-- 20101108-til-Politiet-fra-RLH-ang-DNA.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

RLH: Avsendt pr. e-post natt til mandag 08.11. 2010.   

HASTER!

Til:
Politiet pr. e-post:
: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Roger Andre Løkken (politiførstebetjent),
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt,
5580 Ølen


Fra:
Rune Leander Hansen,
Tindelan,
5568 Vikebygd


   Jeg henviser til deres brev datert 04.11. 2010 med deres referanse 10268517   7882/08-32.

   Det står i deres brev at jeg bes møte Vindafjord lensmannskontor tirsdag 9.11. 2010 kl. 1030, for "opptak av referanseprøve for DNA-profil".
   Dette har jeg av flere grunner hverken anledning til eller ønske om eller intensjon om.
Jeg oppfatter både henvendelsen og dens hensikt som blandt annet en krenkelse av mitt privatliv og min person.
   Dette har jeg vært i dialog med politiet angående to ganger tidligere i år, og gjorde jeg også da oppmerksom på. Det ble da begge gangene fra politiets side sagt at de skal undersøke nærmere for så å gi meg tilbakemelding. Noen slik tilbakemelding har jeg enda ikke fått. Jeg spør her nu om hvorfor ikke?
   Det er som sagt flere grunner til at jeg ikke kan akseptere slikt noe. Her skal jeg nevne noen av de:

   -- Jeg har grunner for å mistenke politiet og representanter for myndighetene og den offentlige forvaltning kanskje vil kunne komme til å misbruke slikt noe tatt fra min kropp, person og integritet. Jeg henviser i så måte til mine politi-anmeldelser, samt til mine prosesskriv til norske rettsvesenet. Det fremgår med tydelighet av disse at jeg og min familie grovt har blitt og fortsatt er forurettet av et terror-regime og dets instanser, nøkkel-personer og medspillere. Forurettet gjennom lang tid i form av terror, trakassering, tortur, utplyndring, og i forhold til meg og forsøk på til-intetgjørelse.
   -- Det fremgår videre av nevnte dokumentasjon flere forhold av vesentlig betydning. Klart og entyding blandt annet at jeg uskyldig og grovt uberettiget har blitt både forfulgt og mishandlet og straffedømt av ikke minst politiet, påtalemyndigheten og rettsvesenet.
   -- Hva angjelder at jeg ble straffedømt skal blandt annet følgende sies: Også doms-dokumentene er ulovlige, og representerer forurettelse. Dommen er derfor og av flere grunner ikke rettskraftig. Blandt annet fordi avslagene på min anke ikke er begrunnet. Dessuten har jeg og gjort oppmerksom på at dette hele og saks-komplekset fra min side vil bli fremlagt for Menneskerettsdomstolen i Strassburg.
   -- -- Henviser og til for eksempel
Påtaleinstruksen § 11a-1: "Sentralt DNA-register: Ved Kripos føres et sentralt DNA-register som består av et identitetsregister, et etterforskningsregister og et sporregister. Med DNA-profil menes i dette kapittelet resultatet av en analyse av biologisk materiale for å fastslå en persons identitet. DNA-profilen uttrykkes ved en tallkombinasjon. Profiler registrert i DNA-registeret omtales som identitetsprofiler, etterforskningsprofiler og sporprofiler. / I identitetsregisteret kan registreres: / § 11a-1-a: Den som er ilagt en straff for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Registrering kan først skje når avgjørelsen er rettskraftig eller saken er endelig avgjort. Handling som det er utferdiget forenklet forelegg for, gir ikke grunnlag for registrering." 
   -- -- -- Her nu vil jeg samtidig iøvrig også ha fremmet at Påtaleinstruksens bestemmelser angående dette og slikt er ulovlige i forhold til over-ordnede lover, ulovlig i forhold til navnlig EMK som inngår i norske Menneskerettsloven. Og derfor og i forhold til Norges grunnlov. Meg bekjent er slikt noe behandlet av Menneskerettsdomstolen i 2008 iallfall i forbindelse med at England og Wales gjorde praksis med å lagre DNA, celleprøver og fingeravtrykk til enkeltpersoner som er sjekket ut av straffesaker. Jeg vedlegger her en liten norsk artikkel om dette, fra 15.12. 2008 av Ann Kristin Bentzen Ernes - Vedlegg: 20081215-EMD-og-DNA.html  De sakene hun henviser til finnes i et fremlegg hos Datatilsynet - på følgende adresse: http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/dommer/2008/echr-marper-judgment1.pdf
   -- -- -- Samtidig vil jeg her iøvrig og gjøre oppmerksom på at det i følge offentlige uttalelser tidligere i år fra Rettsmedisinsk institutt (RMI) ved Universitetet i Oslo (UiO), som håndterer DNA-profiler etc. for politiet i Norge, råder kaotiske forhold ikke minst med hensyn til rettssikkerhet ved RMI. Og i mars i fjor skrev norske avisen Dagbladet at RMI bare svarte på fire av 124 henvendelser fra Rettsmedisinsk kommisjon (DRK), organet som kontrollerer RMI, i perioden januar 2007 til oktober 2008. Direktør ved RMI, Olav Gunnar Ballo, har offentlig uttalt (Morgenbladet, 19.05. 2010) blandt annet at: "En så lav forståelse av hva offentlige myndigheter er og mangelen på respekt for disse går på rettssikkerheten løs, blant annet fordi eventuelle motforestillinger mot DNA-analysene ikke vil komme frem i rettssystemet når den rettsmedisinske kommisjonen ikke får besvart henvendelser." 

   
 Her finner jeg det videre og avslutningsvis på sin plass med en oppsummering fra tidligere i år angående dette med meg, politiet og DNA-profil, fra mine Dagboks-notater:

--- 12.08. 2010:
   En dame, Mette, fra politiet telefonerte eftermiddag torsdag 12. august 2010 og sa det var gjort Beslutning om å rekonstruere min DNA-profil og ville jeg skal være behjelpelig med dette, på bakkgrunn av av jeg nu er straffedømt, at dommen i den såkalte straffesaken, det vil si fengslingen av meg 21.10. 2008, nu er rettskraftig.
   Jeg sa at jeg ikke ønsker slikt noe og har vært og er uskyldig. Og jeg sa at saken nu skal sendes inn for Menneskerettsstolen i Strassburg og derfor egentlig ikke er rettskraftig. Og at Menneskerettsdomstolen vel allerede har gjort noen bestemmelser som angår slikt noe.
   - Og at jeg hvis det insisteres på en slik DNA-test eller hva det nu er, ønsker å argumentere imot et slikt inngrep. Og jeg sa at et slikt inngrep faktisk allerede ble gjort overfor meg 22.10. 2008 i et rom i korridoren til glatt-cellene i kjelleren på Politi-stasjonen i Haugesund, dagen efter den uhyrlige fengslingen som varte i nær fem måneder.
   - Dette sistnevnte sa hun at hun ikke er klar over og at hun også skal undersøke nærmere. Vi ble enige om at hun tar kontakt med meg igjen i midten av kommende uke.

--- 17.08. 2010:
   I dag eftermiddag nu tirsdag 17.08. 2010 telefonerte en politi-mann (Løkken) fra Lensmannskontoret her i Vindafjord kommune og sa omtrent det samme og at han ikke visste jeg hadde snakket med vedkommende Mette om det. Dette skulle han undersøke nærmere og telefonere meg tilbake om.
   - Jeg gav uttrykkelig beskjed til ham om det samme jeg sa til Mette. Han sa at hvis han er pålagt å få meg til å avlegge en slik DNA-rekonstruksjon så må han gjøre det. Jeg sa han vel heller må forholde seg til loven og at slikt noe vil jeg oppfatte blandt annet som en krenkelse av mitt privatliv og min person, også for eksempel om han skulle gjøre en hus-inkvisisjon overfor meg og mitt hjemsted i et slikt ærend. Og gjorde ham blandt annet oppmerksom på at hus-inkvisisjon kun er lov-hjemlet i kriminelle tilfeller i henhold til Norges grunnlov.
   - Jeg spør meg selv og andre: Hvordan bør en egentlig forholde seg til slikt noe?
---
---

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


---