremt av seg. Samtidig har hun mere og mere trodd og fått interesse for - og har visse mennesker forsøkt fortelle henne - at det er bare å kidnappe ungene så blir en nokså automatisk alenemor (eller alenefar) som premieres med morstrygd, bosted og tilbehør. Dokumentasjon og bevis for disse hennes slike tanker kommer tydelig til uttrykk for eksempel i første lydopptak (formiddag) ifra 22.01. 2008 - Vedlegg 002.
 
    Den hele dialogen og kontakten familien har hatt med den kommunale barneverntjenesten er fyldig, komplett og godt dokumentert, og fremviser en uakseptabel og kriminell kommunal barneverntjeneste i sitt forhold til familien Hansen.
   Konsekvensene av dette har for familien vært så meget ødeleggende og belastende, og har rent ut sagt også vært en tortur.
   Familien ble av barneverntjenesten om og om igjen forsøkt splittet, og ble splittet, en splittelse som fikk flere og mere og mere tydelige aspekter. Og som for flere i familien resulterte i spesielle vilkår å forholde seg til. For mor Trude Monica Hansen sitt vedkommende fikk hun også spesille vilkår å forholde seg til. Da særlig at hun fra og med desember 2006 av Iren K. Hebnes, leder for


Side 5 av 25:  

sosial- og barnevern-tjenesten i kommunen, om og om igjen på forskrekkelig vis ble oppfordret, lokket, fristet og truet til skilsmisse og til å bortføre barna.
   Dette virket i begynnelsen tilsynelatende på Trude med blandt annet en blanding av frykt, forvirring og fristelse. Hvilket lydopptakene ifra denne tiden tilkjennegir. Vedlegg 002 og 003.
   Hun hadde samtidig en alvorlig konflikt pågående med sin ektemann Rune, hvor en uenighet angående om å forholde seg til Balders nye oppførsel og trass kunne resultere i seperasjon og skilsmisse. Og angående dette kom hun selv i trass og laget spetakkel og ble mere og mere uansvarlig, løgnaktig og falsk som ektemann Rune og flere i familien tidvis reagerte på med å ville påpeke som uakseptabelt og ødeleggende. Hennes reaksjon på dette igjen var å få med seg Balder i en slags krigføring imot Rune, som mere og mere utartet til tanker og planer om en kidnapping av barna, som hun ble oppfordret, lokket, fristet og truet til av Iren K. Hebnes. Hun ble også oppfordret til av enkelte andre, for å få det som hun ville med Balder. Etter hvert også med tanke på å kunne løsrive seg ifra anklagene om løgnaktighet og etter hvert også fordi truslene, trakasseringen og fristelsene ifra Iren K. Hebnes ble verre og verre. 

   Rune på sin side ble stadig mere og mere forferdet over denne Trude sin oppførsel, og over faren for kidnapping ifra hennes side. Faren for at en slik kidnapping og katastrofe i og for familien skjedde ble gradvis mere og mere nærværende. Henviser i så måte særlig til første lydopptaket (formiddag) 22.01. 2008 - Vedlegg 002. Flere andre lydopptak tilkjennegir det samme.

   Behovet for å kunne dokumentere og bevise hva som kunne skje i tilfelle av en slik kidnapping ble større og større for Rune - for på det viset også å kunne motvirke risikoen. Familierådgivning og slikt noe ville Trude knapt nok høre om. Dog ble flere mennesker i våre omgivelser rådspurt og forsøkte på hvert sitt vis å hjelpe oss med problemet. Og da særlig Per Schnabel og Trygve Einar Gjerde. Sistnevnte anstendig, ærlig og kristen. Førstnevnte uanstendig, uærlig og så absolutt ikke kristen.
   Vi tok også mere og mere flittig i bruk lydopptagere for å kunne dokumentere hva som skjedde og problemer og hva som ble sagt og hva som ikke ble sagt.
   Det har ifra Iren K. Hebnes sin side av noen slags grunn skriftlig blitt påstått at lydopptakere av Rune har blitt brukt for å avlytte og å kontrollere Trude, hvilket er fullstendig løgnaktig og feil. Rune og Trude ville selv gjøre lydopptak av hva som skjedde, også ikke minst for om nødvendig å kunne bruke i den pågående saken med den kommunale barneverntjenesten - og med tanke også på eventuell offentliggjøring, for å dokumentere for alle og enhver hva som egentlig skjedde og skjer. Iren K. Hebnes sin påstand er derfor løgnaktig og feil - hvilket også fremgår av flere av lydopptakene i seg selv.
   
   Runes begjæring om separasjon ble innvilget av Fylkesmannen 17. desember 2007. En begjæring som gjentagne ganger tidligere ble sabotert av Trude, blandt annet ved beslaglegging av brev. Hun vil ikke akseptere en ordinær separasjon eller skilsmisse, men heller ikke Rune sitt krav til henne om å slutte med løgnaktigheter og å tenke på kidnapping.

   Til hele familiens store forskrekkelse ankommer i midten av januar 2008 en Begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland om omsorgsovertagelse av barna, ifra Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon. Fullstappet av løgn og falsum. Og også blandt annet med gjentagne oppfordringer og hint til Trude om skilsmisse og kidnapping. Med verste sort trusler og advarsler hvis hun ikke gjør det.

   Rune og Trude leser og leser i Begjæringen og dens vedlegg og blir mere og mere forskrekket over alle løgnene og falske påstandene. Hvor også alle familiens kjæreste verdier og stoltheter krenkes og trakasseres på kryss og tvers.
   Begjæringen og dens vedlegg en tykk bok på omkring 250 sider, som familien gir tilnavnet Hekseboken 2008. Et puslebilde lagt med


Side 6 av 25:  

forhastede slutninger, løgner, forskjellig ordbruk og ordlegging, hysteri og uenighet med de utroligste konsekvenser eller misforståelser. Sammensatt i ond hensikt. De vet knapt om de skal le eller gråte over de mengder med grove usannheter og påstander som står der!

   Ekteparet Rune og Trude undersøker på så forskjellig vis dette med Fylkesnemndene, og finner ut at disse omtrent alltid - eller kanskje alltid - gir de kommunale barneverntjenestene medhold. Og at de har fått instrukser om dette i alle fall ifra det statlige Familie- og likestillings-departementet.


2. NOE MERE OM SAKEN

   I løpet av siste halvdel av januar og i februar 2008 blir Trudes tanker og planer om kidnapping mere og mere tydelige, men samtidig også falskheten overfor resten av familien. Hun blir presset ifra truslene i Iren K. Hebnes sin Begjæring.
   Under telefonisk innflytelse av Åse Kristensen i Lygrepollen i Nordtveitgrend i Tysnes kommune begynner Trude for alvor i det skjulte å planlegge kidnapping av ungene.
   Tirsdag 22. januar 2008 kommer Åse Kristensen og hennes sønn Dag på besøk hos familien Hansen, invitert tidlig samme dag av Trude. For å hjelpe Trude med en kidnapping av barna. Fordi Trude var blitt skremt av en nært forestående dato i et brev ifra Iren K. Hebnes. Hun vet at Rune ikke ønsker å flykte ifra den kommunale barneverntjenesten, og vil derfor selv flykte med ungene. Et forsøk på en kidnapping som samme dag blir gjennomskuet og stoppet av Rune.
   Lydopptak ifra denne dagen viser omtrentlig alt hva som skjedde. Trude blir deretter enig med Rune om at slikt noe ikke er riktig og ikke må forekomme. Hun skjønner at også Rune kunne ha gjort slikt noe hvis han hadde ønsket det. Hun skjønner både at det ikke er riktig og at det vil være en forbrytelse. Dette skremmer henne.
   Likevel legger hun i det skjulte ikke lenge etterpå videre planer om kidnapping. Da sammen med Åse Kristensen, og kanskje sin advokat Trond Hjelde i Haugesund.
   Og Trude iverksetter en kidnapping mot kvelden torsdag 03. april 2008. Hun flykter da til Aud Signy Jakobsen i Finnskogen i Grue kommune, og tar da med seg barna, imot deres vilje og uten Runes vitende eller samtykke. Dette og det som videre skjer i Finnskogen skjer på en måte som særlig er i strid med flere av Barnelovens paragrafer og flere av den norske Straffelovens paragrafer. Dette er kidnapping og selvtekt.

   I henhold til Lov om barn og foreldre / Barneloven bor disse barna og har sitt hjemsted på den adresse som er innregistrert for de i Folkeregisteret.    Og Barnelovens paragraf 36 sier følgende - om hvor barnet bor fast: "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. / Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."

   Samme dag som kidnappingen av barna - datert torsdag 03. april 2008 - skriver Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund et brev til Runes rettshjelper Helene Cameron med et utrolig frekt innhold. Trude krever den daglige omsorgen for barna og at de skal bo fast hos henne.
   Det står: "Dersom en ikke kan få til en minnelig avtale knyttet til dette, vil en se seg nødsaget til å få en rettslig avgjørelse, i første omgang en midlertidig avgjørelse."

   Tilskyndet, truet og lokket av Iren K. Hebnes kidnapper Trude Monica Hansen barna, og forlanger den daglige omsorgen og foreldreansvaret for barna. Og uttrykker seg derefter som om hun allerede er tilkjent dette. Fordi hun har kidnappet barna og fangeholder de!
   Altså endatil i en kriminell situasjon, og hvor hun hverken i utgangspunktet eller iøvrig har fast bosted, inntekt eller noe som helst av forutsetninger eller muligheter for noe slikt.
   Hun tvinger og lurer de 6 barna med seg til Finnskogen i Grue kommune, hos familien Aud Signy Jakobsen. Og får de eldre barna Balder og Gudmund til å hjelpe seg. Der holder hun i tre

Side 7 av 25:  

måneders tid de 6 barna fullstendig avsondret ifra kontakt og samvær med deres venner, bekjente, familie og slekt - og også ifra deres far.
   Deres far drar få dager etter kidnappingen dithen for å finne ut av hva som skjer, og gjør for sikkerhets skyld lydopptak av hele denne tildragelsen. Disse lydopptak vedlegges som bevis. Henviser til Vedlegg 003.
   Når far ankommer familien Aud Signy Jakobsen gir samtlige av barna et sterkt uttrykk for at de vil hjem igjen og for at de ikke vil være der hvor de befinner seg. Far og barna blir likevel forsøkt hindret å kjøre hjem, blandt annet ved at bilen blir innesperret av to andre biler antagligvis tilhørende familien Aud Signy Jakobsen. (Et forhold som også umiddelbart ble politi-anmeldt av Rune L. Hansen.)
   Familien Aud Signy Jakobsen skjønner først, i følge henne selv, etter hvert i løpet av kidnappingen og fangeholdet av barna mere og mere at Trude har ført både de, barna og barnas far og andre bak lyset. Og at Trude Monika Hansen heller ikke har forutsetninger for å ha foreldreansvar eller daglig omsorg for barna. Og at lureriet og løgnene ifra Trude Monika Hansen sin side har skjedd på bekostning av barnas far og til skade for barna. 
   Under det tre måneder lange oppholdet i Finnskogen hos familien Aud Signy Jakobsen har barna i familien Hansen dessuten også vært mere syke enn tilsammen tidligere i hele sitt liv. Særlig Stauda Sofie var i oppmot en uke meget alvorlig syk der. Og den psykiske byrden og belastningen for barna har vært tusener ganger verre enn noe de noensinne i hele sitt liv har opplevd. Fordi Trudes uansvarlighet og egoisme har rådet over de. Barna har blandt annet av Trude i begynnelsen løgnaktig blitt fortalt at de skulle være der bare en ukes tid, for så å reise hjem igjen til pappa. Dernest at hvis de reiser hjem så kommer barneverntjenesten og tar de - og at de derfor ikke kan reise hjem inntil videre. Og mangt annet av løgn og lureri, særlig for å sverte deres far - og som hjernevask. Velkjente trekk også ifra hennes forrige kidnapping, i desember 2006. Metoder som synes som selvfølgelige for henne - og som hun også forteller om i det ene lydopptaket ifra 22. januar 2008, under det hysteriske anfallet hun har der.
   At Trude Monica Hansen blandt annet også har vært og er sjuskete, rotete, uhygienisk og preget av likegyldighet og ustabil og uryddig og uselvstendig er hva som i mange sammenhenger også iøvrig har vært fremhevet.
   Både Aud Signy Jakobsen og barna selv har nå i eftertid fortalt far Rune L. Hansen om diverse slikt, og også Idun og andre.
   Aud Signy Jakobsen og mange andre som befinner seg eller befant seg der og i omgivelsene kan bevitne Trude Monika Hansen sin uansvarlighet og dårlige og mangelfulle omsorgsevner. Rune L. Hansen fikk iøvrig også telefoniske bekymringsmeldinger som dreide seg om dette og slikt, ifra omgivelsene der i Finnskogen.

   Det skjedde mye underlig med Trude og hennes nerver i tiden før denne kidnappingen. Og da særlig i forhold til truslene og løgnene ifra Iren K. Hebnes, lederen for den kommunale barneverntjenesten. Og også under innflytelse av Åse Kristensen, som hun planla kidnappingen sammen med. Og under innflytelse av Balder.
   Hun var på alle måter fullstendig livredd for den kommunale barneverntjenesten med Iren K. Hebnes i spissen. Og hun følte seg mere og mere truet og tvunget til fullstendig å svikte sin ektemann. Og hun gikk svanger med et barn som ektemannen hadde stilt spørsmål ved om han er far til. Og det ble alvorlige komplikasjoner henimot slutten av svangerskapet, ikke lenge før kidnappingen. Et svangerskaps forløp som ektemannen var bekymret for på grunn av hennes uro og oppførsel. Alvorlige komplikasjoner som hun fullstendig unnlot å fortelle sin ektemann om. Da barnet ble født, antagligvis 15. april 2008 hjemme hos Aud Signy Jakobsen, unnlot hun også å fortelle om barnefødselen til sin ektemann og til besteforeldre og alle andre det ville ha vært naturlig å fortelle om begivenheten. Likesom ingen heller fikk snakke med eller ha kontakt med de 6 kidnappede barna. Og de fleste heller ikke med henne selv.
 
Side 8 av 25:  
 

3. HVA HISTORIEN FORTELLER

   Rune og Trude ble sammen da Trude var 16 år - og Rune 12 år eldre. Det har alltid vært selvfølgelig og naturlig for de begge at Rune er den ledende og hovedansvarlige i familien. Uten at dette har medført eller vært noen konflikt. Trude for sin del har vært stolt av og glad for at det har vært slik - i all hovedsak. Unntakene har vært få og små.
   Hoved-ansvaret for all undervisning og omsorg i familien har Rune stått for, til alles glede og tilfredshet. Hvilket brått tok slutt våren 2006 med hensyn til Balder - og deretter Trude.
   Trude ville plutselig være den bestemmende og ansvarlige, vise uavhengighet og selvstendighet - og kom i full trass. Et par måneder etter at Balder gjorde det samme, etter sitt møte med barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon i nevnte møtet i Vikedal. Trude kom i trass straks etter at Balder flyttet hjemmenfra i mai 2006. Trude gikk da til Balder for å sette i gang krigføring imot Rune.
   Trude maktet ikke å innse at hun da var i ferd med å ødelegge hele familien, særlig barna. Hun forsøkte om og om igjen å lære barna løgnaktighet og falskhet. Hun maktet ikke å innse at hun måtte slutte med løgnaktighet og falskhet, og hysteri - og tanker om lovstridigheter. Dette ble stadig verre. Samtidig som hun angret og beklaget løgnene og falskheten hver gang, i kortere eller lengre perioder, før hun fortsatte igjen.

   Trude - Rune L. Hansen sin fraseparerte ektefelle - har alltid vært løgnaktig. Dette har hun i følge opplysninger ifra seg selv ifra sin mor og sin barndom. Dette er en av Trude sine svakheter, som Rune har lært seg til å leve med - og som Trude selv har kjempet imot som et problem.
   Et problem hun stort sett i årenes løp har taklet bra takket være støtten ifra Runes anstendighet og sinnsro. Problemet har stort sett bare periodevis og tidvis gjort seg gjeldende - uten å ha hatt eller fått videre stor betydning.

   Våren 2006 ble det annerledes og meget verre. Utløst av et bestemt hendelsesforløp, og da særlig av en bestemt hendelse. Et møte i Vikedal med barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon hvor hele familien, og da særlig Balder ble utsatt for grov trakassering og videre av at han, deres eldste sønn, da 20 år, flyttet hjemmefra. Han ble da et stort problem for hele familien hjemme etter nevnte møtet i Vikedal.
   Det var løgnaktighet, likegyldighet og uansvarlighet ifra Trude sin side som gjorde at Rune for å verne om barna og familien måtte forlange separasjon og skilsmisse hvis hun ikke skikket seg. Det gjorde hun ikke, hun ble verre og verre. Separasjon eller skilsmisse ville hun dog absolutt ikke ha, sa hun om og om igjen overfor Rune og alle andre.
   Hun ville iallfall ikke ha en alminnelig skilsmisse eller separasjon.
   Det viste seg mere og mere at hun gikk i andre tanker, om sin egen lovstridige måte i løgnaktighet og falskhet å gjøre tingene på. Dette ble om og om igjen mere og mere gjennomskuet av Rune, som advarte imot ulovligheter og løgnaktighet. Det hjalp bare tidvis og periodevis. Trude strevde med å te seg anstendig og saklig, men klarte det bare i kort tid av gangen. Rune foreslo gjentagne ganger kompetent familierådgivning, men Trude avviste dette og ville heller snakke med naboer og kjente om saken, ofte bak Rune sin rygg - uten at Rune eller resten av familien fikk vite noe om det. Hun løy overfor resten av familien om hva hun hadde snakket med naboer og kjente om, også at hun gjorde det. Hun forsøkte på så forskjellig vis fordekt å få med seg resten av familien på løgnaktighet og falskhet.
   Hun gikk mere om mere i planer om selvtekt og ulovligheter og ble stadig mere og mere ustabil, løgnaktig, falsk, likegyldig og uansvarlig. Kritikk eller snakk om sin uakseptable oppførsel ville hun sjelden mere høre snakk om og ble det fort spetakkel ut av.

   Saken dreier seg om kriminelle som ved selvtekt og kriminelle ugjerninger forsøker å ta far, integritet og hjemsted ifra barna. Og barna ifra deres far. Dette og slikt noe er fullstendig uakseptabelt.

Side 9 av 25:  

   Den ene av de kriminelle er deres egen mor, Trude Monica Hansen. Den andre er Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon.
   Begge er de politianmeldte og har hatt mere eller mindre bevisste medskyldige til å hjelpe seg.
   
   Vi kan ikke la kriminelle mennesker hærje med og ødelegge livene våre. Hverken Iren K. Hebnes eller Trude. Både jeg og barna er fullstendig uskyldige i det som nå pågår.
   Trude kan ikke lenger la kriminelle Iren K. Hebnes og hennes fullstendig løgnaktige fremstilling av forholdene i vår familie få være retningsgivende hverken for seg selv eller for andre!
   Iren K. Hebnes og Trude er forskriftsmessig politianmeldt, og Rune har informert åpent og sannferdig og fyldig både til politi og påtalemyndigheter og barneverntjenester og andre om saken ifra begynnelsen.

   Seriøse, kompetente og saklige mennesker må se på denne saken vår - og finne ut av hva som er fakta. Ikke Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon eller mennesker som automatisk tror at det Iren K. Hebnes sier og gjør er sant og riktig. For det er det nemlig ikke!

   Det er på ingen måte akseptabelt at kriminelle tror seg å kunne frata barna både deres elskede far, deres integritet og deres elskede hjemsted. Og heller ikke at Iren K. Hebnes eller andre tror seg å ha rett til trakassering, krenkelser og løgnaktighet ment for å ødelegge våre liv. Slikt noe kan bare ikke godtas.

   Det er utrolig mange løgner og lovbrudd i denne saken, ifra Iren K. Hebnes sin side! Og saken har pågått i mere enn to år. Hva skal til for å vekke lov og rett i Norge i år 2008?!

4. MERE OM BARNA TIL FAMILIEN HANSEN

   Familien Hansen har friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade barn som alle og enhver skryter av. Barna har alle bare godt å si om. Men Trude forsøker å tilskrive seg selv æren og fortjenesten for noe hun ikke har æren og fortjenesten for.
   Iren K. Hebnes i barnevernet vil så med løgn og bedrageri komme og ta ifra barna deres foreldre, integritet og hjemsted?! Slikt noe hører ingen steds hjemme! Slikt noe er kriminell ugjerning av verste sort!

   Det er dog absolutt ikke bare Trude sin ære og fortjeneste at barna er så friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade og fornøyde som de er. Det er mere og i hovedsak Rune sin ære og fortjeneste.
   Desto grovere og verre er løgnene og uretten ifra Iren K. Hebnes sin side, som for å splitte og ødelegge familien på sett og vis har forsøkt å fremstille det som motsatt!
   De angjeldende barna vil selv bo sammen med sin far og hjemme, og om mulig også samtidig mest mulig normalt i forhold til sin mor. Det samme ønsker også deres far, men uten fare for kidnapping av barna.
   At barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon overtok omsorgen for barna i familien Hansen ville ha vakt harme og bestyrtelse hos alle og enhver som kjenner barna og familien! Likevel har barneverntjenesten gjennom skrivet og vedtaket ifra Fylkesnemnda funnet på en utspekulert måte å gjøre det på så det ser ut som at barneverntjenesten tapte saken! Mens det som ble skrivet ifra Fylkesnemnda i virkeligheten ble enda mere totalt nederlag og knusende for hele familien. Gjort på en måte så det skal synes for andre som motsatt!

   Da de 6 barna endelig ble hjemførte fredag 04.07. 2007 gav de et sterkt og entydig uttrykk for at

Side 10 av 25:  

de var meget glade for det og absolutt ikke mere ville bortføres noe som helst sted hverken av sin mor eller av andre, og at de inderlig ønsket å være hos sin far og hjemme.
   Mest av alt tydelig var dette for de minste barna sitt vedkommende. Men sterkt og meget så tydelig også for de tre største barna sitt vedkommende.
   Far ble derfor anbefalt at de tre største barna kunne underskrive en erklæring under to voksne, habile (gilde) menneskers tilstedeværelse og bevitnelse, en erklæring ifra hver av de om at de for fremtiden ønsker å bo hos sin far.
   Disse erklæringer foreligger og fremlegges her som bevis. Henviser til Vedlegg 005-002.
   Dette også ment som en slags forsikring om at barna sine ønsker i denne saken skal kunne bli hørt. Dette deres ønske har hele tiden vært det samme. Også under det omtrent tre måneder lange fangeholdet og kidnappingen i Finnskogen i Grue kommune, et tidsrom hvor Trude Monica Hansen fullstendig og lovstridig saboterte og forhindret kontakt og samvær mellom barna og deres far.

   Barna ble bortførte og fangeholdte i regi av en Trude Monica Hansen som i egoisme - og frykt for Iren K. Hebnes sine trusler - videre ønsker å ødelegge og å ta ifra barna deres integritet, deres elskede far og deres elskede hjemsted og nærsagt alt iøvrig hva de har kjært. 
   Den selvtekt, frekkhet, løgnaktighet, uansvarlighet og barne- og menneske-mishandling hun fortløpende om og om igjen bedriver virker på lengre sikt nokså uunngåelig skadelig på barna, og kan også kortsiktig være til skade for barna. (Det er dog usedvanlig robuste, friske og sterke barn.)
   Hun bør stoppes og hindres i dette, stå til ansvar for hva hun har gjort og hindres i muligheten for fremtidige kidnappinger, barna slippe mere en tilværelse omtrent som fanger og flyktninger - og få igjen sin far og sitt hjemsted og sin integritet, og i beste fall om mulig og optimalt få igjen begge sine foreldre og det livet og den tilværelsen som de er så glad i!

   Trygve Einar Gjerde, som kjenner familien Hansen nokså godt, skriver blandt annet følgende i et skriv datert 23.07. 2008:
   "Barnevernets grunn innstilling er at hverken Rune eller Trude er skikket til å oppdra barn, selv om det er bevislig at deres barn er de mest veloppdradde i hele kommunen!! Nå er det slik at noen håper at Trude skal få ha barna om hun skiller seg fra Rune og flytter fra ham. Men les side 10 i sakspapirene fra barnevernet, der står: "Barneverntenesta var så bekymra for mor og hennar evne til å ivareta seg sjølv og barna at dei fekk henne vurdert av lege." På side 33 står følgende: "Mor verkar ute av stand til å ta ansvar for sitt og barna sitt liv" og "Barneverntenesta kan ikkje sjå at mor ville vera i stand til å ta seg av barna om ho hadde den daglege omsorg for dei aleine." På s. 32 er så Rune sin diagnose tatt opp igjen. Men det må være uhyre trist for Trude og Rune og få slike ting imot seg fra barnevernet når de bevislig har velopdradde barn. Ja, for meg og kona var denne forskjell så stor og innlysende at vi måtte undre oss. Vi hadde jo hatt besøk av en mor med tre barn noen dager før Rune og barna besøkte oss den fredagen. De to minste av disse barna gikk i barnehage og foreldrene var ansette folk i bygda der de bor, og jeg er ganske sikker på at de også forsøker å oppdra barna godt. De er nær slekt av oss. Men disse to minste barna var så umulige, sure og vrange, griset ved bordet og holdt et svære spetakkel. Så kom Rune med 6 barn og de satt som engler rundt bordet, klaget ikke på noe, spiste og var så glade og fornøyde. Det var rent og fint rundt bordet etter dem, neppe en smule på gulvet! De er så tillitsfulle og snakker med oss som om de skulle kjent oss hele livet. Likevel skriver barnevernstenesten i sin innstilling på s. 32: "Barna får grunnleggende mistillit til alle." Men det er jo nettopp det de ikke har!! Kan barneverntenesten gi en forklaring på det?" Ifra Vedlegg 005-003.

   I et skriv datert 22.06. 2008 skriver Trygve Einar Gjerde følgende:
   "Moren har ikke i utgangspungtet mer rett til foreldreretten enn faren. Dessuten er det grov misshandling å kidnappe barna fra faren, selv om det er mor som gjør det, ja kanskje verre da! Et barn vil alltid søke tilbake til sitt opphav, dette har vi millioner av eksempler på i denne verden. Spør Frelsesarmeen, interpool, utlendingsdirektoratet og private detektiver så får du vite det. Trude

Side 11 av 25:  

er helt uskikket til å ta hånd om barna i den tilstand hun nå er, men sammen med Rune kan de begge klare det. Selv om det har vært turbolent mellom Rune og Trude så ser en skjelden en slik harmoni og tilitsfullhet mellom barn som i dette hjem. Dette er nå i ferd med å bli ødelagt. De risikerer nå å bli oppdradd av fremmede på et barnehjem eller i fremmede hjem langt fra hverandre. (Denne oppdragelse kan bli fra grov sosialisme og Gudshat, til fin satanisme og uærlighet og troldomssynder!) Ja flere av barna vi kanskje aldri mer se hverandre, eller mor og far. Vi har mange eksempler på det! Jeg kjenner selv slike personer. Det er den største ulykke og barnemishandling et barn kan bli utsatt for nå det med tvang blir fjernet fra mor og far, eller fra hverandre. Det blir alltid sagt i barnevernsaker at alt skal bli så fint de skal få lov til å besøke barna to ganger i året og 4 timer hver gang! Men det er ikke alltid at dette passer for alle parter og i praksis så blir det skjeldnere og skjeldnere at barn og foreldre møtest. (Hvem har rett til å bestemme hvor mye foreldre kan få være sammen med barna sine?) Mange fedre og mødre klarer ikke dette veldige psykiske press, det er å skilles fra barna hver gang, så de orker ikke å møte dem, eller de også tar livet sitt og barnevernet blir morderen. Barnevernet i Norge har hundrevis av liv på samvittigheten, når skal denne galskap holde opp?
   En familie jeg forsøkte å hjelpe for 10 år siden, der hadde ikke far møtt barna sine, som var plasert på en helt annen kant av landet, på mange år, han orket ikke, for han visste ikke hva han kom til å gjøre om han møtte dem. Kona hans fikk være med min kone på besøk til dem, etter forhandlinger med barnevernet. Men barna kjent knapt mor igjen, da de var ganske små den tid de ble urettmessig tatt bort fra foreldrene. Det var et trist møte og mor havnet på sykehus etterpå, men der hadde hun gått inn og ut hele tiden etter barnerøveriet. Jeg kunne nevne en annen sak om en mor som jeg i disse dager forsøker å hjelpe, som også handler om grove overgrep fra myndighetenes side. Måtte Gud frelse oss fra barnevern, skilsmisse og kvinner som egger sine medsøstre opp mot sine menn og barn (nyfemenister!), og menn som egger sine medbrødre opp mot sine hustruer og barn så de ødelegger det grunnleggende og Gudgitte ekteskap!"

5. DET SAKEN OGSÅ GJELDER

   Rune L. Hansen er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist (i henhold til Straffeloven). Forhastede slutninger, påstander og "hvitvasking" av påstander er ikke bevis. Bevis for hans uskyld og gode omsorgsevner foreligger i rikt monn.
   Bevis for de kriminelle ugjerninger ifra Iren K. Hebnes og Trude Monica Hansen foreligger også i rikt monn.

   For her å nevne noe: Rune ble i januar 2007 av Iren K. Hebnes tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - fullstendig uten grunn og uten begrunnelse. Tvangsinnlagt av Iren K. Hebnes med fullstendig løgnaktige påstander - som hun forsøkte å få "hvitvasket" av psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund.
   Plutselig - etter i alle år å ha forsørget og ha hatt omsorg for alle barna og sin kone, uten det minste som helst kontakt med psykiatri og uten noensinne å ha hatt eller medført psykiske problemer - siden en bestemt anledning for 30 års tid siden i sin ungdom!
   Det orienteres ifra Rune sin side om dette blandt annet i et skriv datert 17. juli 2008, som går slik:

   "Jeg hverken er schizofren eller paranoid, og har aldri vært det heller. Har aldri noensinne vært psykiatrisk pasient eller lignende heller. Men i min ungdom var jeg en kort tid elev ved en videregående skole, hvor jeg trivdes dårlig. Og det å gå der føltes som et krav ifra foreldre og andre. Jeg trivdes så dårlig at jeg på sett og vis lukket meg inn i min egen verden, - i den verdenslitteraturen jeg elsket og respekterte så høyt. Sokrates, Aristoteles, Goethe, Shakespeare, Moliere, Rumi, Cusanus, Eckehart, Bjørneboe, Wergeland, Bjørnson, etc.
   Og ble av ledelsen ved skolen anbefalt å slutte skolen, eller eventuelt i alle fall oppsøke en lege. Jeg ble anbefalt en psykiater i Trondhjem.

Side 12 av 25:  

   Fikk avtale med ham og snakket med ham et par tre ganger. Fortalte at jeg hadde åndelig samvær og samtaler med Goethe og Sokrates og tilpasset meg dårlig skolen. Han forstod min store interesse for verdenslitteraturen, kultur, natur og slikt - og sa det kunne gi problemer videre i forhold til skoler eller arbeidsliv, og foreslo som en mulighet jeg kunne betenke at han uførepensjonerte meg, med de ulemper og fordeler det kunne bety. Han var også kristen. Jeg vurderte hans forslag, og sa at det vel kunne være fordelaktig - i alle fall inntil videre. Så kunne jeg lettere fortsette med hva jeg egentlig holdt på med, og være friere sånn sett - og også videre til å ta egne initiativ.
   Han ordnet med papirene og byråkratiet og jeg ble slik uførepensjonert, og vet lite om hva han skrev den gangen.
   Iren K. Hebnes påstår at han skrev schizofren og slikt noe. Mulig det, men jeg tar ikke hennes ord for god fisk. Hun har vært og er løgnaktig i alt det andre.
   Poenget er at jeg aldri siden i livet har hatt noe som helst med psykiatri eller slikt noe å gjøre, men har arbeidet med litt av hvert - fortrinnsvis som forfatter, redaktør og utgiver av diverse tidsskrifter (blandt annet Esoterisk Bulletin i Norden), journalist, artikler, nyheter, folkeopplysning, reportasjer, etc., og har drevet butikk og forskjellig slags annet.
   Jeg har aldri noensinne vært i nærheten av å ha psykiske problemer, eller å være beskyldt eller mistenkt for slikt noe. At jeg den gangen ble innvilget uførepensjon var god medisin for meg den gangen.
   Jeg og min familie har stort sett ikke hatt problemer med noe som helst, hvilket også vår biografi viser. Bortsett fra da vi for 15 års tid siden gav beskjed til kommuneadministrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag om at vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn. Straks fikk vi som uriktig svar at det både er ulovlig og umulig. Deretter ble vi av Skaun kommuneadministrasjon forfulgt og trakassert på allslags tenkelige og utenkelige vis, endog etter at vi flyttet og flyktet derifra.
   Den samme slags trakassering ble til vår forskrekkelse på nytt innledet overfor oss våren 2006, av Iren K. Hebnes i spissen for barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon.
   Vi har urettmessig og uhyre grovt løgnaktig blitt beskyldt for all mulig slags galskap og elendighet av henne.
   Vi trenger derfor andre, seriøse og saklige mennesker som kan involvere seg i dette pågående, for å finne ut av fakta.
   At Iren K. Hebnes styrer alt og det hele med sine uhyre frekke og grove løgner ødelegger fullstendig vår familie.
   Vi trenger hjelp!
   Barna er nå hjemme og glade og fornøyde, etter å ha vært kidnappede og holdt som fanger av sin mor i tre måneders tid. En vanskelig tid for barna, som nå altså endelig er hjemme igjen - og som ingenting annet ønsker enn å få være i fred og ro hjemme med sin far. En på alle måter solid og stødig far som de er meget glad i - og som er meget glad i barna, og som alltid og på alle måter har gjort og gitt sitt beste for dem. Det har ikke deres mor vært og gjort, men barna og deres far er likevel glade også i henne, og håper hun i fremtiden vil være i stand til å te seg bedre enn hun har gjort. Dette nå var den tredje eller fjerde kidnappingen av barn i vår familie ifra hennes side. Og den verste.
   Barna ble blandt annet holdt fullstendig uten noen som helst kontakt med sin far, i tre måneder, fullstendig imot sin vilje. Og selv holdt hun seg også omtrent fullstendig borte fra dialog, samtale og kontakt med Rune i denne tiden.
   Kriminelle forhold er politianmeldt, og enda til behandling hos Påtalemyndighetene."

   Det dreier seg om familien Hansen sine barn som i sitt alminnelige liv har et godt og trygt sosialt nettverk og som er særdeles godt likt og rost i og omkring sin hjembygd og iøvrig. De er i kommunen aktivt med i orienteringsløp, nut-vandringer, trening, fotball, korps, musikk-skole, konserter, arrangementer og så forskjellig. Og er med foreldrene på reiser, seminarer, stevner, besøk, kurser og annet.
 
Side 13 av 25:  

   Trude klarer fullstendig under kidnappingen å forhindre at noen som står barna nær får kontakt med barna, og å forhindre at barna blir hørt eller får komme til uttrykk.
   De angjeldende barna må nå grundig få bli hørt, respektert, og tatt hensyn til! Grundig, fordragelig og skikkelig.
   Det er all grunn til å tro at Trude Monica Hansen og hennes allianse - og også Iren K. Hebnes - sterkt vil forsøke å forhindre dette også nå fremover og videre.

   Voldsbruk i familien Hansen, av Rune? Hvorfra kommer slike påstander? Hvor i fra har de sin kilde? Den som sjekker det opp vil kunne finne det ut, at det absolutt ikke er sant. Det kan motbevises. Det foreligger ingen som helst bevis eller troverdige indikasjoner på slikt noe - bortsett fra "tilfeldige" eller målrettede falske påstander.
   Det forekommer ikke vold, aggresjon eller underkuelse i familien Hansen. Det har det aldri gjort. Bortsett fra visse tendenser til hysteri og sinne hos Trude.
   Vrangforestillinger, hos Rune? Til det er å si akkurat det samme.
   Voldsbruk og vrangforestillinger - er inntrykk forsøkt skapt og anført som påstander ifra Iren K. Hebnes. Usle og kriminelle påstander, uten noen som helst rot i virkeligheten, som hele hennes begjæring overfor Fylkesnemnda. Alt og det hele er løgn og bedrageri fra ende til annen, som altså også er politi-anmeldt!

   Skal far Rune idømmes lovens strengeste straff så vil det vites hvorfor, årsakene konkretisert og tydelige.
   At barna urettmessig fratas sin far, og deres far urettmessig sine barn, er kanskje verre enn en dødsstraff, i og for nestekjærlighetens ånd.
   Og Rune er uskyldig, og har ingenting galt, dårlig, ulovlig eller uakseptabelt gjort. Men så tvert imot.
   Og Rune legger stor vekt på lovlydighet.
   Den som gjør feil bør iøvrig kanskje gies nye sjangser. Derfor kan det være viktig å finne ut av hva som utvetydig eventuelt er de reelle feilene.
   Trudes nervøse oppførsel i forhold til den kommunale barneverntjenesten la grobunn for flere slags spetakkel og misforståelser som også medførte falske anklager imot Rune L. Hansen. Disse falske anklager kan greit nok motbevises og må ikke få lov til å ødelegge hans, barnas eller familiens liv!

   At Rune og hans familie er kontroversielle og i likhet med folk flest lever noe annerledes enn normalt og vanlig, både er og skal i seg selv være akseptabelt. Også eventuelt om andre mennesker har sterke følelser eller meninger om familien, eller om Rune.
   Dette er sikkert nok tilfelle hva gjelder familien Hansen - og da særlig Rune L. Hansen. Og da særlig på grunn av den hjemmeundervisning familien Hansen og da særlig Rune profilert står som representanter for.
   Hjemmeundervisning for barna er i disse tider enda en særdeles kontroversiell sak i Norge.
   At det derfor også blir rettet synsing, påstander, misforståelser og løgner imot familien Hansen og Rune er ikke annet enn en kan forvente.
   Slikt kan i Norge i vår tid de fleste mennesker og familier regne med å bli utsatt for i løpet av visse tider og omstendigheter.
   Familien Hansen og Rune muligvis mere enn de fleste.
   Slik er det bare. Og dette er det ikke ønskelig eller bra at noen misbruker.
   Faktisk så kan et yrende mangfold av de utroligste - for de som vet fakta - feil, usannheter, forhastede slutninger og påstander både fort og lett i forskjellige sammenhenger samle seg i både en og flere svermer eller angrep imot et menneske eller en familie! Dette vet Rune og Trude Hansen, fordi de selv har opplevd det - og "misbruker-mekanismene".
   Og dette er Hekseboken 2008 helt og holdent et særdeles godt eksempel på. Mildt sagt.

Side 14 av 25:  

   For eksempel så står på side 166 i Hekseboken 2008 gjengitt en kopi av et brev ifra politiet i Ølen i Vindafjord datert 26.01. 2008, med referat fra politiets operasjonslogg - som beskriver noe som skjedde 21.12. 2006, nedskrevet av en politibetjent (navn ikke oppgitt).
   Politibetjenten som nedskrev det hva som står der må ha latt fantasien løpe nokså løpsk eller ha misforstått ganske så meget av hva som skjedde, og det vedkommende har nedskrevet er bare litt av sannheten - pluss usannheter. Vedkommende trodde kanskje at det var slik det var og slik det foregikk? Det var det imidlertid ikke. Det står blandt annet der at far har slått mor. Hvorifra har vedkommende i politiet som nedskrev ordene fått en slik forklaring eller forestilling? Ikke fra far. Og trolig heller ikke fra mor. Og helt sikkert ikke fra vitner. For slikt noe - som aldri noensinne har skjedd - kan umulig noen som helst ha bevitnet!
   Det står der dog likevel.
   Både Rune og Trude og flere av barna deres kan fortelle om mengdevis med lignende grove usannheter og forhastede slutninger gjengitt i Hekseboken 2008.

   Flere slags løgnaktige påstander har vært rettet imot Rune, de fleste - også de "hvitvaskede" - med direkte opphav i Iren K. Hebnes, men de er hverken sanne eller sikre - og de kan dessuten overbevisende motbevises. Eller de er ikke relevante.
   Så som for eksempel at familien har valgt å leve et enkelt liv i nær og god tilknytning til natur og landskap - og at dette på alle måter er en selvfølgelighet og kjær rikdom for familien. Eller det faktum at de alltid har hatt hjemmeundervisning for alle sine barn. Eller at de har et noe annerledes sosialt nettverk enn noen av sine sambygdinger.
   Og påstander og tilsynelatende fakta - er ikke det samme som fakta!
   For eksempel så har Iren K. Hebnes i sine påstander og anklager imot familien Hansen trukket frem et stort og forskrekkelig avisoppslag om familien ifra Adresseavisen for 22.05. 1995, hvor det blir sagt mye stygt om familiens daværende bo- og leve-forhold, i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. At hun trekker frem dette som fakta eller indikasjon er en grov misgjerning. Familien ble den gangen trakassert av Skaun kommuneadministrasjon og andre etter at de gav melding om at de skal ha hjemmeundervisning for sine barn, og det forskrekkelige oppslaget i Adresseavisen 22.05. 1995 var det groveste løgnaktige, trakasserende angrepet på familien den gangen. Og at det var 100 prosent løgnaktig kan om ønskelig bevises. Rune har mange hjemmelagede filmer ifra og omkring det aktuelle tidsrommet den gangen, som tydelig og utvetydig viser en helt så annerledes og motsatt sannhet enn den familien den gangen ble beskyldt for i avisoppslaget! Henviser til Vedlegg 004.
   Uheldige eller tilfeldige episoder i familiens liv og fortid er ikke engang nødvendigvis en indikasjon på de faktiske forhold. Om enn de (sammen med løgner og påstander) blir forsøkt innsamlet og presentert på et sølvfat! De trenger ikke å være i nærheten av sannheten og de faktiske forhold av den grunn.
   At noe står skrevet på et papir eller noe sted betyr så absolutt ikke at det som står skrevet der nødvendigvis er sant eller riktig! Hvorvidt det er sant eller usant har blandt annet med troverdighet å gjøre, og det har også å gjøre med misforståelser, forhastede slutninger, bevis og motbevis, rykter, sladder, ond vilje, krigføring - og mye annet!

   For eksempel så står det i Hekseboken 2008 på side 63 en bekymringsmelding ifra Conny Hansen til barneverntjenesten. At denne hans bekymringsmelding er fullstendig ondsinnet og usann kan på så forskjellig vis bevises. Ved hjelp av troverdige vitner og troverdige forklaringer og dokumentasjon. Men grundig - for noen av påstandene sitt vedkommende - også ved hjelp av filmopptak gjort hjemme hos familien Hansen i det aktuelle tidsrom. Hva filmkameraet så i og for det samme tidsrommet viser og beviser det motsatte av hva Conny Hansen påstår.
   Hva blir det så igjen av Conny Hansen sin troverdighet?
   Eller for vedkommende som nedskrev bekymringsmeldingen?
   Slik eller lignende er det hva gjelder alle de negative påstandene i Hekseboken 2008.
   Ikke minst ifra Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon!

Side 15 av 25:  

   Og ganske så omtrent enhver av de - og alle - kan faktisk motbevises, overbevisende og grundig.
   Hvis det er interesse for det.
   Og hva blir det så underveis igjen av Iren K. Hebnes og Hekseboken 2008 sin troverdighet?
   Absolutt ingenting som helst.
   Eller av de andre skamløse sin troverdighet?
   Kanskje særdeles lite?

   En slags påstand ifra Iren K. Hebnes sin side som antagligvis i det skjulte har vært nokså altoverskyggende i denne saken dreier seg om en slags diagnose som hun har brukt for å omtale Rune L. Hansen med.
   En omkring 30 år gammel diagnose av noe slag som Rune fikk i en for ham vanskelig periode i sin ungdom, en vanskelig periode som han overkom, har vel temmelig så lite om noe i det heletatt med forholdene senere og nå å gjøre? Og særlig all den stund Rune jo faktisk ikke det minste som helst har vært i nærheten av å ha lignende eller andre problemer senere i livet. Men om så hadde vært annerledes, burde en vel likevel spørre seg om hvilken relevans i denne saken det faktisk har, og da vel med basis i de faktiske forhold?

   Den såkalt sakkyndige rapporten utarbeidet av Kristin Westlye som utgjør en del av motpartens saksfremstilling har blitt forelagt en høyt utdannet psykolog og forsker, som av diverse hensyn - iallfall inntil videre - ønsker å være anonym. Vedkommende kommer med krass kritikk av Kristin Westlyes rapport og anser den som fullstendig uakseptabel. Westlye har aldri møtt far eller mor eller noen av de kidnappede barna. Hun har likevel valgt å konkludere i sin rapport uten å ta rimelige forbehold i sine drøftinger. At far (og mor) nektet å la seg intervjue av Westlye har for øvrig blant annet sammenheng med at familiens daværende advokat, Sverre Kvilhaug, frarådet samarbeide med en sakkyndig utvalgt av en kommunal barneverntjeneste som så tydelig motarbeidet familien og som så tydelig var ment å "hvitvaske" løgner og påstander ifra Iren K. Hebnes.
   Den rapporten som ble utarbeidet av Westly anses som partisk og ugyldig. De metoder Kristin Westly har brukt i innsamling av opplysninger er iøvrig både tvilsomme, faglig uaksepable og lovstridige. Og hennes presentasjon er både forhastet og forkastelig. Slikt noe må ikke få lov til å ødelegge menneskers liv.
   Det kan i disse sammenhenger også henvises til flere slags korrekt opplysende og avslørende dokumentasjon. Som for eksempel et brev i fra familiens daværende advokat, Sverre Kvilhaug, datert 18.01. 2007, rettet til psykiater Kirsten Westly. Hvor innholdet er følgende:

  "Jeg bistår Trude og Rune Hansen, og jeg er i den forbindelse kjent med barnevernets brev til Dem den 4.10. 2006, og i møte med barnevernet i går ble opplyst hvilke dokumenter De har fått oversendt.

     Jeg finner det hensiktsmessig å meddele Dem at jeg i går informerte barneverntjenesten om at jeg ikke var fornøyd med den måten barnevernet i mandatet presenterte problemstillingene, og at jeg heller ikke finner at barnevernets saksframstilling i det administrative vedtaket av 5.9. 06, et dokument som mine parter for øvrig ikke har mottatt fra barnevernet tidligere, gir et dekkende bilde av problemstillingene.

     Barnevernet fokuserer på ”skadevirkningene” og mer enn antyder at ”dei forholda dei lever under” må ha skadevirkninger. De positive sidene forekommer meg å være langt mer interessante i denne saken. Faktum er at det aldri har vært påvist at barna har tatt skade av den omsorgen de har fått, og det har heller aldri vært påvist noen dårlig omsorg, men faktisk så å si utelukkende god omsorg gjennom mange år.

     Det forekommer meg ut fra dette ikke å være noe framtredende behov for å vurdere samspillet

Side 16 av 25:  

på nytt. Samspillet ble vurdert grundig i 1993 av Psykologisk barnevernteam i Sør-Trøndelag v/ psykolog Tuire V. Tyldum og sosionom Turid Nistad. Rapporten skal ligge i dokumentene De har mottatt fra barnevernet. Under vurderingsavsnittene vil De på side 9 og utover finne beskrivelser av et meget godt samspill. I Sveio kommunes sluttrapport i 1998 er harmoniske barn med aldersadekvat utvikling. Helsesøster og jordmor har ut fra deres hjemmebesøk hos familien 17.6. 06 beskrevet godt samspill mellom mor og barnet som ble født 28.2. 06, og uttalte ellers bl.a. at barna var ivrige etter å vise og fortelle ulike ting, og det framgår tydelig at barna hadde god selvfølelse, noe for øvrig også jeg selv har registrert under mitt besøk hos familien.

     Det andre barnevernet fokuserer på, er fars psykiske helse. Det opplever jeg som nokså søkt. Far har aldri vært innlagt som følge av sin psykiske helse, når bortses fra det mislykkede forsøket som barnevernet gjorde for noen dager siden på å få han innlagt, noe kontrollkommisjonen svært raskt fikk satt en stopper for. Det forekommer meg som sagt nokså spesielt at barnevernet skal være så opphengt i fars psykiske helse, når det faktisk for tiden ikke er noe, og ikke har vært noe, som tyder på at det i praksis er noen aktuell problemstilling. De forannevnte sakkyndige fra Psykologisk barnevernteam hadde et spesielt fokus rettet mot fars psykiske helse. Jeg viser til hva de sakkyndige skrev om det nederst på side 11 og øverst side 12. Det er ingen holdepunkter for at situasjonen er særlig annerledes i dag, og jeg nevner her for ordens skyld at de sakkyndige vedrørende dette (selvsagt) også viser til deres beskrivelser av samspillet.

     At far, som er en belest mann, setter barnevernet på plass i sine notater og brev på en måte barnevernet ikke liker, innebærer ikke at det er noe i veien med fars psykiske helse. Familien har valgt et noe annerledes liv enn den store hopen, og det er nok det som er hovedproblemet for barnevernet. Dette klarte de sakkyndige i Trøndelag å forholde seg greit til – det samme klarte barnevernet i Sveio. Forhåpentligvis klarer barnevernet i Vindafjord etter hvert å gjøre det samme. 

     Det er på tide at familien nå får ro uten å ha den meget forstyrrende usikkerheten hengende over seg med hensyn til hva barnevernet kan komme til å foreta seg med hensyn til barna. Jo før barnevernsaken blir henlagt, jo bedre for barna. Dette tror jeg De vil være enig i.

     Kopi av dette brevet sendes barneverntjenesten i Vindafjord til orientering.

Med hilsen

Sverre Kvilhaug, 
advokat" 

   Dette brevet ifra advokat Sverre Kvilhaug til Kirsten Westly kom det aldri noe svar på. Det gjorde det blandt annet heller ikke på hans brev datert 08.01. 2007 angående det samme til den kommunale barneverntjenesten. Vedlegg 005-004.
   Og i et brev datert 19.01. 2007 til kommunelege Terje Egil Kleiven, som også forble ubesvart, skriver advokat Kvilhaug blandt annet følgende:
   "Forholdet i denne saken er at barnevernet i Vindafjord har påvirket dr. Kleiven til å besørge Hansen tvangsinnlagt og har i den forbindelse foret dr. Kleiven med påstander, så vidt jeg forstår av barnevernet selv – kun pr. telefon. Disse påstandene har dr. Kleiven så vidt jeg forstår, relativt ukritisk brukt videre i forbindelse med innleggelsesbegjæringen, og nå bruker altså sykehuset dem videre, og jeg antar at i neste omgang skal vel barnevernet bruke opplysningene videre i en sak for fylkesnemda – så er vel ringen sluttet." 
   De løgner og påstander barnevernet i Vindafjord foret dr. Kleiven med fremgår av det Følgebrev datert 08.01. 2007 han skrev til Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - og som en slags pakkseddel fulgte med Rune L. Hansen dithen samme dag efter en samtale på en times tid på dr.

Side 17 av 25:  

Kleivens kontor i Skjold, med politibetjent Løkken og Runes lydopptager tilstede. Alt og det hele som ble sagt og skjedde denne dagen og i de efterfølgende dager frem til Rune slapp ut ifra Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund gjorde Rune lydopptak av. Henviser til Følgebrevet - Vedlegg 005-005, samt lydopptakene ifra disse dagene - Vedlegg 003.

   I en Rapport datert 26.05. 2008 ifra Barnevernvakta i Sør-Hedmark av saksbehandler Anne Hagen opplyses at Iren K. Hebnes over telefon til Barnevernvakta samme dag har sagt at Rune er schizofren og har vært innlagt en gang for dette!
   Det står for eksempel ingenting om innlagt av henne selv. Henviser til nevnte Rapport - Vedlegg 005-006.

   En omkring tredve år gammel diagnose i forbindelse med en vanskelig periode i Runes ungdomstid kan hverken barneverntjenesten eller retten ubegrunnet bruke til noe som helst. Rune har i alle år senere ikke hatt det minste som helst med psykiatri eller med noe som helst som er relatert til slikt noe å gjøre!
   Å bruke en slik diagnose til noe som helst imot Rune i dag er fullstendig uberettiget og meningsløst. Den som gjør det begår urett.
   Det har ikke den minste som helst relevans til noe som helst nu å trekke frem en slik berettiget eller uberettiget diagnose ifra dengang. Så tvert imot. Hva enten en er uenig med Rune L. Hansen eller ikke.

   Iren K. Hebnes formulerer løgnaktige påstander om familien Hansen, og lytter begjærlig etter noen andre som gjør det samme, samtidig som hun i stort monn utelukker og fjerner opplysninger og informasjon om fakta ifra familien og ifra andre - og også holder tilbake saksdokumenter som gir innsikt i de faktiske forhold. Samtidig som hun forsøker å få sine påstander "hvitvasket" - av for eksempel Fylkesnemnda. (Hvor endog påstanden om at Rune er far til det nyfødte guttebarnet blir "hvitvasket"!)
   Alt det positivt som dette til tross unngår hennes sensur, tar hun ikke til efterretning og mistenkeliggjør og forvrenger hun konsekvent. Disse ugjerninger gjør Iren K. Hebnes i sine veldig mange uhyrlige forsøk på å fullstendig ødelegge familien, med et fullstendig falsk bilde av familien og av forholdene i familien. Og da ikke minst med hensyn til Rune.
   Det kan også nevnes at både familien selv og tilsammen fire forskjellige advokater har underveis siden 2006 bedt den barneverntjenesten som hun er leder for om tilgang til saksdokumentene i forhold til familien, i henhold til Offentlighetsloven og gjeldende lov og rett, uten at disse henvendelser har blitt besvart. Ikke bare i strid med Offentlighetsloven, men vel også - som meget annet av hva Iren K. Hebnes i denne saken gjør - vel også i strid med Straffeloven? (Vedlegg 005-001.)

   Samtidig har Iren K. Hebnes brukt sine egenproduserte løgner og påstander for å vill-lede, kontrollere og manøvrere andre, ikke minst representanter for myndighetene, for å oppnå videre ugjerninger overfor familien.
   Og også for å vill-lede, kontrollere og manøvrere Trude.
   Det synes blandt annet også som at hun har gjort dette overfor politiet ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune, både i forbindelse med den iscenesatte såkalte tvangsinnleggelsen og i forbindelse med den politianmeldte kidnappingen av barna.
   Da Trude ble politianmeldt for kidnappingen og fangeholdet av barna skjedde omtrentlig ingenting som helst ifra myndighetenes side, da ga politiet ifra flere hold beskjed om at Iren K. Hebnes som leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommune styrte og bestemte alt og ethvert i forhold til barna og sånn sett i saken. Trude ble hverken innkalt til avhør eller spurt om noe som helst, i løpet av mere enn tre måneder! Dette og disse forhold lo lensmannsbetjent Arild Austrheim i Vindafjord kommune hånlig av til Rune over telefon. (Lydopptak av telefonsamtalen kan om ønskelig fremlegges som bevis.) Likeledes gjorde heller ikke barneverntjenestene nærsagt noenting

Side 18 av 25:  

som helst.
   Men etter at barna fredelig og rolig - og glade - ble hjemført av far Rune L. Hansen fredag 04. juli 2008, og ble for dette politianmeldt av Trude, da ble Rune av lensmannsbetjent Arild Austrheim umiddelbart og med iherdighet innkalt til avhør.
   En slik grov urettferdighet og forskjellsbehandling er mildt sagt vanskelig å forstå uten å vite hvilken rolle, styring og kontroll Iren K. Hebnes fullstendig har hatt i denne saken!
   Når barna regelrett blir kidnappet og derefter i lang tid fangeholdt av Trude, imot sin vilje og med løgn og lureri, skjer ingenting som helst og hun ikke engang innkalles til et avhør. Men straks Trude roper "kidnapping" - når barna endelig, glade, fredelig og rolig hjemføres, da settes verden i bevegelse!
   Og likeså når barna noen dager senere glade og fornøyde sitter i bilen og skal kjøre hjem sammen med far.
   Og likeså efter møtet i Fylkesnemnda når barna skal hentes i Finnskogen, og fortsatt i henhold til både loven og sine egne ønsker faktisk bor og har sitt hjemsted sammen med far i Vikebygd.

   Noe av bevismaterialet og dokumentasjonen Rune L. Hansen ønsker å fremlegge for retten i denne saken, og at retten om nødvendig skal ta til etterretning, er lyd- og film-opptak.
   Her noen ord om dette:
   Hekseboken 2008 taler så absolutt ikke til fordel for Rune L. Hansen. Ikke på noe slags sett og vis, mildt sagt. Rune har likevel offentliggjort den, for alle og enhver på Internettet.
   Fordi han er gal, eller fordi han er utrolig så dum? Eller fordi han syns beskrivelsene i den er så fortreffelige? Nei, ikke derfor.
   Men særlig fordi noen som meget så beviselig er hundre prosent uskyldig må våge det vågestykke å vise samfunnet hva "misbruker-mekanismene" forskrekkelig kan resultere i.
   Samtidig som også de overdådige bevisene for at påstandene og løgnene i Hekseboken 2008 er usanne og virkelighetsfjerne fremlegges, offentliggjøres.
   Dette arbeidet er Rune enda i ferd med å gjøre og å videreføre og å sluttføre. En viktig del i det arbeidet som enda gjenstår for at alle og hver eneste av de enkelte påstandene og løgnene i Hekseboken 2008 grundig skal være tilbakevist og motbevist er også å få offentliggjort de nødvendige lydopptakene, og også filmene. Dette er enda vanskelig på grunn av dagens teknologiske begrensninger for Internettet og for brukerne av Internettet, men vil bli gjort så snart denne vanskeligheten lar seg overkomme.
   Først da vil hele saken inntil det tidspunkt være skikkelig belyst og offentliggjort og kan bearbeides tilstrekkelig - forhåpentligvis av de fleste.
   I mellomtiden må fremleggelsen av lydopptak og film, som bevis i en slik sak, skje på andre måter. For eksempel som her nu overfor Haugaland tingrett på dvd-plater.


6. NOEN FLERE KONKLUSJONER

   Rune har i alle år forsørget og hatt omsorgen for barna og familien og også sin kone på en solid, stabil, ansvarlig og velfungerende måte. Påstandene ifra Iren K. Hebnes - og "hvitvaskede" påstander ifra henne - er så langt ifra sannheten og fakta som vel mulig. Hvilket både kan bevises og dokumenteres, samt føres mange vitner for. Og forskriftsmessig er politi-anmeldt.

   Er det noe som helst minste grunnlag for å tro at Trude Monica Hansen bedre kan ivareta omsorgen og foreldreansvaret for barna?
   Nei. Så tvert om.

   Trude har som nevnt hverken erfaring eller forutsetninger for omsorg for barna. Hva hun sånn sett har hatt ansvar for og har gjort gjeldende i familien har i hovedsak begrenset seg til to ting: Amming og vasking. Med hensyn til ammingen har hun vært god og flink. Hva gjelder vasking,

Side 19 av 25:  

orden, hygiene og ryddighet har hun ikke vært god og flink, men har fått god hjelp ifra resten av familien og er ganske så avhengig av slik hjelp og av styring, ellers er hun sjuskete og uansvarlig på dette området - og hovmodig, likegyldig og påståelig. Hun har i årenes løp gradvis bedret seg angående slikt, men det er fortsatt et alvorlig problem - hvor hun som sagt er nokså avhengig av visse former for hjelp og styring, og da ifra mennesker som er glad i henne. Når det gjelder klær og påkledning er hun imidlertid flink og omhyggelig.
   Økonomisk styring og orden er hun uvant med og takler hun dårlig.
   Den nødvendige styring og orden og harmoni med hensyn til barna takler hun tidvis også dårlig. Hun har sånn sett tidvis og periodevis også et for hissig og ubesindig temperament, iblandt vekslende med oppgitthet og likegyldighet og sløvhet, og også med hovmod, egoisme og selvgodhet.
   Hennes to og en halv måned lange opphold i Grue kommune i Finnskogen i år under kidnappingen og fangeholdet av barna bekrefter til fulle også disse forhold og disse hennes dårlige egenskaper. Hennes ektemann Rune L. Hansen i Vikebygd har underveis fått mange triste for ham ikke veldig overraskende bekymringsmeldinger og reaksjoner ifra mennesker i omgivelsene der hvor hun har vært med barna i Grue i Finnskogen, angående slikt.
   Hva gjelder undervisning og oppdragelse og saklighet, respekt, moral og etikk i forhold til barna har hun en altfor begrenset kapasitet. Barna i familien er også uvante med en slik altfor begrenset kapasitet - og vil mere og mere komme til å være misfornøyde sånn sett, om de skulle komme til å miste hva de fra før av har og er så inderlig meget glade og kjære i og for.
   Trude har hverken fast bosted, inntekt, førerkort for bil, erfaring og forutsetninger eller stabilitet og ansvarlighet hva gjelder den omsorg og det ansvar visse mennesker forhastet og uberettiget i den senere tid har forsøkt å tilkjenne henne.
   De gangene hun har kidnappet og fangeholdt barna har hun i realiteten ikke hatt omsorgen for barna, til tross for at det har vært og er en slik omsorg hun har forsøkt å tilrane seg. Og den omsorgen og ansvarligheten hun i disse tilfeller har forsøkt å tilstrebe har vært meget dårlig - og i stort monn forsøkt overlatt til andre. Både i fysisk og psykisk forstand. Dette kan det for retten fremlegges en hel del dokumentasjon for og vitners beskrivelser av.
   Hun blir - som det fremgår av Rapport datert 26.05. 2008 ifra Barnevernvakta i Sør-Hedmark (Vedlegg 005-006) - liggende til sengs, likegyldig, redd og bekymret, stinkende av urin, uten initiativ og uten omsorg for barna. Når spebarnet blir meget alvorlig syk må hun av de bekymrede omgivelsene presses til å ta kontakt med lege.
   Ikke heller vil hun overfor de nærmeste omgivelsene der hvor hun er gjest i Finnskogen, som hun sier står henne nær og hun har tillit til, snakke om forholdene og situasjonen på en ryddig eller saklig måte, men er uberegnelig, skiftende, uhøflig, rotete, uryddig, hovmodig, hissig og oppfarende, hemmelighetsfull og utakknemlig. Og tar det for gitt at alt og ethvert skal serveres på et sølvfat for henne, uten egne initiativ, uselvstendig og uten særlig virkelighetssans.
   Samtidig som hun altså også holder barna for narr og lureri, og holder barna og deres elskede far fullstendig uten kontakt og samvær med hverandre i oppmot tre måneder. Og heller ikke tillater andre i slekt og familie eller venner og bekjente å få noe som helst kontakt eller samvær med barna. Og også holder de omgivelsene hun er gjest i for narr og lureri.

   Barneverntjenesten i Grue kommune i Finnskog er hun avvisende i forhold til og kommer hun ikke i noen som helst dialog med.
   Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune skriver hun et løgnaktig tiggerbrev til, datert 14.05. 2008. Hvor hun ber om å få servert verden på et sølvfat fordi hun tror seg å være alenemor og i nød. Dette falske brevet får hun mennesker som knapt kjenner familien Hansen til å underskrive på. Dagen etter, datert 15.05. 2008, skriver Trudes advokat Trond Hjelde et også løgnaktig tiggerbrev til samme Iren K. Hebnes, hvor han på vegne av Trude blandt annet ønsker at Iren K. Hebnes skal bekrefte at det var nødvendig av Trude Monica Hansen å kidnappe barna. Samtidig, datert 19.05. 2008, skriver Åse Kristensen et løgnaktig støttebrev for Trude til samme Iren K. Hebnes i barneverntjenesten - for å forsøke å forsvare kidnappingen av barna, som hun stod

Side 20 av 25:  

i spissen for å planlegge sammen med Trude.
   At det skulle foreligge noen slags form for slik nødvendighet ifra Trude Monica Hansen sin side er det imidlertid mange beviser og vitneprov og mye dokumentasjon på at det ikke gjorde. De mange som har vært involvert i denne saken har også både visst og tatt det for gitt at det ikke forelå noen som helst slags nødvendighet - annet enn truslene ifra Iren K. Hebnes i forbindelse med avgjørelse i Fylkesnemnda.
   Tvert imot var det Rune som med et ultimatum overfor Trudes uholdbare oppførsel allerede ifra mai 2006 og videre fremover begjærte separasjon, og fikk separasjon innvilget 17. desember 2007. Mens Trudes oppførsel ble verre og verre og hun både ved å beslaglegge brever og på andre måter saboterte separasjon, samtidig som hun om og om igjen hele veien sa at hun så absolutt ikke ville separasjon eller skilsmisse. Samtidig som hun fortsatt overfor resten av familien drev med løgn og lureri og spetakkel i lange baner.

   En Talsperson oppnevnt av Fylkesnemnda konkluderer i sin Rapport datert 30.05. 2008 (Vedlegg 005-009) at det synes som vanskelig å komme i kontakt med mor til barna og som umulig å komme i noen saklig eller fornuftig dialog med henne eller i kontakt med barna. At Trude Monica Hansen synes som å sabotere slikt noe og som ikke å ha evne eller vilje til å forstå hva det dreier seg om.
   Samtidig som far Rune L. Hansen ifra begynnelsen fortløpende holder både barneverntjenesten og politiet i Vindafjord kommune og i Grue kommune, samt påtalemyndighetene, orientert og informert om hva som skjer og også tilrettelegger for og tilstreber best mulig saklig dialog og dokumentasjon for alle parter.

   Rune L. Hansen også ifra begynnelsen i 2006, og også på vegne av Trude Monica Hansen, aktivt tilstreber dialog og samarbeide med barneverntjenesten. Også ved hjelp av og via advokat. Dette saboteres og motarbeides imidlertid på forskrekkelig vis av den barneverntjenesten som Iren K. Hebnes er leder for i Vindafjord kommune, hvilket fremgår av dialogen i seg selv - som ifra begynnelsen og i lang tid er og ble hundre prosent skriftlig.
   Og når familien sier hva den trenger hjelp med får den trakassering, hån, trusler og ingen svar tilbake.

   Ekteparet og familien Hansen har tidligere, for mange år siden, hatt kontakt med offentlig barneverntjeneste ved to anledninger - som begge helt og holdent har munnet ut i særdeles positive konklusjoner og rapporter ifra barneverntjenesten sin side.

   Tingretten og trygdeetaten forsøker Trude under kidnappingen og fangeholdet av barna å føre bak lyset blandt annet med en ugyldig meklingsattest.

   Trude lar seg også altfor fort og lett ukritisk rive med av stemninger og innflytelser i omgivelsene. Og bestreber seg ofte på selv å gjøre det samme i og med omgivelsene.

   Ikke minst har også den psykiske side av dette og dens skadelige virkning på barna bekymret far meget. Hennes løgnaktighet, falskhet, uansvarlighet, ustabilitet, tidvise likegyldighet, tendenser til og utbrudd av hysteri overfor barna, mangelen på respekt for barna og med-mennesker, den "periodiske" mangelen på høflighet og saklighet, og uforstand i forhold til lov og rett, etc.

   Balder og mere og mere også Gudmund ble i det nevnte hendelsesforløpet gjort krigerske og løgnaktige av sin mor. Imot sin far, og delaktige i kidnappingen. Uten at Balder og Gudmund egentlig forstod hva som foregikk. De snakket og skrev under de første faser av kidnappingen om at hun bare var på besøk hos en venninne, og om at hun så bestemte seg for å flytte dithen og at det vel ikke var eller er noe som helst å bekymre seg over, som om hun bare skulle være på en slags hyttetur med barna - ingenting spesielt eller særlig å bry seg om, bare hverdagslig og alminnelig og

Side 21 av 25:  

hennes frihet som menneske.
   Og deres mor gav ingen som helst informasjon til de om hva som virkelig foregikk eller om hva hun virkelig holdt på med.
   Den nøkkelperson som Trude på forhånd hadde planlagt kidnappingen sammen med og som hun underveis holdt kontakt med var Åse Kristensen i Nordtveitgrend i Tysnes kommune, en bekjent av familien. Et menneske som kjenner lite til forholdene i og for familien Hansen, men som altså likevel involverte seg sterkt på en partisk og kriminell måte, og som planla kidnappingen sammen med Trude.

   De 6 kidnappede ungene nå er unger som alle og enhver skryter av og har bare godt å si om, og er meget så friske og robuste, har aldri vært alvorlig syke, plaget av noe eller utsatt for ulykker.
   Dette vil imidlertid komme til å endre seg nå fremover hvis Balder og Trude og Iren K. Hebnes og Åse Kristensen får det som de vil.
   Iren K. Hebnes er særdeles uegnet både som far eller mor for barna i familien! Det er delaktige i hennes regi også.
   Hun er også meget dårlig egnet som far eller mor for Rune og Trude Hansen.

   Barna i familien Hansen blir på det nærmeste også gjort til flyktninger av en ustabil, uansvarlig mor Trude Monica Hansen som kidnapper barna og fører de med seg inn i uholdbare forhold og spetakkel. Barna må nu få slippe slikt - de må igjen få komme hjem til sitt fredfulle og rolige hverdagsliv, sitt hjemsted og sin far. Uten fare for å bli bortført og uten fare for å miste sin integritet. Retten må derfor tilkjenne far alene foreldreansvaret og den daglige omsorgen for de angjeldende barna. Slik disse barna også selv ønsker det.

   I begjæringen ifra Trude Monica Hansen til Tingretten brukes formuleringer og utsagn om Rune L. Hansen som fører Tingretten bak lyset. Av Trude Monica Hansen brukt for å tilrane seg omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barna. Trude Monica Hansen blandt annet antyder at Rune L. Hansen kan være til fare for sine egne barn. Med en slik antydning og påstand går rent ut sagt løgnaktigheten over i det perverse.

   Det er Rune L. Hansen sin forhåpning at selvtekt, frekkhet, løgnaktighet og lovstridigheter og forhastede slutninger ikke vinner frem i denne saken, men at optimale, gode og nødvendige løsninger og bestrebelser - og lovlydighet og rettsvern - tilstrebes og blir sakens endelige resultater.
   

7. VIDERE

   Både med hensyn til beviser, dokumentasjon og vitner taes forbehold om at det i forhold til retten kan bli nødvendig eller være ønskelig med ytterligere, mere og flere i forhold til uklarheter og usikkerhet i saken og i sakens anledninger og spørsmål.
   Alt og ethvert jeg har sagt i dette prosesskriv ønsker jeg på ære og samvittighet å si er sant og slik jeg har oppfattet det og erfart det og kan det om ønskelig og nødvendig fremføres videre beviser og vitneprov for.

   VEDLEGG OG BEVISER: 

   Av de herunder oppførte vedlegg som Rune L. Hansen ønsker å fremføre for retten fremlegges nå i første omgang, det vil si sammen med dette prosesskriv, Vedlegg 001 og Vedlegg 005. De øvrige i neste omgang.

   Vedlegg 001:  All den i digitalt format for Rune L. Hansen tilgjengelige saksdokumentasjonen i form av dokumenter og tekst i saken, på en dvd-plate, oppdatert ca. pr. 07.08. 2008. -

Side 22 av 25:  

   Vedlegg 002:  De samme lydopptakene som i de politianmeldte forhold angående saken er fremført for politiet og påtalemyndighetene vil jeg fremlegge her også for Haugaland Tingrett. -
   Vedlegg 003:  Noen flere lydopptak som belyser og beviser hva som trolig kanskje kan bli stridsspørsmål i saken. -
   Vedlegg 004:  Eventuelt kan om ønskelig også hjemmelagde filmer som dokumentasjon angående familiens fortid fremlegges. -
   Vedlegg 005:  De i og med dette prosesskrift anført eller antatt viktigste saksdokumentene i utskrift på papir. Følgende:
        Vedlegg 005-001: Kopi av de mest sentrale Politianmeldelsene i denne saken. Følgende skriv i politianmeldelsene:
               -- 23.04. 2008 -- 25.04. 2008 -- 30.04. 2008 -- 16.05. 2008 -- 19.05. 2008 -- 04.06. 2008 -- 09.06. 2008 -- 16.07. 2008 --
        Vedlegg 005-002:  Kopi av skriftlige Erklæringer ifra Frøydis, Stauda og Alfredo om at de for fremtiden ønsker å bo hos sin far. Bevitnet av to voksne habile (gilde) mennesker. -
        Vedlegg 005-003:  Kopi av Rune L. Hansens Dagboks-notater for 23.07. 2008. -
        Vedlegg 005-004:  Kopi av Brev fra advokat Sverre Kvilhaug datert 08.01. 2007 til Barnevernet i Vindafjord. Forble ubesvart. - 
        Vedlegg 005-005:  Kopi av Følgebrev fra kommunelege Terje Egil Kleiven i Skjold datert 08.01. 2007 til Psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. + Det samme Følgebrev kommentert av Rune L. Hansen pr. 29.01. 2007. -
        Vedlegg 005-006:  Kopi av Rapport datert 26.05. 2008 ifra Barnevernvakta i Sør-Hedmark av saksbehandler Anne Hagen. -
        Vedlegg 005-007:  Kopi av Brev fra Rune L. Hansen datert 10.01. 2008 til Fylkesmannen i Rogaland. -
        Vedlegg 005-008:  Kopi av Rapport datert 10.06. 2008 om reperasjon av ingangsdør og leiebil. -
        Vedlegg 005-009:  Kopi av Rapport datert 30.05. 2008 fra Talsperson for barna oppnevnt av Fylkesnemnda i Rogaland. -
        Vedlegg 005-010:  Kopi av Brevsvar fra Rune og Trude Hansen datert 14.01. 2008 til BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid. -
        Vedlegg 005-011:  Kopi av håndskrevet Brevsvar datert 28.01. 2008 fra Trude Monica Hansen til Noralv Aunan. + Kopi av Brevsvar datert samme dag fra Rune L. Hansen til Noralv Aunan. + Brevet (e-post) fra Noralv Aunan. -
        Vedlegg 005-012:  Kopi av Brev fra Unn Skjærvik datert 21.01. 2008 til Barnevernet i Vindafjord kommune. -   VITNER SOM ØNSKES FREMFØRT:

   Fra fars side ønskes fremført følgende vitner:

    1.  Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Mobil-tlf.: 93 03 08 03. Mobil Ingrid: 93 40 56 93. Telefaks: 53 42 62 06.
        Venn av familien. Hjemme hos familien Hansen har Gjerde bistått i samtaler og møter angående familiens problemer. Kan uttrykke seg om inntrykk av barna og hele familien. 

    2.  Ivar B. Løne, Tjønnegrend, Vinje i Telemark. Tlf. Voss: 56 51 26 69. Tlf. Telemark: 35 07 18 47. – 
        Eldre venn av familien som deler deres interesser på mange områder. Han har de senere år vært på flere møter, turer og sammenkomster med familien, i forbindelse med selvberging og gamle kulturtradisjoner, og han har et godt forhold til barna i familien, og også far og mor. Ivar B. 

Side 23 av 25:  

Løne er høyt verdsatt og respektert i familien. 

    3.   Anja Maria Veastad og Ove Steinstø, Gamlevegen 17 A, 5563 Førresfjorden. Tlf.
         Samboerpar som kan uttale seg om barna og om hele familien. Anja og Ove har vært og er naboer og venner med familien i sommertiden, men også ellers. Anja sin avdøde mor, Tordis, var også en god venn av familien.

    4.   Gitte Stenby, 2256 Grue Finnskog. Tlf.

    5.   Eva Stenby, 2256 Grue Finnskog. Tlf. 95 89 83 90.

    6.   Erik Wiken, Klyvevegen 181, N-5612 Steinstø, Norge. Tlf. 97 65 53 91.
         
Nær enn av familien som deler mange av familiens interesser. 

    7.   Aud Signy Jakobsen, Storberget, 2256 Grue Finnskog. Tlf. 62 94 77 62.

    8.   Marit Bergheim, Røgden Bruk, 2256 Grue Finnskog. Tlf.
          Mor til Aud Signy Jakobsen.

    9.   Else Synnøve Hansen, Nordre Halsetvei 78 A, N-7023 Trondhjem. Tlf. 72 56 17 87. Mobiltlf. 41 65 61 29.
          Farmor til barna i familien Hansen. Hele familien har hatt god kontakt med henne i alle år.

    10.  Trond Høy, Dalanesvegen 110, 5563 Førresfjorden. Tlf. 52 77 30 51. Mob: 95 88 16 68. 
           Venn av far. Lærer. Styremedlem sammen med far i Arborets Venner for Haugalandet. Kan uttale seg om fars forhold til barn og familie, og om far som menneske.

   11.   Martin Thorsen, N-8766 Lurøy. Tlf. 97 98 93 34. 
           Venn av familien. Kan uttrykke seg om barna og om hele familien. 

   12.   Jens Tveit, Svendsbø, N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 91 71.
           Mellommann mellom familien Hansen og Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon et tidsrom i 2006.

   13.   Nina og Unni Renstrøm, i Finnskog. Tlf. 91 80 71 85.
   
           


   *** *** ***    


-  AVSLUTNING  -

   
   Det er med bakgrunn i dette også ønskelig med en ny midlertidig avgjørelse før rettens endelige avgjørelse.

   Far vil nedlegge påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret for barna.
   Det kan antas store og mange problemer med at mor skal være delaktig i foreldreansvaret, så som kidnapping og fangehold og andre former for selvtekt, mishandling, uansvarlighet og lovbrudd. Dette har mor om og om igjen vist i sin oppførsel og væremåte, og er klart til skade for barna.

Side 24 av 25:  

   Far vil derfor alene kreve foreldreansvaret.

   Med forbehold om ytterligere anførsler og bevistilbud / vitneførsel nedlegges av Rune Leander Hansen etter dette følgende forslag tilPÅSTAND:


   I.   MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:

      1. Far Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 og

      2. Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under punkt 1.

      3. Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

      4. Det offentlige overtar omsorgen og foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.

      5. Mor har alene den daglige omsorgen for guttebarn født 15 04 08 av Trude Monica Hansen hvis Rune Leander Hansen er far til barnet eller annet ikke blir avgjort senere. Og Rune Leander Hansen har alene foreldreansvaret, eventuelt foreldreansvaret sammen med Trude Monica Hansen, for dette barnet hvis det ikke senere blir avgjort at barnet har en annen far.

      6. Rune Leander Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barnet nevnt under pkt. 5.

      7. Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige.   II.   I HOVEDSAKEN:

      1. Far Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 og

      2. Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under punkt 1.


Side 25 av 25:  


      3. Trude Monica Hansen skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

      4. Det offentlige overtar omsorgen og foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.

      5. Mor har alene den daglige omsorgen for guttebarn født 15 04 08 av Trude Monica Hansen hvis Rune Leander Hansen er far til barnet eller annet ikke blir avgjort senere. Og Rune Leander Hansen har alene foreldreansvaret, eventuelt foreldreansvaret sammen med Trude Monica Hansen, for dette barnet hvis det ikke senere blir avgjort at barnet har en annen far.

      6. Rune Leander Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barnet nevnt under pkt. 5.

      7. Trude Monica Hansen dømmes til å betale sakens omkostninger til det offentlige.
Vikebygd, den 07.08. 2008

Rune L. Hansen
Selvprosederende


Dette prosesskrift oversendes Haugaland tingrett i 4 eksemplar,
og 2 eks. til adv. Trond Hjelde.