-- Denne side / ref.:  20080811-til-NAV-ang-barnetrygd-fra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT - RLH, 11.08. 2008: Dette brevet ble avsendt mandag 11.08. 2008, som et svar på et brev ifra NAV datert 28.07. 2008. ( ekstern ). 
Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.


Fra:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd

Dato: 11.08. 2008, Vikebygd.

   Jeg henviser til mitt fødselsnr. 061255 ***** (rlh: f.nr.), og deres brev datert 28.07. 2008 til meg angående "Innhenting av opplysninger", ang. søknad om barnetrygd. Hvor dere refererer til mitt brev til dere datert 29.06. 2008.

   I henhold til Barneloven / Lov om barn og foreldre bor de angjeldende barn av Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen fast der hvor de er registrert i Folkeregisteret. Det vil si sammen med sin far i Tindeland i Vikebygd, Vindafjord kommune, hvor de har bodd siden 2002.
   I henhold til samme Barneloven kan dette endres ved at begge foreldrene underskriver på endring overfor Folkeregisteret - eller i henhold til Barnelovens § 36.
   Far, Rune L. Hansen, har ikke gitt noe samtykke til endring overfor Folkeregisteret. Og har heller ikke med eller overfor mor Trude Monica Hansen avtalt eller samtykket i noen som helst endring.
   Barnelovens § 36 sier følgende - om hvor barnet skal bo fast:
    "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. / Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."

   De angjeldende barna bor med andre ord, i henhold til Barneloven, siden år 2002, fortsatt fast på samme adresse som sin far, sammen med sin far.
   At mor bortfører barna og melder adresse-endring hos postvesenet endrer ikke dette.

   Som fremgår av mitt brev til dere datert 29.06. 2008 og dets vedlegg flyttet Trude Monica Hansen 03.04. 2008 til Grue kommune. Der bodde hun til ca. 12.06. 2008 da hun flyttet hjem til Åse Kristensen i Tysnes kommune hvor hun fortsatt bor.
   Samtidig som hun 03.04. 2008 flyttet til Grue kommune kidnappet hun barna ifra deres hjemsted imot deres vilje og uten fars vitende eller samtykke, og ble politianmeldt for dette og videre fangehold og grov mishandling av barna. En sak som enda er til behandling hos påtalemyndighetene. Dette gjorde hun i et forsøk på å tilrane seg den daglige omsorgen for barna samt falsk familie-stand og økonomisk gevinst. Kriminelt og straffbart i henhold til den norske Straffeloven.
   Antagligvis 15.04. 2008 fødte Trude Monica Hansen et guttebarn der i Grue kommune som Rune L. Hansen ikke har vedkjent seg farskap til. Trude Monica Hansen har enda ikke innregistrert dette barnet i Folkeregisteret.
   Dette siste barnet holder jeg derfor utenfor denne saken, foreløbig, iallfall inntil mitt farskap kan bekreftes eller avkreftes.
 
   De tre minste barna, Solborg Sera, Urda Lilje og Mariel Rose, var kidnappet og fangeholdt i Grue kommune av Trude Monica Hansen og medskyldige frem til 22.06. 2008, da ble de av Trude Monica Hansen og medskyldige bortført videre til Trudes adresse da hos Åse Kristensen i Tysnes kommune. Den samme Åse Kristensen som hun planla kidnappingen sammen med.
   Mens de tre eldre barna Alfredo Ao, Stauda Sofie og Frøydis var kidnappet og fangeholdt i Grue kommune av de samme frem til 27.06. 2008.
   Jeg gav 27.06. 2008
overfor Aud Signy Jakobsen i Grue kommune muntlig mitt samtykke til at barna inntil videre kunne få være hos Trude Monica Hansen hjemme hos Åse Kristensen i Tysnes kommune. Og de tre eldste av disse barna ble 28.06. 2008, dog mot sin vilje, bragt til Trude i Tysnes kommune. Der skulle alle de 6 barna med mitt samtykke ifra 27.06. 2008 få være inntil videre - det vil si inntil jeg hentet de derifra eller de på annen måte kom hjem igjen.

   Den eldste av våre umyndige barn, Gudmund Cusanus, var og er siden begynnelsen delaktig i kidnappingen av barna sammen med Trude Monica Hansen. Han går på skole og bor i Haugesund kommune. Jeg var derfor usikker på om jeg også burde søke barnetrygd også for ham, men burde antagligvis ha gjort det.

   Fredag 04.07. 2008 kjørte Rune L. Hansen til Tysnes kommune og hjemførte samme dag samtlige av de 6 barna, som lengtet hjem til pappa og ble veldig glade for endelig å komme hjem igjen - efter i tre måneders tid å ha vært bortførte og fangeholdte.
   Hjemførselen av de 6 barna 04.07. 2008 skjedde rolig og fordragelig i forhold til Trude og alle og enhver.
   Dermed kom barna hjem igjen.

   Tirsdag 08.07. 2008 gjorde imidlertid Trude Monica Hansen sammen med medskyldige igjen et forsøk på å kidnappe barna, og øvet samtidig hærverk på vårt hus og en bil og på naboenes eiendom. Hun og medskyldige forlot på kvelden samme dag efter beskjed ifra politiet vårt hjemsted uten at de klarte å bortføre noen av barna.
Dette og hærverket på vårt hus og på bilen ble også av Rune L. Hansen politi-anmeldt.
   Samtidig politi-anmelder Trude Monica Hansen Rune L. Hansen for å ha bortført barna! Når og fordi barna altså egentlig endelig var blitt hjemførte og glade og fornøyde befant seg hjemme.
   Tirsdag 22.07. 2008 mens Rune L. Hansen på bakgrunn av Trudes politi-anmeldelse er til avhør hos lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune kidnapper Trude sammen med Gudmund, og muligvis flere, igjen de 6 barna! Gudmund knuser et vindusglass i 2. etasjen på vårt hus og klatrer inn og bortfører først sammen med Trude de tre minste av barna - og de bortfører derefter samtidig også under spetakkel også de tre eldre barna, sterkt imot barnas vilje.
   Denne nye selvtekt og bortføring av de 6 barna synes nærmest ved dette tilfelle som kanskje å skje i samarbeide med politiet. Bakgrunnen eventuelt for dette er i så fall muligvis følgende forhold:
   Trude ved advokat Odd Aril Helland skriver et Prosesskrift til Haugaland tingrett, datert 11.07. 2008, hvor det bees om "en midlertidig avgjørelse uten muntlige forhandlinger jf. barneloven § 60 (...) frem til berammet rettsmøte 14. august 2008". Et løgnaktig Prosesskrift som fører Haugaland tingrett grovt bak lyset. (Hvilket Trude Monica Hansen også tidligere har forsøkt.) Derefter blir av tingrettsdommer Arne Vikse 14.07. 2008 avsagt følgende kjennelse: "Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" samtlige av de 8 umyndige av ekteparets barn!
   Dette forunderlig nok til tross for at hun er politi-anmeldt for entydig og klart på straffbart vis å ha kidnappet og fangeholdt barna og saken er til behandling hos påtalemyndighetene.
   Denne kjennelse ble indirekte forkynt for Rune L. Hansen 18.07. 2008 ved at en kopi av kjennelsen da ble hengt opp på hans dør hjemme i Tindeland i Vindafjord kommune.
   Denne midlertidige kjennelse ble påklaget og bedt avgjort ugyldig og omgjort av Haugaland tingrett,
av Rune L. Hansen i hans Prosesskrift datert og innlevert Haugaland tingrett og Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund torsdag 07.08. 2008. Et Prosesskrift som opplyser og informerer Haugaland tingrett om de faktiske forhold og omstendigheter - og som forhåpentligvis snarest vil bli tatt til efterretning.

   Barneloven fastslår at de angjeldende barna bor fast hjemme hos sin far i Tindeland i Vindafjord kommune.
   Hvorvidt den midlertidige kjennelsen avsagt 14.07. 2008 er ugyldig også i forhold til dette, er Rune L. Hansen usikker på.

   Barna har pr. i dag siden de ble kidnappet og fangeholdt av Trude Monica Hansen 03.04. 2008 altså bare vært hjemme i tidsrommet fra og med 04.07. 2008 til og med 22.07. 2008. Til tross for at de hele tiden i henhold til Barneloven og Folkeregisteret og seg selv har bodd fast hjemme hos far Rune L. Hansen i Tindeland i Vindafjord kommune.
   I det tidsrommet siden 03.04. 2008 hvor Trude har kidnappet og fangeholdt barna og forsøkt å tilrane seg den daglige omsorgen for barna har hun iøvrig i realiteten hatt liten og dårlig daglig omsorg for de angjeldende barna, og i stor grad overlatt dette til mere eller mindre tilfeldige andre mennesker. Og fra ca. 12.06. 2008 reiser hun fra barna som blir boende i to ukers tid hos familien Aud Signy Jakobsen i Grue kommune, uten hverken mor eller far til stede.

   Saken er som nevnt politi-anmeldt og til behandling hos påtalemyndighetene. Og saken er også til behandling i Haugaland tingrett.

   Trude Monica Hansen har hele tiden fått utbetalt barnetrygd for barna.
   Hvorvidt Trude Monica Hansen uberettiget har fått utbetalt barnetrygd i tidsrommet ifra hun 03.04. 2008 flyttet til Grue kommune og samtidig kidnappet barna, er jeg usikker på og i tvil om. Fordi barna jo i henhold til lov og rett i hele denne tiden har bodd fast hjemme hos far i Tindeland i Vindafjord kommune. Ingen som helst avtale om noe annet er noensinne inngått.
   Barna har således ikke flyttet tilbake til meg, men har i henhold til Barneloven og Folkeregisteret og seg selv og meg bodd fast hos meg hele tiden, også i tiden efter at min fra-separerte kone Trude Monica Hansen 03.04. 2008 flyttet til Grue kommune.
 
   Dere efterspør i deres brev dokumentasjon på at barna bor hos meg. Jeg vet ikke om dette mitt svar-brev og dets referanser gir utfyllende nok dokumentasjon, eller hvilken dokumentasjon dere iøvrig trenger?
   Om ønskelig kan jeg eller dere gjøre en henvendelse til Folkeregisteret for å få bekreftet det faktum at barna bor fast hjemme hos meg. Dere har også hermed mitt samtykke til en slik henvendelse, om det trengs og dere ønsker det.
   Jeg henviser som nevnt til Barneloven, og særlig dens § 36.

   Skulle det vise seg å være u-overensstemmelse mellom min oppfattelse og forståelse av gjeldende lov og rett i denne saken, eller at andre lov-paragrafer gjør seg gjeldende, vil det være ønskelig ifra min side med konkretisert og direkte skriftlig henvisning til dette og gjeldende lov-paragrafer, ifra deres side.
   Hvilket jeg håper dere viser forståelse for.


Med beste hilsen fra

Rune L. Hansen