-- 20100302-internt-rlh.html                               --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH pr. 02.03. 2010:          


   Kriminell basis og kriminell konsekvens
   Haste-melding ifra Rune L. Hansen, far til Frøydis og Stauda

   Det er forutsigbart hva Fylkesnemnda og Barnevern-tjenesten skriftlig ønsker å konkludere sitt resulterende vedtak i Fylkesnemnda med, i forhold til sin bortføring og sitt fangehold av Frøydis og Stauda siden 13.01. 1010. Efter at Barnevern-tjenesten altså nu i disse dager - efter hva jeg enda bare har hørt, ifra min advokat Tone Linn Thingvold - har gjort et vedtak (datert 19.02. 2010 - ?) overfor Fylkesnemnda om at de ønsker å overta omsorgen for Frøydis og Stauda.

   Fylkesnemnda har som bekjent bare to valg. Omsorgsovertagelse - eller ikke omsorgsovertagelse.
   En konklusjon om ikke omsorgsovertagelse vil de kun komme til å gi under vilkår om at barna sikres å ikke ha kontakt eller liv med sin far og sitt hjemsted.
   Fordi det er dette som er Fylkesnemnda og Barnevern-tjenesten sitt eneste mål. På grunn av Iren K. Hebnes sitt løgnaktige 
forslag til vedtak datert 13.12. 2007 ( ekstern ) - som var et "Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland", med begjæring om å overta omsorgen for våre barn. Et forslag til vedtak som grovt forbryter seg imot Straffelovens § 120, og som nu ytterligere brukes som basis for å ødelegge vår familie. Straffelovens § 120 går i sin helhet slik: 
   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Det er meget lett nok overfor myndighetene å fremlegge solide beviser for den grove forbrytelse Iren K. Hebnes sånn sett har gjort.
   Flere og flere slike beviser har i efterhånd og i den senere tid fremkommet.

   Men hva er vårt mål - i forhold til dette i og for Fylkesnemnda nu? Den enkelte i familien sitt mål? 

   Vårt mål og utgangspunkt er iallfall følgende:
   - Ikke omsorgsovertagelse.
   - Ikke omsorgsovertagelse, og ingen uakseptable (ødeleggende) vilkår.

   Fylkesnemnda og Barnevern-tjenesten har det problem, at hvis konklusjonen blir ingen omsorgsovertagelse og ingen vilkår så blir Frøydis og Stauda omtrent helt og holdent fri. Da kan Barnevern-tjenesten neppe eller ikke gjøre det samme igjen! En slik reprise vil de ikke komme noen vei med.
   Fylkesnemnda vil derfor om ikke omsorgsovertagelse - ønske å komme til å stille vilkår, for at så ikke skal skje!

   Fylkesnemnda vil komme til å argumentere med at det er det retten har bestemt og Fylkesnemnda derfor må ta hensyn til.
   Fylkesnemnda vil fortie at det retten har bestemt er efter direkte direktiv fra Fylkesnemndas vedtak 27.06. 2008 ( ekstern )! Som igjen er efter direkte direktiv fra det forutgående fullstendig løgnaktige forslag til vedtak datert 13.12. 2007 fra Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord. Et forslag til vedtak datert 13.12. 2007 ( ekstern ) som var et "Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland", med begjæring om å overta omsorgen for våre barn.
   Løgner ifra Iren K. Hebnes videreført til Fylkesnemnda og retten. Og nu igjen brukt og tenkt brukt av Barnevern-tjenesten og Fylkesnemnda, for ytterligere å ødelegge vår familie, fordi løgnene enda ikke er mortifisert og Iren K. Hebnes enda ikke stilt til ansvar for sine løgner.

   En forutsetning for at det nu skal kunne gå rett og riktig - og ikke videre katastrofalt kriminelt - for seg i og for Fylkesnemnda, er derfor en solid mortifikasjon av Iren K. Hebnes sine løgner.
   Men vil politiet evt. retten kunne ta seg av dette? Evt. Fylkesnemnda selv? Og vil det kunne skje fort nok, for å avverge hva som ellers vil komme til å skje nu av mere grov urett?

---
--- --- ---

---