-- Denne side: 20080826-Fylkesnemnda-Tingretten-ifra-RLH.html  

   <---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

Kopi uten vedlegg, pr. e-post 02.09. 2008 - ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, etc. Samt anmeldelses-nummer 10188142 og 10188027. Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no


Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund. 
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no    
&
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontor-adresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes.
Telefon: 51 68 53 50. Telefaks: 51 68 53 69.

E-post:  stavanger@fylkesnemnda.no     Tindeland, den 26.08. 2008.                   
                             


PÅKJÆRING

AV FYLKESNEMNDA SAK NR. 08/015,

MED FORBEHOLDENT KRAV OM  

RETTSLIG OVERPRØVING,

OG MED KRAV OM EN NY MIDLERTIDIG AVGJØRELSE,

TIL

HAUGALAND TINGRETT


   Det gjelder sak nr. 08/015 behandlet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

Side 2:

saker i Rogaland, i juni 2008. Som hermed påklages. Saken ble fremmet for Fylkesnemnda etter begjæring fra Iren K. Hebnes som leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon.

   Denne angår også sak nr. 08-081491TVI-HAUG behandlet i saksforberedende rettsmøte i Haugaland tingrett 14.08. 2008 hvor en midlertidig avgjørelse i en kjennelse vedrørende daglig omsorg, foreldreansvar og samvær ble gjort av tingrettsdommer Helga Hågenvik. En midlertidig kjennelse som av undertegnede vil bli anket eller påklaget til lagmannsretten om ikke tingretten nu kan fatte en ny.

   Det vises hermed særlig til skriv ifra Fylkesnemnda med fattet vedtak datert 27.06. 2008. ( ekstern ). Jeg bestrider det anførte grunnlag i dette og dets påfølgende slutning. Dermed derfor også like så hva gjelder de midlertidige kjennelser som er blitt fattet av Haugaland tingrett i sak nr. 08-081491TVI-HAUG.

   
   Disse følgende var parter i saken som var til behandling i Fylkesnemnda:


Offentlig part:      Vindafjord kommune v/ barneverntjenesten
Prosessfullmektig:   Adv. Bjørn O. Vikse,
                                Postboks 10, 5501 Haugesund

Privat part 1:         Rune Leander Hansen,
                                Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:    nå selvprosederende 

Privat part 2:         Trude Monica Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    Adv. Trond Hjelde,
                                 Postboks 267, 5501 Haugesund

Privat part 3:         Gudmund Cusanus Hansen
                                Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    
Odd Arild Helland,
                                Postboks 490, 5501 Haugesund   Hermed fremsettes nu av undertegnede en påkjæring (jeg tror det er det rette ordet), med - hvis den ikke taes til følge - krav om rettslig overprøving av Fylkesnemndas behandling av saken.
   Og samtidig hermed et krav om en ny midlertidig kjennelse ifra Haugaland tingrett, om dette er mulig. Hvor de i dette skriv fremførte forhold blir tatt til etterretning.
   

Side 3:


   Undertegnede er for tiden beklageligvis selvprosederende og anmoder om forståelse for og overbærenhet med at dette innebærer visse svakheter i forhold til hans forståelse for rettssystemets formaliteter og håndtering av saken.


*********


   Flere aktører har vært delaktige i å "hvitvaske" og å videreføre løgner, falske påstander og falske vitnemål imot undertegnede Rune L. Hansen - ifra Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland har vært en av disse, i forbindelse med at en nokså fullstendig løgnaktig begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten i Vindafjord kommune ble fremmet om omsorgovertagelse av barna til Rune L. Hansen og hans separerte kone Trunde Monica Hansen.

   Hermed fremmes derfor i og med denne påkjæring et forbeholdent krav om rettslig overprøving av Fylkesnemnda i Rogaland sin behandling og vurdering av og vedtak i saken.
   Mitt forbehold inneholder følgende tre krav:
   1.
- At skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 ifra Fylkesnemnda i Rogaland erklæres dødt og maktesløst.
   2. - At begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri. Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.

   3. - At mine hovedkrav angjeldende barna i herværende skrivs avslutning innfries i en ny midlertidig kjennelse eller slags avgjørelse av tingretten eller lagmannsretten.

   Om ikke tingretten innfrir dette mitt forbeholds tre krav kreves en rettslig overprøving - som nevnt.


   Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barnerverntjenesten i Vindafjord var nokså fullstendig løgnaktig, i tillegg til i sin saksdokumentasjon å være mangelfull og å inneholde falske vitnemål og er på forskjellig vis også meget diskriminerende overfor Rune L. Hansen og hans familie. Den var og er således et alvorlig og grovt lovstridig og straffbart livstruende angrep på Rune L. Hansen og hans familie. Blandt annet i forhold til flere av Straffelovens paragrafer.
   Jeg henviser til Vedlegg 005-001 ifra undertegnede i sak nr. 08-081491TVI-HAUG for Haugaland tingrett. ( ekstern ).

Side 4:


   Disse lovstridige og straffbare forhold ble av Rune L. Hansen påpekt overfor Fylkesnemnda i Rogaland, men ble av Fylkesnemnda i det heletatt ikke estimert eller tatt til etterretning. Det var tvert om begjæringen og fremstillingen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten som i Fylkesnemnda alene ble lagt til grunn for hele fremstillingen og saksbehandlingen der, og også i 27.06. 2008 skriv med fattet vedtak ifra Fylkesnemnda ( ekstern).

   Dermed ble på alvorlig sett og vis løgner, lovstridige og straffbare forhold ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten "hvitvasket" av Fylkesnemnda for videre å være til skade og ødeleggelse for Rune L. Hansen og hans familie.

   De mange vitnene som i saken ble fremført for og hørt av Fylkesnemnda ble heller ikke estimert eller tatt på alvor, bortsett fra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten. Dette var og er i Fylkesnemnda premissangivelse et underslag av vitner.
   Fylkesnemnda viste ingen som helst interesse for bevisføring, undersøkelse, vitners forklaringer.
   Heller ikke til spørsmål i forhold til løgner, påstander og falske vitnemål konstruert, oppsamlet og fremført av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten.
   De trusler og den trakassering, diskriminering, terror og tortur Iren K. Hebnes siden mars 2006 har utsatt Rune L. Hansen og hans familie for ble påpekt av Rune L. Hansen, men ble av Fylkesnemnda hverken estimert eller tatt på alvor.


   De her påpekte forhold er i strid med kontradiksjonsprinsippet (speedity by a court) og i strid med likebehandlingsprinsippet (equality of arms).

    De her påpekte forhold er også i strid med Menneskerettslove
n / LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett, Art. 6 - Retten til en rettferdig rettergang, hvor det i punkt 1 blir sagt følgende:
   "
For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov." 

   De her påpekte forhold er videre også på flere vis i strid med samme lovs Art. 14 - Forbud mot diskriminering.

   Fylkesnemndas behandling av saken var meget partisk, diskriminerende og tendensiøs, likeså er dens skriv datert 27.06. 2008 med fattet vedtak partisk, diskriminerende, tendensiøst og uetterrettelig.
   Også og særdeles med hensyn til oppkonstruerte påstander uten belegg i virkeligheten fremsatt av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten. Påstander og viltre konstruksjoner uten hold i virkeligheten "hvitvasket" av særlig såkalt sakkyndig Kirsten Westly. Et tospann beryktet for sin så utrolig meget tydelige løgnaktighet og inkompetanse!

Side 5:

   Påstander som både ble tilbakevist av partene og vitner i saken og påstander som det ikke ble gitt mulighet for å motbevise i og for Fylkesnemnda. Når så Fylkesnemnda bruker det nevnte tospann sine viltre, utrolig så tynt funderte påstander som basis for sine premisser og slutninger, da underkjenner samtidig Fylkesnemnda sin egen berettigelse! Og sitt eget vedtak og dets grunnlag og premisser.
   Dette kan klart nok også betegnes som et eksempel på en makt-demonstrasjon fra en ikke-rettsstatlig rettsutøvelse? Som underkjenner seg selv.

   Hva demonstrerer Fylkesnemnda allerede i sin innledning i sitt skriv med slutning og såkalt fattet vedtak? (Hva som i dette skriv iøvrig er vedtak og hva som er bemerkninger og vurderinger og hva som er ønsker ifra Iren K. Hebnes, og hvorvidt det er noen skillelinjer i så måte, synes som å være utspekulert eller dumdristig utydelig.)
   Løsslupne usannheter og uhyre tynt funderte påstander sammensatt til et hatskt og menneskefiendtlig helhetsbilde av Iren K. Hebnes - "hvitvasket" for penger av såkalt sakkyndig Kirsten Westly, som aldri noensinne har hverken sett eller snakket med de menneskene og familiene hun setter sine livstruende diagnoser på!
   Og slikt noe av løgner og påstands-konstruksjoner setter så Fylkesnemnda - og deretter tingretten! - som selveste basis og grunnlag for sine slutninger og kjennelser! Og fremsetter så som fakta og sannheter, for igjen å bli "hvitvasket"! For å ende opp i uhyre justismord!
   Hvilken verdighet eller anstendighet er det vel i slikt noe?

   Videre vil jeg gjøre oppmerksom på det tankevekkende saksforhold at Fylkesnemnda i det angjeldende skriv med fattet vedtak både i sine premisser og i sin slutnings punkt 2 rett og slett ganske enkelt på utspekulert vis, men dog klart og tydelig, instruerer tingretten til å følge Fylkesnemnda sine egne metoder og "hvitvaskede" påstander!
   Det vil si, til å begå justismord overfor de angjeldende barna og deres familie!

   Nevnes kan også Menneskerettslovens Vedlegg 4 - Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (norsk oversettelse), hvor det står i Art. 26:
   "
Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig." 
   Og hvor det i Art. 7 står:
   "
Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
 
Side 6:


   I Fylkesnemndas behandling av saken ble av undertegnede særdeles grove lovbrudd og straffbare forhold, særdeles aktuelle og vesentlige for denne saken, begått av de øvrige involverte påpekt, uten at Fylkesnemnda på noe som helst sett og vis tok dette til etterretning. Dette til tross for at de påpekte forhold på meget tydelig, utvetydig, vesentlig og avgjørende vis omhandlet omsorgsforholdene og foreldreansvaret i forhold til barna, og også barnas rettigheter og foreldrenes forpliktelser, ansvar og rettigheter. Samt at de påpekte lovstridige og straffbare forhold begått av de øvrige parter i høyeste grad dreide seg om på så forskjellig vis å føre Fylkesnemnda bak lyset og å sverte undertegnede, for å få Fylkesnemnda til å misforstå saken og å fatte skadelige vedtak.
   Det dreier seg om alvorlige lovbrudd begått av de øvrige parter, i henhold til blandt annet Straffeloven, Barneloven / Lov om barn og foreldre, Barnevernloven, Forvaltningsloven og Menneskerettsloven.

   Særlig alvorlig i denne forbindelse og sak er også det forhold at
flere utvetydige brudd med Menneskerettslovens Vedlegg 8 - FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (norsk oversettelse), av Fylkesnemnda ikke ble estimerte eller tatt på alvor.
   For eksempel særdeles graverende i forhold til FNs konvensjon om barnets rettigheter Art. 18 punkt 1, som går slik:
   
"Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Og også nevnte lovs Art. 8 punkt 1 og 2: 
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."
   Og Art. 16 punkt 1 og 2:
   "
1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep." 
   Og Art. 12 punkt 1 og 2:
   "1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets

Side 7:

alder og modenhet. 

   2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett." 
   Og Art. 13 punkt 1 og 2:
   "
1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.
2. Utøvelsen av denne rett kan undergis visse begrensninger, men bare begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige: 
      a)  av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller 
      b)  for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden (ordre public) eller offentlig helse eller moral."
    Og Art. 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Og også nevnte lovs Art. 7 punkt 1, som går slik:
   "
Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Fylkesnemndas nevnte skriv datert 27.06. 2008 med fattet vedtak ( ekstern ) er i sitt innhold fullstendig preget av løgner og falske påstander fremsatt av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten.
   Iren K. Hebnes har instruert blandt annet psykiater Kirsten Westly til i en rapport å "hvitvaske" sine løgner og falske påstander. En metode hun i forhold til familien Hansen og da særlig Rune L. Hansen konsekvent har brukt overfor flere, og som hun har nedlagt mye tid og arbeide i.
   En såkalt sakkyndig psykiater som aldri noensinne hverken har sett eller snakket med far eller mor eller de angjeldende barna, bortsett fra en kort samtale med Gudmund.
   I et brev-mandat datert 04.10. 2006 ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten til psykiater Kirsten Westly heter det blandt annet:
   "Om sakkyndige ikkje kjem i kontakt med familien må sakkyndighetsvurderinga baserast på bakgrunn av tilsendt materiell."
   Tilsendt materiell ifra Iren K. Hebnes.

   Når det iøvrig gjelder de noen vrangforestillinger liksom-psykiater Iren K. Hebnes hevder at Rune L. Hansen har - så er disse jo beviselig noe hun selv har funnet på!

Side 8:


   Når deretter nevnte rapport ifra psykiater Kirsten Westly, sammen med de samme løgner og falske påstander ifra Iren K. Hebnes, fremføres for Fylkesnemnda så som faktiske forhold, er dette et meget graverende forhold.
   Særdeles når Fylkesnemnda mildt sagt ukritisk rent faktisk baserer og legger sine vurderinger og sin avgjørelse på dette.
   Dermed blir de samme løgner og falske påstander enda en gang "hvitvasket".
   Og det var det som skjedde. Og som absolutt ikke burde ha skjedd.

   Kirsten Westly har iøvrig i sin rapport også intervjuet noen mennesker relatert til familien Hansen. Flere av disse hevder i etterkant at Kirsten Westly har vridd og vrengt på hva de har sagt, så det som står der er blitt usant.
   Videre har hennes metoder for innhenting av disse intervjuer vært lovstridige.
   Hennes rapport er iøvrig utrolig preget av tilsiktede forhastede slutninger.

   Ser en helt konkret på hvilkne opplysninger og hvilken informasjon Kirsten Westly rent faktisk baserer sin diagnose og sine slutninger på så kan hvem som helst bli meget så forskrekket! På et utrolig så spinkelt grunnlag fremført av Iren K. Hebnes.

   Kirsten Westly sin rapport er blitt fremlagt for meget kompetent og høyt utdannet sakkyndig ekspert på området sakkyndige rapporter i lignende og tilsvarende saker. Vedkommende slakter rapporten og sier blandt annet at den ikke er verdt papiret den står på. Og at vedkommende som har skrevet den bør straffe-forfølges.

   Jeg er forbeholdt kunnskap om at tospannet Iren K. Hebnes og Kirsten Westly også i minst en annen sak som har vært ført for Fylkesnemnda i Rogaland har anvendt de samme forskrekkelige og lovstridige metoder. Og om at Iren K. Hebnes og Kirsten Westly utdeler psykiatriske diagnoser i hytt og pine - angjeldende mennesker de aldri noensinne hverken har sett eller snakket med, som i vår familie sin sak, eller også som de knapt hverken har sett eller snakket med noensinne - og heller ikke har relevant eller etterrettelig dokumentasjon i forhold til! Og som så ukritisk og løssluppent "hvitvaskes" av blandt annet Fylkesnemnda!

   Iøvrig er både Kirsten Westly og Iren K. Hebnes beryktet også på Internettet for fullstendig og uberettiget å ha ødelagt familier og menneskeliv. Jeg henviser i så måte for eksempel til følgende link:
http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/FALSKE-VITNER/Westlye-Kirsten/Kirsten-Westlye.html
( intern )

Voldsbruk i familien Hansen?

   Det har ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten i Vindafjord fremkommet påstander om voldsbruk i familien Hansen, ifra Rune L. Hansen sin side.
   Det har det også ifra Kirsten Westlye, som barneverntjenesten har brukt som

Side 9:

sakkyndig.
   Men er slike påstander, fremkommet ifra mennesker som knapt har sett eller kjenner familien, sanne eller riktige?

   Far og mor i familien har om og om igjen sagt at de ikke er det.
   De som kjenner godt til familien sier at de ikke er det.
   De som iøvrig kjenner familien nokså godt sier at det er absolutt ingenting som helst som tyder på voldsbruk i familien Hansen.
   Vold eller aggresjon er på ingen som helst vis tanker eller mistanker de har i forhold til familien Hansen.
   Så tvert imot.
   Disse mange mennesker som kjenner familien Hansen godt og nokså godt vitner om en familie hvor gjensidig respekt, omsorg, fred og fordragelighet er sentrale og selvfølgelige verdier. 
   Disse som kjenner familien Hansen sier at påstander om vold eller aggresjon i familien Hansen er virkelighetsfjerne og absurde.
   Noen få som knapt kjenner eller har sett familien sier det motsatte.
   Deriblandt Iren K. Hebnes, og Kirsten Westlye.

   Retten bør være oppmerksom på at de angjeldende 6 barna som av sin mor, i frykt for Iren K. Hebnes, ble kidnappet av er barn som alle og enhver roser og har bare godt og ingenting negativt å si om. De er særdeles trivlige, kjekke, friske, glade, flinke, kunnskapsrike, talentfulle, høflige, veloppdragne, sosiale og uproblematiske.
   Deres far, Rune L. Hansen, har i alle år alene forsørget både barna og sin kone. Og har som far alltid vært hjemmeværende og har hatt hovedansvaret og det meste av den daglige omsorgen for alle barna, til alles glede og tilfredshet.
   Far har vært jordmor for samtlige av barna i familien, og har tatt imot de med sine egne hender, bortsett fra guttebarn født 15.04. 2008 hjemme hos Aud Signy Jakobsen.
   Ingen av barna i familien i fars omsorg har noensinne vært alvorlig syke eller utsatt for ulykker, og har aldri noensinne i sitt liv opplevd å være mistilpassede og knapt noensinne en stund i sitt liv opplevd å være alvorlig triste - før Iren K. Hebnes / barneverntjenesten våren 2006 påbegynte sin trakassering av familien.
   Samtlige av barna i familien har aldri hatt noen annen skole enn familiens lovlig baserte hjemmeskole. Bortsett fra at familiens tre eldste barn, Balder, Idun og Gudmund, etter hvert har begynt i videregående skoler. Akademisk sett er barna minst likså begavede eller heller mere enn jevnaldrende andre barn og ungdommer, og mere talentfulle og veltilpassede enn vanlig.
   Alle disse positive forhold er i hovedsak fars ære og fortjeneste.
   Et forhold som også mor i alle år har vært stolt av, inntil Iren K. Hebnes / barneverntjenesten våren endret det hele med å trakassere, true, diskriminere, terrorisere og splitte familien.

Side 10:

   En stor og i alle år i utgangspunktet godt sammensveiset, harmonisk, solid og glad familie som en skulle kunne tro foreldre og familier flest hadde mye å lære av.

---

   Ser en nærmere og nøye og grundig etter for å se hvilken informasjon og opplysninger Iren K. Hebnes og hennes medspillere baserer sine påstander og formuleringer på så ser enhver med en smule folkevett at de hverken snakker med forstand, redelighet eller saklighet!
   Det mildt sagt spinkle grunnlag de henter sine påstander ifra gjør at de grundig avslører seg selv! Og ofte er det ikke noe som helst grunnlag i det heletatt - ifra noe som helst!
   Og at de er ute etter å sverte og ingenting som helst annet fremgår på så forskjellig vis med en tydelighet som overgår det meste! Og positiv dokumentasjon og positive formuleringer har de konsekvent bestrebet seg på å unngå å få med. Det lille de dog har medtatt av positiv dokumentasjon, som forståelig nok ikke har vært til å unngå og som ellers ville ha avslørt de med enda større tydelighet, har de konsekvent mistenkeliggjort og forsøkt å skyve unna. Selvavslørende dokumentasjon som på vesentlig vis hører med i saken har de også konsekvent gjemt unna.
   De private parters til sammen tre advokater etterspurte og forlangte hver for seg i forkant av møtet i Fylkesnemnda i juni 2008 å få utlevert den komplette saksdokumentasjonen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten - og fikk ikke engang noe svar tilbake. Det gjorde heller ikke foreldrene i familien Hansen da de gjentagne ganger i sakens forløp etterspurte det samme. Og heller ikke deres advokat Sverre Kvilhaug i begynnelsen av 2007.
   Beviselig har Iren K. Hebnes / barneverntjenesten holdt tilbake både saksdokumentasjon og bevitnelser som gir et positivt og sannferdig bilde av familien Hansen. Og også selvavslørende saksdokumentasjon. Dette nevnte er både ulovlig og straffbart - og ytterligere selvavslørende.
   Som et konkret eksempel på disse forhold henvises til Vedlegg 005-004 ( ekstern ) og 005-005 ( ekstern ) og 005-012 ( ekstern ) i undertegnedes prosesskrift til Haugaland tingrett datert 07.08. 2008 i sak nr. 08-081491TVI-HAUG. ( ekstern ). Ingen av disse fremla Iren K. Hebnes / barneverntjenesten for Fylkesnemnda - og heller ikke for de private parter i saken. Likeså er for eksempel ikke for Fylkesnemnda eller noen som helst fremlagt vitnemål ifra herværende prosesskrifts vitne nr. 13 og 14, da disse med særdeles positiv omtale av familien Hansen henvendte seg til Iren K. Hebnes / barneverntjenesten i 2006.


   Hver enkelt og samtlige av de mange løgnene og de falske påstandene ifra Iren K. Hebnes, og ifra andre hun har påberopt seg, kan tilbakevises og motbevises. Dette vil imidlertid føre for langt her nu i dette anke-skriv, i forhold til gjeldende tidsfrist og byrdene som har vært i det pågående spetakkelet i denne saken. Fylkesnemnda

Side 11:

var i det heletatt ikke interessert i at en eneste eller noen av disse skulle kunne bli motbevist. Hadde Fylkesnemnda vist interesse for dette anliggende så ville et 100% meget positivt og uangripelig bilde av Rune L. Hansen ha fremstått. Også ville da Iren K. Hebnes / barneverntjenestens sin troverdighet mildt sagt ikke ha bestått sin prøve.
   At Fylkesnemnda så ikke ville eller gjorde medførte et fullstendig forvrengt og løgnaktig bilde av Rune L. Hansen og av saksforholdene.
   Rune L. Hansen krever at dette uholdbare forhold fullgodt kan få bli rettet opp i og for retten, og deretter samtidig av retten.
   Både med hensyn til beviser, vitneføring og dokumentasjon. Og deretter samtidig konklusjoner.
   Rune L. Hansen er klar over at dette forutsetter at retten viser interesse for at så kan skje og avsetter nok tid i retten til at så kan skje, men for at ikke et uhyre justismord og grov urett overfor de angjeldende barna og deres far Rune L. Hansen videre skal skje må dette taes hensyn til.

   Undertegnede Rune L. Hansen vil klart og tydelig overfor retten gjøre oppmerksom på det forhold at de private parter Trude Monica Hansen og Gudmund Cusanus Hansen har kjent seg både truet, presset og fristet av Iren K. Hebnes / barneverntjenesten til å begå lovstridige og straffbare gjerninger.
   Lovstridige og straffbare forhold som særlig har vært til skade for barna og barnas far.
   Om retten betviler dette, kan dette kan om ønskelig fullgodt bevises overfor retten.
   Disse deres lovstridige og straffbare gjerninger har i et viss monn også bidratt til å sverte og falskt å anklage undertegnede.
   

   Hjemmeskole eller hjemmeundervisning for barna, som et alternativ til den offentlige skole, har vært og er enda en meget kontroversiell sak i Norge. Men er dog lovlig - og viser først og fremst gjennom sine frukter sin fullgode berettigelse.
   For familien Hansen, som for de andre foreldre i Norge som har hjemmeundervisning for barna, har det kontroversielle i dette med en slik form for skolegang medført en viss mengde uberettigede, frekke og hatske angrep med mange slags løgnaktige påstander og bekymringer fremsatt på så forskjellig vis - ifra flere hold. Skal slikt noe ukritisk bli tatt på alvor av den offentlige barneverntjenesten, og få hysteriske og farlige konsekvenser, hvilket er gjort i denne sak overfor familien Hansen, så vil det være uholdbart og farlig å ha hjemmeundervisning for sine barn i Norge. At dette er nettopp hva som ønskes ifra mange hold - endog og ofte ikke minst kanalisert via den offentlige barneverntjenesten - bør aller minst landets myndigheter og øvrigheter tilstrebe eller la seg lure av!

Side 12:


   Dette alt i dette skriv hermed sagt med forbehold om rett til og ønske om å komme med nye opplysninger, anførsler, vitner og beviser, etc.

   Det har i de siste mere enn to års tid til stadighet skjedd mye i denne pågående saken, og også siden Fylkesnemndas behandling av saken i juni 2008. Såvidt mye at det for Rune L. Hansen har medgått såvidt mye tid og krefter at det i forhold til fristens utløp har vært vanskelig å utarbeide dette fremlegg på en nok tilfredsstillende måte. 
   Det håpes hermed på forståelse for dette forhold, et forhold som undertegnede skal forsøke å rette opp så godt det lar seg gjøre fremetter og i forhold til rettens behandling av saken.

   Undertegnede ønsker i denne saken i utgangspunktet også å henvise til den komplette dokumentasjon med vedlegg og beviser i sak nr. 08-081491TVI-HAUG for Haugaland tingrett.


VITNER SOM ØNSKES FREMFØRT:

   For fullgodt å få opplyst denne saken og dens aspekter og de faktiske forhold på en solid og optimalt uomtvistelig måte, og for å forsterke og belyse fars påstander og beviser trengs forholdsvis mange vitner. Dette er viktig også på bakgrunn av det underslag av vitner og deres vitnebyrd som skjedde i Fylkesnemnda.
   Undertegnede har dog forsøkt å innskrenke antall vitner optimalt.
   Fra fars side ønskes derfor ved overprøvelse eller bevitnelse fremført følgende vitner:

    01.   Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Mobil-tlf.: 93 03 08 03. Mobil Ingrid: 93 40 56 93. Telefaks: 53 42 62 06. -

           Venn av familien. Hjemme hos familien Hansen har Gjerde bistått i samtaler og møter angående familiens problemer. Kan uttrykke seg om inntrykk av barna og hele familien - og også av saksforholdet. 

    02.   Ivar B. Løne, Tjønnegrend, Vinje i Telemark. Tlf. Voss: 56 51 26 69. Tlf. Telemark: 35 07 18 47. -
            Eldre venn av familien som deler deres interesser på mange områder. Han har de senere år vært på flere møter, turer og sammenkomster med familien, i forbindelse med selvberging og gamle kulturtradisjoner, og han har et godt forhold til barna i familien, og også far og mor. Ivar B. Løne er høyt verdsatt og respektert i familien. 

    03.   Anja Maria Veastad og Ove Steinstø, Gamlevegen 17 A, 5563 Førresfjorden. Tlf. mobil: 48 25 50 22. -
            Samboerpar som kan uttale seg om barna og om hele familien. Anja og Ove

Side 13:

har vært og er naboer og venner med familien i sommertiden, men også ellers. Anja sin avdøde mor, Tordis, var også en god venn av familien.

    04.   Erik Wiken, Klyvevegen 181, N-5612 Steinstø, Norge. Tlf. 97 65 53 91. -
         
  Nær venn av familien som deler mange av familiens interesser. 

    05.   Aud Signy Jakobsen, Storberget, 2256 Grue Finnskog. Tlf. 62 94 77 62. -
            Venn og bekjent av familien gjennom mange år.

    06.   Marit Bergheim, Røgden Bruk, 2256 Grue Finnskog. Tlf.  -
            Mor til Aud Signy Jakobsen.

    07.   Else Synnøve Hansen, Nordre Halsetvei 78 A, N-7023 Trondhjem. Tlf. 72 56 17 87. Mobiltlf. 41 65 61 29. -
            Farmor til barna i familien. Hele familien har hatt nær og god kontakt med henne i alle år. 

    08.   Idun Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87. Mobiltlf.: 93 83 88 98. -
            Eldste datter i familien Hansen. Født 16.01. 1988. 

    09.   Trond Høy, Dalanesvegen 110, 5563 Førresfjorden. Tlf. 52 77 30 51. Mob: 95 88 16 68. -
            Venn av far. Lærer. Styremedlem sammen med far i Arborets Venner for Haugalandet. Kan uttale seg om fars forhold til barn og familie, og om far som menneske.

    10.   Martin Thorsen, N-8766 Lurøy. Tlf. 97 98 93 34. -
            Venn av familien. Kan uttrykke seg om barna og om hele familien, og også om saksforholdet. -

   11.   Jens Tveit, Svendsbø, pensjonert lærer. N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 91 71. -
           Mellommann mellom familien Hansen og Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommuneadministrasjon et tidsrom i 2006.

   12.   Bernhard Aran, Strandgt. 20, PB 114, 5501 Haugesund. Tlf. 92 82 64 54. -
           Øyenlege ved Haugesund sykehus. Venn av familien. Kan uttrykke seg om barna og om hele familien. -

  13.   Bernt Ø. Stokke og samboer Hilde K. Vold, tlf. 52 84 29 52, tlf. hytten: 53 76 85 75. -
          Nabofolk. Kan uttrykke seg om hvor positivt de har opplevd og erfart særlig

Side 14:

barna i familien. 
De og deres barn har hatt nokså regelmessig kontakt med barna i familien Hansen, i de siste 3 - 4 år. -

  14.   Ole Kristian Vasstrand, N-5584 Bjoa. Tlf. 53 76 97 70. Mob. 94 81 62 52. Tidligere skogbrukssjefen i Vindafjord. -
          Venn av familien. Kan uttale seg om sitt positive inntrykk av familien og barna. -

  15.   Tore og Vebjørg Lie, Melkeveien 28 A, N-0779 Oslo. Tlf. 22 14 91 77. -
          Venner av far. Kan uttale seg om far som menneske og om kampen og arbeidet far har hatt i forhold til ofre for overgrep ifra den offentlige barneverntjenesten og psykiatri. -
 

 
 
 

   *** *** ***    


-  AVSLUTNING  -

   
   Det er med bakgrunn i dette også ønskelig med en ny midlertidig avgjørelse før rettens endelige avgjørelse. Til fordel for undertegnedes påstander.
   Flere av de særlige foreliggende grunner for at så bør skje fremkommer også av undertegnedes vedlagte private dagboksnotater for tidsrommet 13 - t.o.m. 24.08. 2008. ( ekstern ).
   Dette vil være til stor fordel og glede for de 6 bortførte barna som dermed kan gjenoppta sitt sedvanlige liv og føle seg trygge og glade. Dette er også hva barna selv hele veien underveis i denne saken har gitt uttrykk for at de ønsker. Forhåpentligvis vil dette også være til glede og tilfredshet for barnas mor, som undertegnede og barna ønsker og håper på et optimalt godt forhold til - mest mulig slik det før denne saken har vært, og forhåpentligvis også enda bedre!

   Far vil nedlegge påstand om at han alene skal ha foreldreansvaret for barna.
   Det har i mere enn to års tid vært store og mange problemer med at mor har vært delaktig i foreldreansvaret, så som kidnapping og fangehold og andre former for selvtekt, mishandling, uansvarlighet og lovbrudd.
   Dette har mor om og om igjen vist i sin oppførsel og væremåte og har klart vært meget til skade for barna.
   Dette kan på så forskjellig vis bevises, dokumenteres og bevitnes. Og også

Side 15:

årsaken, som har vært Iren K. Hebnes.
   Far iallfall ser derfor ingen annen utvei enn å alene kreve foreldreansvaret.

   Altså med forbehold om ytterligere anførsler og bevistilbud / vitneførsel nedlegges av Rune Leander Hansen etter dette følgende forslag tilPÅSTAND:


   I.   MIDLERTIDIG AVGJØRELSE:

      1. Far Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 og

      2. Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under punkt 1.

      3. Trude Monica Hansen skal ha optimalt etter eget ønske samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

      4. Retten vurderer hvem som skal ha omsorgen og foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.

      5. Mor har alene den daglige omsorgen for guttebarn født 15 04 08 av Trude Monica Hansen hvis Rune Leander Hansen er far til barnet eller annet ikke blir avgjort senere. Og Rune Leander Hansen har alene foreldreansvaret, eventuelt foreldreansvaret sammen med Trude Monica Hansen, for dette barnet hvis det ikke senere blir avgjort at barnet har en annen far.

      6. Rune Leander Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barnet nevnt under pkt. 5.

      7. Skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 ifra Fylkesnemnda i Rogaland erklæres dødt og maktesløst.

      8. Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri. Eller at nødvendige forbehold av retten

Side 16:

taes i så måte.

      9. Det offentlige betaler sakens omkostninger.   II.   I HOVEDSAKEN:

      1. Far Rune Leander Hansen skal ha det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 og

      2. Rune Leander Hansen skal alene ha foreldreansvaret til barna nevnt under punkt 1.

      3. Trude Monica Hansen skal ha optimalt etter eget ønske samvær fastsatt etter rettens skjønn med barna nevnt under pkt. 1.

      4. Retten vurderer hvem som skal ha omsorgen og foreldreansvaret for Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.

      5. Mor har alene den daglige omsorgen for guttebarn født 15 04 08 av Trude Monica Hansen hvis Rune Leander Hansen er far til barnet eller annet ikke blir avgjort senere. Og Rune Leander Hansen har alene foreldreansvaret, eventuelt foreldreansvaret sammen med Trude Monica Hansen, for dette barnet hvis det ikke senere blir avgjort at barnet har en annen far.

      6. Rune Leander Hansen og barna nevnt under punkt 1 skal ha samvær fastsatt etter rettens skjønn med barnet nevnt under pkt. 5.

      7. Skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 ifra Fylkesnemnda i Rogaland erklæres dødt og maktesløst.

      8. Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri. Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.

      9. Det offentlige betaler sakens omkostninger.

Side 17:Tindeland, den 26.08. 2008

Rune L. Hansen  (+ underskrift)
Selvprosederende


Dette skriv med vedlegg oversendes i dag pr. post Fylkesnemnda i Rogaland i ett eksemplar,
og Haugaland tingrett i dag personlig levert 10 eksemplarer. 
---------