-- 20100406-Melding-vedtak-NAV-Vindafjord-til-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  Denne Melding om vedtak datert 06.04. 2010 ankom meg pr. post onsdag 07.04. 2010. Vedtaket - "Melding om vedtak" - går ut på at en regning kr. 2.790,- (årsavgift bilen) betales av NAN Vindafjord. Det står ingenting om min øvrige samtidige henvendelse om økonomisk hjelp. 


Ikkje offentleg          

Fra:
NAV Vindafjord,
Sosial,
Vindafjord kommune

Til:
Hansen, Rune Leander
Årvik,
5568 Vikebygd


Søknad av:         Arkiv: 10/149 - 3 / 10/149   Saksbehandler: HEV     Dato:  06.04.2010


Melding om vedtak


Søknad om hjelp til veiavgift 2010
Hansen, Rune Leander, født: 06. 12. 1955


Bakgrunn for saka:
Rune Hansen er separert og bur i eigen bustad på Bjoa. Han har uførepensjon som hovudinntekt. Søkjar har tidligare hatt høg inntekt som følgje av mange barn. Dei bur ikkje hjå han nå og derfor har inntekta frå NAV endra seg radikalt. Han gjev uttrykk for at han nå har vanskar med å klare sine økonomiske forpliktelser. Han slit med å betale årsavgifta på bil som er forfalle til betaling.


Vedtak:

Med heimel i Lov om sosiale tenester § 19 vert det vedteke følgjande:

1. Andre tiltak § 19 kid 021602694101100612550 med kr. 2790,00,- for perioden 22.03.2010 til 22.03.2011.
Pengane vert utbetalt til  Tollvesenet - sin konto: 63450500099.
Budsjettpost:  14710 1415 2810Vilkår:
I følgje Lov om sosiale tenestar § 20 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp.

Sosialavdelinga gjer krav i stønad frå NAV for same periode og same formål som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp.


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår:
*  Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til sosialtenesta.
*  Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som NAV tilbyr
*  Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved sosialtenesta.
*  Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23.


Vurdering:
Det vurderast som søkjar er i ein vanskeleg økonomisk situasjon og kan ha vanskar med å klare sine økonomiske fordringar.  Det vurderast derfor som viktig å yta søkjar hjelp til årsavgift på bil då søkjar er avhengig av bil.
 
Klagerett:
Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Nav Vindafjord, sosialavdeling, postboks 3, 5589 Sandeid. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Sosialavdelinga kan hjelpa deg å skriva klagen.Sandeid, 06.04.2010


Laila Thorsen                                           Heidi Hansine Wika Vinnes   ( + underskrift )
Leiar NAV                                               Sosialkonsulent

Adresse:
Sosialtenesta Vindafjord kommune,
Postboks 3, 5589 Sandeid.
Besøksadresse: Helgevoldgården Sandeid.
Telefon: 815 81 000. Faks: 520 48 711. E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no

---