-- Denne side / ref.:  20080826-30-dbn-rlh.html  

-- Dagboks-notater, tirsdag 26. august 2008, Vinberget:

   Temperaturen x pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 24, 6 her ute i dag på det høyeste.
   Fint og bra vær. 

---


   Var i Haugesund jeg og Idun og postla samt innleverte anke-skrivet (påkjæringen) i dag. Fylkesnemnda - Tingretten. ( ekstern ).
   Samtidig påbegynner jeg nu en anke til lagmannsretten, av den så fullstendig groteske midlertidige Kjennelsen ifra Tingretten ( ekstern ) forleden dag.
   Får jeg ikke stoppet Trude og Iren K. Hebnes nu så får jeg antagligvis aldri mere noensinne hverken sett eller snakket med barna mine!
   Det er så absurd og sykt som noe bare kan bli!

---

*****

--27-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 27. august 2008, Vinberget:

   Temperaturen 10, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 17, 5 her ute i dag på det høyeste.
   Regn og overskyet formiddagen, overskyet resten av dagen.


---  

   Noe av det underligste og mest forskrekkelige med det hele hva gjelder Trude, er at hun så innbitt hele veien tror og handler som at det er sine unger, og bare sine unger! Og som at de på det nærmeste på sett og vis er gjenstander, som hun hverken lytter til eller hører på!
   Som hun heller ikke lytter til eller hører på deres far. Det er tydelig at det også er nettopp slikt noe hun vil unngå.
   Hun vil ha styringen og kontrollen, hele veien alene og efter forgodtbefinnende. Uten at det er det minste som helst snakk om respekt, tillit og kjærlighet - annet enn til seg selv.
   Burde jeg ikke skrive slikt noe her, offentliggjort?
   Og er det riktig det hva jeg skriver?
   La meg først si noen ord med hensyn til riktigheten av slikt noe skrevet her av meg:
   Det er kanskje ikke riktig, men iallfall slik jeg oppfatter det og forstår det. Og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis derfor riktig. Men det er kanskje riktig? Og hva jeg iakttar eller tror og tenker eller føler angående for eksempel dette nu har kanskje også interesse og betydning, eller kan være et spor?
   Eller er det bare selv-avslørende overfor meg selv?
   Tar jeg kanskje feil?
   Er det noe jeg misforstår?
   Og det er det selvfølgelig muligheter for, at det kan være.
   Men uansett har det vel en viss interesse og betydning, for forståelse av saken?
   Og det er vel iallfall hva jeg tilstreber?
   Jeg ønsker ikke å sverte Trude!
   Så tvert om.
   Men jeg ønsker at saken og alt skal bli opplyst og avslørt - og ferdig og avsluttet!
   Hvorhen feilene, manglene og årsakene til at den enda pågår eller forsterker seg befinner seg er av interesse og betydning. Like så med hensyn til hva som skjer.
   Og hvordan og av hvem det beskrives.
   Bevitnelser, iakttagelser, følelser, sannhet, teorier, løgn eller forhastede slutninger?
   Hva er hva?
   Og hvilken relevans har det i saken?
   Og hva og hvem er troverdig?
   Og er noen sannferdige?
   Og hva konkret er løgn, og hva sannhet eller fakta?
   Må en være detektiv eller hva for å finne ut av det?
   Og hvordan er det lov og rett forholder seg til det hele?
   Og vi andre, hver enkelt av oss?
   Og hva er det vi lærer av det?
   Og hva i det bør vi trekke lærdom av?
   Og hvem er skurker, og hvem er det ikke?
   Og hvorfor?
   Og hvordan bør lov og rett forholde seg til det hele, og til de forskjellige forhold?
   Gir disse mine åpenhjertige spørsmål her nu noen svar?
   Noen slags svar?
   Og hva bekrefter seg underveis?
   Og hva blir uomtvistelig?
   Og hva blir sannsynliggjort?
   Og hva faller ifra?
   Og hva bør rettes opp?
   Og hvordan?
   Burde jeg latt være her å skrive også slikt noe offentliggjort?
   Og hva og hvem er det som involverer seg?
   Tanker? Mistanker? Spor? Feil-spor? Følelser? Og hvilkne slags følelser, eller tanker, eller viljer?
   Er det riktig det hva jeg tror? Og er det riktig det hva forskjellige slags andre tror?
   Og er det riktig det hva jeg vet? Eller det hva forskjellige slags andre vet?
   Eller tror vi bare at vi vet det?
   Og er det av interesse eller betydning hva hver enkelt av oss tror eller vet, eller tror seg å vite?
   Og av interesse og betydning for hvem, og for hva?
   Besvarer dette noe som helst?
   Og vil det vise seg mere og bedre efter hvert hva som var det rette?
   Og kanskje også uomtvistelig?
   Og kanskje også at det var av betydning?
   Og for flere som bryr seg?

---

   Det ankom en stor konvolutt med posten her i dag, ifra Aud Signy Jakobsen.
   Den inneholder et skriv datert 15.08. 2008 ifra Rolf Jakobsen, ( ekstern ), som på mange slags vis angår saken.
   Hva er sant i dette hans skriv, og hva er det ikke?
   Og hva er det det belyser?
   Og angår det oss alle?
   Og hva angår det i denne saken, med hensyn til familien Hansen?
   Og forteller det noe nytt, viktig eller belysende?

   Konvolutten inneholder også en kopi av et brev datert Lygre 21.06. 2008 ifra Åse Kristensen ( ekstern ), skrevet til advokat Trond Hjelde - altså Trudes advokat.
   Også dette angår saken på mange slags vis og av vesentlig betydning.
   Også blandt annet i forhold til et brev datert 19.05. 2008 som Åse Kristensen i denne saken skrev til Iren K. Hebnes / Barnevern-tjenesten i Vindafjord! ( ekstern )!
   Enhver kan her nu lese de begge, pluss også nevnte ifra Rolf Jakobsen, og gjøre seg sine tanker ...
   
   Det dreier seg om den samme Åse Kristensen som planla kidnappingen sammen med Trude og som har vært delaktig i den hele veien så langt.
   Og om den samme Rolf Jakobsen, Aud Signys tidligere ektefelle, som også på sett og vis gjorde seg delaktig i kidnappingen!

   Og hvorfor, med hensyn til de begge?
   Hva er det de egentlig holder på med?
   Og avslører de seg selv?
   Og hva er det de iøvrig avslører?
   Eller belyser?
   Og hvilken betydning eller interesse har det?
   Burde disse heller ikke vært offentliggjort?
   Og hva ville vi i så fall ha manglet forståelse for?
   Og av hvilken betydning ville det ha vært?
   Ville det ha vært tilstrekkelig eller ønskelig å bare fremlegge de for retten?

   En ting jeg biter meg merke i synes som tydelig å fremgå av også dette Rolf sitt skriv. At han tydeligvis tar parti for Trude, en Trude som gjør det samme med barna våre som han beskylder Åud Signy for å ha gjort. En Trude som også iøvrig gjorde og gjør det samme som han selv kanskje egentlig gjorde, men som han beskylder Aud Signy for å ha gjort! Samtidig som han antydningsvis, forsøker å fremstille den usannhet at barna våre står på Trude sin side i denne saken, hvilket de jo absolutt ikke gjør (bortsett fra Balder, og Gudmund)!
   Og hvorfor gjør du det da Rolf?
   Så dum kan du bare ikke være!
   Det er også iøvrig diverse som ikke stemmer i ditt skriv!
   Hvis en påstår noe, og virkeligheten og fakta grundig og solid beviselig ikke stemmer med påstanden, men heller er motsatt, da er vel påstanden en løgn da vel?
   Påstander om hva som helst og hvem som helst kan hvem som helst fremføre, men er det bare en påstand, hva er så dens verdi?
   En påstand er ikke det samme som et beviselig faktisk forhold!
   Ikke med mindre påstanden er et solid beviselig faktisk forhold.
   Et beviselig faktisk forhold er noe annet enn en hvilken som helst påstand!
   Endog at to eller tre eller flere mennesker kommer med en påstand gjør den ikke til et faktum.
   Fakta og faktum er noe annet enn en hvilken som helst påstand.
   Dette er det ofte i et sløvt samfunn en viss type mennesker ikke har forståelse for.
   En manglende forståelse for slikt noe elementært kan ha mange slags katastrofale følger!
   Og det i alvorlige saksforhold å fremsette påstander, hva er vel det godt for annet enn galt?
   Altså om ikke påstanden solid kan bevises! (Og en påstand bevises ikke med nye eller flere tilsvarende eller lignende påstander ifra andre! Og enda mindre om ikke troverdigheten er særlig uomtvistelig, solid og god!)
   Og kan noens påstand fullgodt motbevises, hva var påstanden da egentlig?
   Et viktig og vesentlig spørsmål. Eller hva?
   
   Og det å være partisk, vet du egentlig hva det betyr?
   Det bør du iallfall finne ut av!
   Det er det meget så tydelig å se utifra ditt skriv.
   Ditt skriv er sånn sett på flere slags sett og vis selv-avslørende!
   Påstår jeg. Og kan jeg solid og fullgodt bevise.
   Kan du det samme?
   Det vet du at du ikke kan. Fordi påstander uten solid overensstemmelse med de faktiske forhold ikke fullgodt lar seg bevise.
   Men det var kanskje ikke annerledes ment ifra din side, enn som påstander?
   Du skriver også at Trude påstår at Aud Signy og Rune er svært manipulerende og kverulanter av rang. Og det er det interessant å høre ifra deg. Det må i så fall være noe fullstendig nytt av løgnaktighet ifra Trude sin side. En Trude som iøvrig nærsagt ikke vil stå inne for noe som helst, uten efter forgodtbefinnende. Og er det vel slik du for ditt vedkommende har lært meg å kjenne, Rolf? Eller noen som helst andre for den sakens skyld?
   Er det en løgnaktig påstand ifra deg? Eller har Trude virkelig sagt slikt noe?
   Jeg vet hun efter forgodtbefinnende kan være troendes til også å si slikt noe, men har hun virkelig gjort det?
   Og er det i så fall derfor sant?
   Jeg kan uansett faktisk fullgodt bevise - både ved mange lyd-opptak, bevitnelser og mye dokumentasjon - at Trude i så fall meget så grundig, mildt sagt, motsier seg selv!
   Hvem er det i så fall som lyger og er falsk, av deg eller Trude?
   Et interessant spørsmål. Som jeg her nu tilbyr både deg og Trude at vi kan få ryddet opp i og avklart!
   Ikke med flyktige muntlige ord, men skriftlig og med beviser og eventuelle mot-bevis!
   Fordi:
   Påstander, løgner og forhastede slutninger er ikke rette måten å ha dialog på.
   Vi bør stå inne for bedre enn som så.

   Rolf, du påstår blandt så mye annet - av hva Trude efter ditt sigende skal ha fortalt deg - at, så vidt jeg forstår deg, Trude ikke kom til meklingsmøtet 19.05. 2008 på grunn av Aud Signy? Jeg har ifra Trude sin side, hvilket jeg jo kan bevise, flere vel iallfall tilsynelatende motstridende versjoner av den der historien!
   Hun hevdet overfor visse andre at hun ikke kom til meklingsmøtet på grunn av Tormod.
   Og - og det er vel det verste i så måte - at i Begjæringen om midlertidig avgjørelse og stevning til Haugaland tingrett datert 26.05. 2008 ifra Trudes advokat Trond Hjelde ( ekstern ), blandt mye annet fusk, løgn og bedrag, så som for eksempel ugyldig meklings-attest, står skrevet følgende:
   "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler. / Lovens krav mht. meklingen er derfor oppfylt."
   En igjen annen versjon fortalte Idun meg i telefon (på lyd-opptak) litt efter meklings-møtet, at Trude hadde sagt at hun skulle eller hadde politi-anmeldt meg for et eller annet Trude bare fant på, fordi Trude hadde hørt fra noen at hvis begge parter hadde politi-anmeldt hverandre så kunne hun likevel få meklings-attest! Idun forstod det på Trude som at hun bare lo av at hun innleverte en falsk politi-anmeldelse. (Hvilket er ulovlig og straffbart.) Jeg omtalte dette i mine dagboks-notater i mai 2008.
   Hva skal en vel si til slikt noe spetakkel?
   Og - for i samme slengen å ta enda et eksempel - i samme nevnte Begjæringen ifra Trudes advokat står det endog frekt og løgnaktig at "alle barna støtter Trude"!
   Likesom hun blandt annet skriftlig også har hevdet at endog farmor (min mor) støtter Trude!
   Osv.! Osv.!
   Løgn efter løgn efter løgn, og selvtekt og lovbrudd, hele veien ifra Trude sin side!
   I nødverge - og i en slags nødverge-egoisme.
   Og hva har vel jeg gjort av noe som helst galt? Ingenting som helst. Ingenting som helst også efter Trude sin oppriktige oppfatning, kan jeg fortelle deg - og kan jeg på så flere slags vis bevise også overfor deg.
   Dette er det også flere andre av våre nærmeste som vet, hvilket jeg også kan bevise overfor deg - og andre.
   Så hva er det du holder på med egentlig, Rolf?
   Trude selv vet knapt hva hun selv holder på med mere, og forskrekkes selv stadig mere og mere over den "støtte" hun får, og hvor utrolig lettlurte og dumme såvidt mange er!
   Samtidig som hun jages stadig videre i truslene ifra Iren K. Hebnes!
   Og også av fristelsene Iren K. Hebnes byr på!
   Samtidig som Trude også forferdes av seg selv!
   Og også frekkheten og grådigheten tiltar.
   Det er jo "ingen" som reagerer på hva enn hun gjør!
   Iren K. Hebnes kan få henne til å gjøre absolutt hva som helst av umenneskeligheter og kriminelle ugjerninger!
   Vet som sagt også Trude.
   Det er så trist og tragisk som noe bare kan bli.

   Det er et særlig interessant avsnitt i ditt skriv, hvor du skriver (nederst side 6) følgende:

   "Trude bekrefter dette med at hun fikk kjeft av deg (Aud Signy) pga at hun ikke en gang kunne klare å få barna sine til å si at de ikke ville ha noe med pappa (Rune) å gjøre.
   Du sa at det var avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville være sammen med pappa.
   Dette sier Trude dere hadde mange "snakkemøter" på dette. Du mente hun var dårlig til å snakk med barna sine og hadde lite fortrolighet med de ettersom hun ikke klarte dette.
   Du sa det var helt avgjørende at også de største barna- Balder, Gudmund og Idun tok helt avstand fra sin far. Du sa at alle måtte bidra med sitt, om det ikke var så mye. Så "månna" det.
   Det var helt avgjørende at dere sto sammen om dette.
   Trude måtte iallfall få de største til å innse dette.
   (Dette ser ut til å være oppskriften du bruker ovenfor våre barn Aud Signy. Spørsmålet mitt blir da : hvordan får du sove om natten? Hvordan klarer du å se meg i øynene å si at det er ungene våre som ikke vil ha noe med meg å gjøre og at du ikke påvirker dem, at de tar helt frie valg ut fra sin egen overbevisning. Hvor er den sannheten henne som du pratet så varmt om, den som skulle sette oss fri?"

   Dette du her skriver, Rolf, sier iallfall meget så mye om den heftigheten av hjernevask som har pågått der i fangenskapet i Finnskogen under Trudes kidnapping av ungene! Men i regi av hvem pågikk hjernevasken? Aud Signy - eller Trude?
   Da er det jo et tankevekkende faktum, at straks Trude var reist derifra - hen til Åse Kristensen, da fikk jeg pr. telefon snakke med de svært så glade ungene (for at de fikk snakke med meg)!
   Men straks Trude har ungene "sine" i nærheten av seg - da blir det umulig for meg og ungene å få snakket sammen. De blir hindret og nektet av Trude! Som hun også gjorde det under sin kidnapping og forsøk på hjernevask av ungene henimot juletider i desember 2006 ( ekstern )! Da var ikke engang Aud Signy der noen som helst sted i nærheten! Akkurat det samme gjorde Trude også efter at hun hadde fått snakket full Dag og Veronika i Lygrepollen i Nordtveitgrend i Fusa kommune (på Tysnes), der hos Åse Kristensen! Og gjør hun nu fortsatt også! Akkurat det samme - og med så full pakke hjernevask som hun våger seg på, efter hva jeg blir fortalt! Trude kjenner til den der oppskriften, lenge før hun kom til Finnskogen hos Aud Signy. Jeg har endog innlevert til politiet og påtalemyndighetene og retten lyd-opptak hvor Trude snakker om kidnapping og den der oppskriften sin! Barna får så absolutt ikke under noen som helst slags omstendighet ta "frie valg ut fra sin egen overbevisning" sammen med Trude. Samtidig som hun skremmer ungene med hva det enn måtte være - og også skremmer og lurer sine omgivelser, med hva som helst av løgner og frekkheter. Efter forgodtbefinnende. Hun er på sett og vis overbevist om at det er "sine" unger - og at hun nærsagt har enerett på å snakke med de! Det er så uhyggelig utrolig at det nærsagt ikke er til å tro. Men sånn er det dog. Og det tror jeg nok også ganske sikkert at du egentlig vet, men later som at du ikke vet. (Likesom Trude også overfor mange later som at hun ikke vet det - og som at det ikke er sant!) Hvorfor ville ungene til deg og Aud Signy være hos Aud Signy, Rolf? Nektet du de kontakt og samvær med Aud Signy? Sannelig om jeg undres!
   Og hvorfor ville du så absolutt den gangen samarbeide med mennesker som du vel visste ville dere vondt, for at de skulle få gjøre dere, og mest av alt barna, vondt? (Jeg er ikke sikker på at det var slik, men jeg undres jo berettiget mere og mere.)
   Og Idun kan bekrefte for deg at hun av Trude ble lurt til å skrive under på et brev, forfattet av Balder så vidt jeg vet, for å sverte meg overfor Iren K. Hebnes, Fylkesnemnda og retten! Det ble Gudmund også, som fortsatt blir lurt videre og videre - kanskje endog til sin egen forskrekkelse. (Den løgnaktighetens forvandling som Gudmund etappe for etappe har gjennomgått for Balder og sin mor kan jeg utrolig så godt dokumentere og bevise med en rekke lyd-opptak, og kan jeg fortelle deg for enhver er meget så tankevekkende saker!)
   For det meste og i hovedsak har Trude brukt Iren K. Hebnes / "barnevernet" som skremsel og unnskyldning for sine alvorlig kriminelle ugjerninger i så måte. Men langt ifra bare det. Og det du sier at Trude har sagt at Aud Signy har sagt - er Trude sin uttrykksmåte. Det er for eksempel nokså slik hun får med seg Gudmund i sine ugjerninger. For Gudmund også må jo bidra med sitt for å "redde ungene ifra Iren K. Hebnes" - Gudmund også, for at det skal monne bedre!
   Mennesker flest gråter og sørger når ektefelle eller far eller mor dør. Med Trude og Balder er det motsatt. Og efter hvert mere og mere for Gudmund også. Det er slik mennesker gjør seg til monstre. Du var selv inne på den ene tingen du er 100% sikker på - og det holder vi i allfall alle sammen, mennesker, med deg i! Barna har - og skal og må ha - to foreldre! Både en far og en mor! Sin egen uerstattelige, ekte far og mor. Hvis ikke så er det mildt sagt noe veldig så vesentlig som mangler!

   Du skriver etsteds i skrivet, at:
   "
Det er ikke så vanskelig å finne feil hos andre, det er helt menneskelig, både hos menn og kviner. Det som er av det gode er å prøve å "overse" svakheter å feil og heller framelske det gode hos hverandre."

   Det høres umiddelbart fint og riktig ut. Vi skal og må respektere hverandre. Men dog ikke på bekostning av hverandre. Det kriminelle, farlige og onde skal vi ikke og må vi ikke overse! Å fremelske det gode, ja, men ikke med likegyldighet, løgn og uansvarlighet eller delaktighet! Og ikke på bekostning av andre.
   Det er naturligvis ikke det det dreier seg om når det blir sagt i det 1. Peters-brevet at:
   "Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde synder."

---

   Tanken var, som jeg forleden skrev, å innskrenke disse dagboks-notatene til et minimum nu fremover.
   Disse brevene var imidlertid av såpass betydning at de så absolutt angår saken og mange flere som er involvert i saken, eller som på så forskjellig vis engasjerer seg i den, og fremlegges derfor med noen ord her.
   De kan nok gi bedre innsikt i en hel del av bakgrunnen for det som skjer.

---

*****

--28-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 28. august 2008, Vinberget:

   Temperaturen 11, 1 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22, 1 her ute i dag på det høyeste.
   Bra vær.


---  

   Jeg søker og leter fortsatt efter en ny advokat og gjør endel henvendelser og undersøkelser i så måte.
   Bare det å finne en advokat som har tid og anledning til å påta seg en slik forholdsvis stor og alvorlig sak, uhyre grovt justismord, med utsikt til begrenset betaling for arbeidet, synes som å være vanskelig. (Jeg er trolig innvilget såkalt "fri sakførsel", som bare i nokså meget begrenset omfang vil gi en advokat betaling for et slikt arbeide. Og har selv ingen mulighet for å kunne betale for det.)
   Og jeg arbeider på en anke til lagmannsretten på det hele alt med den såkalte midlertidige kjennelsen i tingretten forleden dag.
   Og flere forhold i sakens anledning.
   Det er et tungt press i så måte og det går en hel del på bekostning av min helse.

   Først, for 15 års tid siden, 7 års hardt press ifra verste sort trusler, trakassering og terror ifra Olav Høstad og Skaun kommune-administrasjon i Sør-Trøndelag og deres medspillere, derefter 7 år med rekreasjon (som var for lite, og for å bøte på de verste skadene), derefter nu to og et halvt års tid med de samme slags umenneskeligheter og utrolige ugjerninger ifra Iren K. Hebnes og Vindafjord kommune-administrasjon og deres medspillere, bare kanskje enda verre!
   Og jeg har måttet fronte forsvaret, verne om familien, hverdagslivet og vår integritet for ikke at familien skal bli til-intetgjort.
   Og nu er situasjonen utrolig for jævlig!

   Jeg ba spesielt om å få kopi av Iren K. Hebnes / barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin registrerte hele kommunikasjon med Skaun kommune-administrasjon. Hvilket vi heller ikke enda har fått.
   Det er gode grunner for å anta at Iren K. Hebnes (og Mattilsynet) i utgangspunktet for mere enn to år siden ble instruert av Skaun kommune-administrasjon.
   Hele saken dreier seg på sett og vis og tydelig nok om å knuse vår hjemme-undervisning og om å til-intetgjøre mulighetene for hjemme-undervisning - og om å til-intetgjøre vår familie (til skrekk og advarsel for andre).
   Sånn sett er Iren K. Hebnes tydelig nok også instruert av Arbeiderparti-ideologien.

   En kombinasjon av dette nevnte og det at det helt ifra begynnelsen gikk prestisje i det ikke å være feilfri, i det å ikke ville innrømme å ha begått dumheter. Men tanken var vel kanskje allerede i utgangspunktet å begå dumheter? Hvilket enhver selv kan vurdere i og med at dette skjedde 100% skriftlig, og alt det angjeldende skriftlige er offentliggjort komplett blandt annet på nettstedet hunwww.net - under den linken en kommer til ved å KLIKKE HER ( ekstern ) ...

   Kommentarer og vurderinger imøtesees med stor interesse!

   Det var for Iren K. Hebnes først og fremst av viktighet å til-intetgjøre meg.
   Derfor nødvendigvis hele min familie.
   Hun diktet opp og samlet sammen løgner hun oversendte blandt annet til Fylkesnemnda i Rogaland, og stort verre var det ikke! Enkelt og greit.
   Det gikk ikke så fort som hun tenkte seg det, men hun regner snart i noen etapper til med å være helt ferdig med det sitt arbeide.
   Familien Hansen til-intetgjort, bort vekk ifra jordens overflate.
   Eller skjer det et mirakel før så er helt fullbragt?
   Og hvem blir nestemann som står for tur?
   
--- 

*****

--29-- 

-- Dagboks-notater, fredag 29. august 2008, Vinberget:

   Temperaturen x pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 19, 5 her ute i dag på det høyeste.
   Sol og finvær.


---  

   Jeg snakket i telefonen en times tid med advokat Bugge i Haugesund i dag. Imot slutten av samtalen ser jeg på Idun at det har skjedd noe og syns jeg også jeg hører noe underlig.
   Frøydis og Stauda kommer glade og selvfølgelige. De har alene tatt bussen hithen ifra Haugesund.
   Idun skriver følgende i en telefon-melding til Trude: "Gjett hvem som kom med bussen her nu?"
   Frøydig og Stauda er straks og momentant hjemme. Og både jeg og Idun glade i så måte.
   Frøydis og Stauda forteller at de har både en pappa og en mamma og at ingen og ingenting skal få lure de til å tro noe annet! Selv om mamma har kidnappet de og holdt de som fanger, så vet de at de har verdens snilleste og flinkeste pappa, og verdens eneste deres pappa. Sier de.
   Og at de også vil være med på å bestemme, sammen med pappa og mamma! Og at de også vil bli hørt! Sammen med pappa og mamma. Og at alle jo vet at alt hva Hebnes-dama sier er bare løgn, tull og tøys. Bortsett fra tullinger! Du må få henne satt i fengsel, pappa.
   Jeg gjør så godt jeg kan, sier jeg.
   Og at det er gledelig at de kom.
   Straks efterpå telefonerer Trude og spør om å få snakke med Idun. Det blir likevel til at hun snakker med meg og jeg bekrefter for henne at Frøydis og Stauda kom.
   Jeg sier til henne hva Frøydis og Stauda først sa, og Trude sier hun straks vil telefonere Barnevern-tjenesten.
   En stund efterpå telefonerer Barnevern-vakten ifra Haugesund, en dame derfra, og snakker med meg.
   Hun spør litt og sier hun skal telefonere tilbake litt efterpå.
   Og det gjør hun, og foreslår at Frøydis og Stauda blir her hjemme til søndag eftermiddag så de kan gå til Steinerskolen i Haugesund mandag morgen. Hun spør om det er greit og en avtale og jeg sier på vegne av oss her ja. Og hun sier vi kan kose oss her sammen i helgen.
   Og det gjør vi vel, selv om ikke de minste barna er hjemme.
   Litt efterpå telefonerte Trude og spurte om hva Barnevern-vakten sa, og jeg fortalte det.
   Trude hørtes spakere ut. Og bekymret for hva Iren K. Hebnes kom til å si.

   Farmor telefonerte også, for å fortelle om et tv-program nettopp begynt på NRK-TV2, om lov og rett i forhold til foreldreansvar og omsorg for barn i Sverige, ved samlivsbrudd, etc.
   Vi så alle her det tankevekkende tv-programmet. Men efterpå så vi en annen film. Om medisin-damen, dr. Quinn.
   Det ble litt sent før vi gikk og la oss.

---

*****

--30-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 30. august 2008, Vinberget:

   Temperaturen 7, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 25, 2 her ute i dag på det høyeste.
   Sol og finvær. Bjørnebær, nyper og plommer innplukket. Og kantareller. Og som vanlig, blomsterbuketter. Og gode dufter i huset.


---  

   I omtrent to og en halv måned efter kidnappingen i begynnelsen av april 2008 ble ungene og jeg fullstendig, både direkte og indirekte, nektet enhver kontakt og ethvert samvær med hverandre. Av Trude. Trudes velkjente taktikk.
   Trudes velkjente taktikk for hjernevask og fangehold av ungene. Og for å påberope seg enerett på ungene.
   Trude skylder på Aud Signy, og Aud Signy skylder på Trude.
   Jeg er tilbøyelig til å tro at Aud Signy har rett.
   Imidlertid er det ingen som helst tvil om at aktivt fangehold og aktiv hjernevask pågikk overfor ungene!
   Hvilket Trude i følge Rolf også forteller.
   Trude kan under enhver omstendighet ikke fraskrive seg ansvar for dette.
   Om hun aldri så mye skylder på Aud Signy så var hun der dog selv!
   
De hadde "snakkemøter" der i Finnskogen som handlet om hvordan de skulle få ungene til å snakke stygt om meg, sier Trude i følge Rolf. ( ekstern ). Hvor "det var avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville ha noe med pappa (Rune) å gjøre."
   Og de var bekymret for at de ikke fikk det til! Fremgår det av Rolf sitt skriv. Enten Aud Signy eller Trude, eller de begge, eventuelt flere!
   De hadde "snakkemøter" om dette, hvor det ble snakket om at "det var helt avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville ha noe med pappa (Rune) å gjøre." Og at "det var avgjørende å få alle barna til å si at de ikke ville være sammen med pappa."
   Hvor det ble snakket om at "det var helt avgjørende at også de største barna - Balder, Gudmund og Idun tok helt avstand fra sin far." Og om at "alle måtte bidra med sitt, om det ikke var så mye. Så "månna" det." Og om at det var helt avgjørende at de stod sammen om dette. Og at: "Trude måtte iallfall få de største til å innse dette."

   Trude - eller Aud Signy? - sitt ynkelige forsøk på å "hvitvaske" Iren K. Hebnes sine løgner!
   Alt mens Iren K. Hebnes satt og gledet seg over det hele og applauderte det hele ifra utkanten!
   Og styrte og manipulerte det hele med sine innspill!

   Hvem kan vel eller vil vel bortforklare at det var dette som pågikk?
   Eller Trude sitt ansvar i så måte?
   Eller Iren K. Hebnes sitt ansvar i så måte?
   Trude dog i enorm frykt og i nødverge i forhold til Iren K. Hebnes!
   Men bortforklares kan det ikke!
   Også mye og alt annet tyder på at det var nettopp dette som på så forskjellig vis foregikk!
   Og som ifra Trude sin side enda foregår!
   Og Balder og Åse Kristensen! Og noen til!

   Og hva skal en vel si til slikt noe?

---

   Åse Kristensen forteller i sitt brev datert 21.06. 2008 til advokat Trond Hjelde ( ekstern ) at jeg - og Aud Signy - har "psyket ut" Trude.
   Hva vet vel i så fall Åse Kristensen om dette? Annet enn at hun i så fall har det ifra Trude, eller selv lyger om det!
   Åse Kristensen må nemlig enten ha det fra Trude (eller andre) - eller hun lyger om det. Annen mulighet finnes noen bekjent vel ikke?
   For eksempel så er alle Åse Kristensen sine besøk hjemme i vår familie særdeles godt dokumenterte.
   Derfor spør jeg her nu:
   Er det Åse Kristensen som lyger? Eller Trude? Eller de begge?
   Annen mulighet finnes vel ikke?
   Lyger Åse Kristensen for også hun å "hvitvaske" Iren K. Hebnes sine løgner?
   Eller Trude sine? Jeg tipper dette sistnevnte.

--- 

*****