-- Denne side / ref.:  20080813-Prosesskriv-tingretten-ifra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH: Dette Prosesskrift oversendes Haugaland tingrett og adv. Trond Hjelde 13.08. 2008 pr. e-post, og innlevert Haugaland tingrett 14.08. 2008 i fire eks. og adv. Trond Hjelde i to eks.

 

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87.

Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund.   Dato: 13.08. 2008, Vikebygd.


PROSESSKRIFT 

TIL
 
HAUGALAND TINGRETT


Sak nr. 08-081491TVI-HAUG

Saksøker:
Trude Monica Hansen,
c/o Åse Kristensen, Lygrepollen, 5646 Nordtveitgrend i Tysnes kommune
Prosessfullmektig: advokat Trond Hjelde,
Postboks 267, 5501 Haugesund

Saksøkt:
Rune Leander Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd i Vindafjord kommune
Prosessfullmektig: selvprosederende.

* * *


   Det vises til saksøkers prosesskrift datert 12.08. 2008.

   Mor vil i nevnte prosesskrift "nekte samtlige vitner ført for retten under den midlertidige avgjørelse torsdag 14. august d.å."
   Hun grunngir dette med at "saken skulle være nok belyst".
   Far, Rune L. Hansen, er usikker på om han skal ta dette som et uttrykk for at saksøker anser fars troverdighet for solid og god.
   Fars troverdighet og fremstilling av saken er solid og god. I hvor høy grad saksøker og retten anser fars troverdighet og saksfremstilling for så sikker og god at den ikke trenger særlig meget vitneførsel er kanskje ikke opp til far å avgjøre. Men er det slik å forstå så takker far for tilliten. 

   Er det annerledes å forstå så stiller motpartens krav seg i et underlig lys.

   Og er det så å forstå at saksøker Trude Monica Hansen legger noen av Iren K. Hebnes eller Hekseboken 2008 sine negative forklaringer eller påstander til grunn eller hevder at noen av disse opplyser saken, så vil også det stille seg i et underlig lys - i og med at far Rune L. Hansen kan vise til omfattende med beviser og bevitnelser for at Trude Monica Hansen egentlig heller ikke går god for noen av de forklaringer eller påstander, men at hun tvert om vet med sikkerhet at de ikke er sanne og at de er ondsinnede løgner.

   Når det gjelder vitner så er antagligvis meget beroende på hva det i denne saken er behov for bevitnelser for, for at ikke urett skal skje i eller for retten.
   Hva det vil kunne være tvil, usikkerhet eller strid om vil kunne belyses ved vitners hjelp.
   Hvilkne områder og sider i denne saken som egentlig trenger til å kunne belyses ved vitners hjelp er ikke lett å si nu på forhånd.
   Retten eller noen av partene i saken vil derfor kanskje ha behov for med vitner bedre å kunne opplyse i saken enn ved de anførte nevnte 15 vitner. Og motsatt vil det kanskje ikke egentlig være behov for alle de 15.
   Far Rune L. Hansen kan om ønskelig anføre flere vitner - som han dog tror og antar at det kanskje ikke er behov for.
   Meget av det samme gjelder hva angår beviser.
   
   Enda et vitne som Rune L. Hansen gjerne vil ha fremført for retten er Idun Hansen.
   Ekteparets nu 20 år gamle datter Idun Hansen kan trolig opplyse flere områder og sider ved denne saken.
   Hermed bees derfor også om at Idun Hansen fremføres som vitne. Adresse: Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87 & 93 83 88 98.

   Gjennomgående i hele denne saken og dens aspekter har mor Trude Monica Hansen skriftlig hittil derimot ikke vært troverdig eller sannferdig i sine krav, forklaringer og påstander. Hverken overfor myndigheter, barna, familien eller andre.

   Hennes fremtreden sånn sett har hele veien hittil vært preget av selvtekt, frekkhet, løgn, lovstridigheter, barnemishandling, uansvarlighet og uselvstendighet.
   Hva som endog har vært årsaken til dette har far påpekt og fremført meget solide beviser og god dokumentasjon for og forsøkt å opplyse om. Det henvises i så måte særlig til fars prosesskrift datert 07.08. 2008.
   At mor i denne saken også har fremvist sine særdeles dårlige omsorgsevner og mangelfulle respekt for barna er et faktum.
   Sitt foreldreansvar har hun grunnleggende og på så forskjellig vis sviktet.
   Som et uttrykk for denne sin uansvarlighet og egoisme har hun også ved selvtekt omtrent totalt og fullstendig ved fangehold av barna hindret fars foreldrerett og foreldreansvar. Samvær, dialog og kontakt mellom barna og far (og andre) har hun fullstendig og lovstridig sabotert. I strid med Lov om barn og foreldre / Barneloven og Meneskerettsloven. Og på så forskjellig og tydelig vis straffbart i henhold til Straffeloven.
   Hun har klart og tydelig forbrutt seg imot Straffelovens paragraf 216, som går slik:


   § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
       Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
       Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.

   Og hun har klart og tydelig forbrutt seg imot Straffelovens paragraf 215.
   Straffelovens § 215 sier at "Den, som i retsstridig Hensigt søger at undrage en anden den ham tilkommende Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar."

   Hun har videre forbrutt seg imot Straffelovens paragraf 223, og flere av dens paragrafer.

   Straffelovens § 223 sier - at "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar." Og at: "Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."


   Et annet forhold av betydning for saken kan her nu også anføres. Følgende:

   Under det møte i Fylkesnemnda i Rogaland 16. - 20.06. 2008 (Sak 08/015) efter begjæring ifra Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon, ble det ingenting som helst negativt sagt om far Rune L. Hansen ifra noen av de minst tilsammen 12 vitnene fremført av partene. Bortsett ifra fra Iren K. Hebnes. Og bortsett fra en antydning ifra Gudmund (ekteparets sønn på 17 år) om at far er voldelig, - for løgnaktig å sverte far i forhold til mor. Og bortsett fra Åse Kristensen som i tåpelighet for å sverte far i forhold til mor antydet at ekteparet kanskje har så mange barn for at far har voldtatt sin kone. Det ble tvert om sagt mye godt om Rune. Også ifra Trude, som heller ikke hadde noe negativt å si om Rune. Og så absolutt snakket alle godt om barna, og ingenting negativt.
   Trude ble det der derimot sagt en hel del negativt om ifra flere hold, som særlig gikk på hennes uansvarlighet og mangelfulle omsorgsevner.
   At Fylkesnemnda i sitt skriv datert 27.06. 2006 om fattet vedtak har utelatt disse og andre vesentligheter og heller vurderer og beskriver helt og holdent efter Iren K. Hebnes sine ønsker i sitt ondsinnet utspekulerte skriv om vedtak er en annen sak - som jeg var inne på i mitt forrige prosesskrift datert 07.08. 2008.
   Alt det som ble forklart eller bevitnet i møtet i Fylkesnemnda var fullstendig annerledes enn Hekseboken 2008 sin negative og løgnaktige fremstilling av saken. Og fullstendig til fordel for far.

   Fra fars side fremlegges hermed nu også følgende som bevis og vedlegg:

       Vedlegg 002:  dvd-plate 002-001: De samme lydopptakene som i de politianmeldte forhold angående saken er fremført for politiet og påtalemyndighetene. Pluss to til i mappen mic-kidnapping-des-2006. -
       Vedlegg 003:
   dvd-plate-003-001: Hebnes-diagnosen, lydopptak 08.01. - 12.01. 2008. -
   dvd-plate-003-002: Finnskog Grue 07.04. 2008 - tre lydopptagere. -
       Vedlegg 005-013:  Kopi av brev datert 11.08. 2008 fra Rune L. Hansen til NAV Forvaltning Karmøy. -
       Vedlegg 005-014:  Kopi av brev datert 12.08. 2008 fra Rune L. Hansen til Familievernkontoret i Haugesund. -
Vikebygd, den 13.08. 2008


Rune L. Hansen
Selvprosederende


Herværende prosesskrift uten vedlegg overføres pr. e-post og innleveres med vedlegg Haugaland tingrett i 6 eksemplar,
hvorav 2 eks. til adv. Trond Hjelde.