-- 20090902-ifra-Gulating-lagmannsrett-anken-nektes.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) ---

Kopi / avskrift: RLH. Dette svar-brevet ifra Gulating lagmannsrett, datert 02.09. 2009, ankom pr. e-post RLH sent kvelden 09.09. 2009, ifra advokat Brynjar Melings kontor i pdf-format ( ekstern ).

Side 1 av 2:

GULATING LAGMANNSRETT
   ( + norske våpenskjold )


BESLUTNING
Avsagt:  02.09.2009 i Gulating lagmannsrett

Saksnr.:  09-104084ASD-GULA/AVD1

Dommere:

Lagdommer Berit Moldskred
Kst. ladommer Ingrid Kjeldstad
Gullaksen
Lagdommer Magni Elsheim


Ankende part:       Rune Leander Hansen     Advokat Brynjar N. Meling

Ankemotpart:       Trude Monica Hansen     Advokat Trond Hjelde
---

Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form
jf. Domstolsloven § 130 tredje ledd


---

Side 2 av 2:

   BESLUTNING

Rune Leander Hansen har erklært anke over Haugaland tingretts dom av 8. mai 2009 om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen.

Den ankende parten ble ved rettens brev av 3. juli 2009 varslet etter tvisteloven § 29-13 fjerde ledd om at retten overveide å nekte anken fremmet med svarfrist 28. juli 2009. Ankende part har besvart varslet innen fristen.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram, og at den derfor bør nektes fremmet etter tvisteloven § 29-13 annet ledd.

Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING

Anken nektes fremmet.


     Berit Moldskred           Ingrid Kjeldstad Gullaksen          Magni Elsheim


Rett utskrift:
Wibecke S. Onarheim  ( + underskrift & stempel )


---