-- 20091125-fra-NAV-F-Sandnes-vedtak-F-og-S.html  

Kopi / avskrift - RLH:
Det ankom 02.12. 2009 en brev-konvolutt ifra NAV Forvaltning Sandnes, ifra samme Thea Birkeland som stort sett tidligere. Med tre brever i konvolutten denne gangen, pluss to brev-kopier. Det ene brevet datert 25.11. 2009 er angående Frøydis og Stauda og har overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak" ( ekstern ). I dette står det blandt annet at hun har gjort et vedtak om at "innkreving av underholdsbidraget" for Frøydis og Stauda "er opphørt fra og med 01.06. 2009". Nedenfor gjengir jeg dette ene brevet i sin helhet. Det andre brevet datert 30.11. 2009 med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene" ( ekstern ). Det tredje brevet også datert 30.11. 2009, med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn", ang. Tormod ( ekstern ). Begge de to sistnevnte brevene vedlagt hvert sitt forskjellige brev med Innstilling fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning Sandnes til NAV Klageinstans Vest som kopi.   

Fra:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd


Sak nummer:  0806982     Saksbehandler:  Thea Birkeland          Dato:  25.11.09

Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:    HANSEN TRUDE MONICA     Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:        HANSEN RUNE LEANDER      Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                     HANSEN FRØYDIS                                     25.12.1993
                             HANSEN SOFIE                                          24.05.1997


Bidragsfogden har mottatt melding fra bidragspliktig 290609 og bidragsmottaker den 191109 om at Frøydis og Sofie flyttet til far den 150509.

Vedtak
Innkreving av underholdsbidraget er opphevet fra og med 010609.

Begrunnelse
Når ikke noe annet er fastsatt, skal underholdsbidraget betales på forskudd for hver måned til den som barnet bor sammen med fast, jf. barnelovens paragraf 67 tredje ledd. Etter bidragsinnkrevingsloven paragraf 5 kan bidragsmottakeren eller bidragspliktige når som helst kreve at framtidige bidrag skal betales til Innkrevingssentralen.

Innkreving av underholdsbidraget kommer dermed til opphør fra og med 010609.

Det er gjenstående kr. 18.280,- i gjeld til det offentlige for Frøydis og Sofie (bidragsforskudd utbetales i tiden før bidragstrekket kom i gang). Dette vil også bli krevd inn av Arbeids- og velferdsetatens Innkrevingssentral.

Feilutbetaling
Vi har besluttet at innkreving av bidraget skulle ha opphørt fra 010609. Bidraget er imidlertid blitt utbetalt fram til 300909. Det er dermed utbetalt til sammen kr. 5.920,- for mye i bidrag.
For mye betalt kan gjøres opp direkte mellom partene. Da det kun er bidrag som er for mye utbetalt vil vi ikke vurdere tilbakebetaling av eget initiativ. Vi har derfor orientert begge parter om dette. Krav om tilbakebetaling vil kun bli vurdert dersom bidragspliktige krever det. Bidragsmottaker vil da bli underrettet.

Det er NAV forvaltning som skal fatte vedtak om tilbakebetaling av for mye mottatt bidrag. NAV klage og anke Vest er klageinstans.

Informasjon
Du har adgang til å klage på dette vedtaket. Fristen for å sette fram klage er tre uker fra du mottok denne meldingen, Klagen skal sendes til oss. Du finner en nærmere orientering om klageadgangen i den vedlagte orienteringen om rettighetene og pliktene dine.
Vi gjør oppmerksom på at du har rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven paragraf 18.

Ønsker du veiledning eller nærmere opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med oss.

NAV Forvaltning Sandnes er bidragsfogd for Rogaland. Skriftlige henvendelser skal derfor sendes til oss. Du kan fortsatt møte på NAV lokalt, som skal gi nødvendig informasjon og veiledning.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Sandnes

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandler

Vedlegg


Vedlegget:


Arbeids- og velferdsetaten                                                      Vedlegg til melding om vedtak


Orientering til den bidragspliktige

Du kan få nærmere opplysninger og hjelp på NAV lokalt

Det er NAV lokalt som er bidragsfogd. og det er NAV lokalt i den kommunen der bidragsmottakeren bor, som behandler bidragssaken. Du skal sende søknadsblanketter og lignende til dette kontoret. Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknad, eller ønsker å bli orientert om saken din eller om bidragsspørsmål generelt, kan du henvende deg til NAV lokalt der du bor, eller til NAV lokalt der bidragsmottakeren bor.

Når du henvender deg til NAV lokalt, må du oppgi saksnummeret eller fødselsnummeret ditt. Saksnummeret finner du i meldingen om vedtak. Begge deler finner du u meldingen om vedtak.

NAV lokalt kan  
*  gi deg opplysninger, råd og veiledning
*  informere deg om forskjellige stønadsordninger
*  hjelpe deg med å søke
*  hjelpe deg med å klage dersom du er uenig i vedtaket
*  formidle kontakt med andre offentlige kontorer

---

Endring av barnebidrag
Du og bidragsmottakeren kan avtale å endre et bidrag som er avtalt eller fastsatt tidligere. Dersom bidragsmottakeren får bidragsforskudd og dere avtaler et bidrag som er lavere enn bidragsforskuddet, kan NAV lokalt av eget tiltak vurdere størrelsen av bidraget på nytt. Årsaken er at det offentlige skal søke å få refundert det utlagte bidragsforskuddet fra deg.

Hver av dere kan dessuten søke NAV lokalt om å få endret et tidligere fastsatt eller avtalt bidrag. NAV lokalt endrer bidraget bare dersom endringen utgjør mer enn 12 prosent av det gjeldende bidraget.

Gebyr
Når NAV lokalt gjør vedtak om barnebidrag, er hovedregelen at hver av partene skal betale gebyr. Gebyret skal betales uavhengig av om NAV lokalt endrer bidraget eller ikke.

Indeksregulering av barnebidrag
Barnebidrag skal indeksreguleres hvis det ikke er bestemt noe annet. Det reguleres 1. juli hvert år. Bidragsforskuddet indeksreguleres samtidig.

Ettergivelse av bidragsgjeld til barn
Hvis sterke grunner taler for det, kan NAV lokalt etter søknad ettergi bidragsgjeld til barn helt eller delvis.

Barn over 18 år kan ettergi sitt tilgodehavende uten hjelp fra NAV lokalt.

Betaling av bidrag
Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral er betalingssentral for alle NAV lokalt kontorene. Alle bidrag som formidles gjennom Arbeids- og velferdsetaten, skal betales dit, og alle utbetalinger av bidragsforskudd og innbetalte bidrag sendes derfra.

Barnebidrag skal betales forskuddsvis for hver måned. Dette medfører at innbetaling må skje senest den 25. i måneden før. Hvis du ikke betaler eller betaler for sent, vil du bli ilagt gebyr.

Skatt
Du får ikke fradrag i ligningen for bidrag du har betalt.

Varsel før vedtak
Dersom du sender en søknad eller klage til NAV lokalt, blir bidragsmottakeren alltid underrettet om dette og får anledning til å uttale seg før saken behandles videre. Du vil på samme måte bli underrettet dersom det er bidragsmottakeren som søker eller klager.

Rett til å se sakens dokumenter
Du har - med visse unntak - rett til å gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Du får nærmere orientering hos NAV lokalt.

Taushetsplikt
Du har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om bidragsmottakeren / bidragsmottakerne som du blir gjort kjent med i bidragssaken. Det er straffbart å bruke slike opplysninger i annen sammenheng.

Fri rettshjelp (juridisk bistand)
Utgifter til nødvendig advokathjelp kan på visse vilkår dekkes av det offentlige etter reglene i lov om fri rettshjelp. Fylkesmannens kontor og advokater kan gi nærmere veiledning.

Klager
Både du og bidragsmottakeren kan klage over NAV lokalts vedtak. Klagene sendes til NAV lokalt.
Klagefristen er tre uker.

Vi gjør oppmerksom på at et vedtak vanligvis settes i verk selv om det er klagd på det.


---