---
- S151101 :
--- Les mere om dette på annen side - klikk her!
BREVKOPI
Offentliggjort med en anmerkning og tilføyelse og med punktene nummerert av samme (herunder) Rune Hansen.
(Kopi / avskrift: rlh)
Unntatt offentlighet i henhold
til: Off.loven §5a 1
                                                                                                              ledd/Forvaltn.loven §13 1.
                                                                                    ledd nr. 1

(((logo)))

Fra

Steinkjer kommune
Oppvekstetaten
Grunnskoleavdeling

Til

Rune Hansen
7977 Høylandet

 
 
 
Vår ref:
Arkiv: Deres ref:  Dato: 
01/05166-1/JAK A03 15.11.01

 
 
 

Svar på forespørsel om heimeundervisning ved en eventuell flytting til Egge skolekrets – Steinkjer kommune
 
 

Det vises til telefonsamtale 13.11.01 der du ba om forsikring om at dere kunne fortsette med heimeundervisning av egne barn hvis dere bosatte dere i Egge skolekrets.
 

En har undersøkt rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter, og en vil her nevne en del viktige punkt både for den som ønsker heimeundervisning og for den aktuelle kommunen / skolekretsen som har tilsynsansvaret.
 

1 *

I Grunnskoleloven av 17. juni 1998 blir det slått fast en ”plikt til grunnskoleopplæring”. Plikten kan ivaretas gjennom ”offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarende opplæring” (§ 2-1). Det er opplæringsplikt og ikke skoleplikt i Norge.
 

2 *

Plikten til grunnskoleopplæring kan fylles på tre forskjellige måter: Ved å gå i offentlig skole, ved en privat grunnskole eller ”ved å få privat grunnskoleopplæring av egne foreldre”.
 

3 *

Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det er tilstrekkelig å melde fra til kommunen om dette i et brev. Denne beslutningen trenger ikke være grunngitt.
 

4 *

Kommunen har ansvar for at alle barn i kommunen får grunnskoleopplæring (§ 13-1). Heimeunderviste barn har samme rett til spesialundervisning som andre barn (§ 5-1).
 

5 *

Kommunen skal føre tilsyn med heimeundervisninga (§ 14-2). Dette skal skje i samråd med foreldrene og av en tilsynsperson som foreldrene godtar. Det vanlige er to tilsynsbesøk i året. Tilsynet skal betales av kommunene.
 

6 *

Heimeundervisninga må følge intensjonene i læreplanen L97, ikke heile planen med alle detaljene. (Foreldrene har rett til å tilpasse undervisninga ut fra formålet med heimeundervisninga i de tilfellene livssynsmessige eller pedagogiske forhold ligger til grunn for ønsket om privat opplæring.)
 

7 *

Det kreves ikke formell pedagogisk kompetanse for å drive heimeundervisning, men undervisninga må gå bra, og barna må oppnå akseptable resultater.
 

8 *

Kommunen skal holde barn som undervises heime, med lærebøker og undervisnings-materiell (§ 2-1).
 

9 *

Barna / de unge kan kalles inn til særskilte prøver, og kommunen kan kreve at barna / de unge skal gå i skole dersom de krav loven med forskriftene stiller til heimeundervisning ikke er oppfylt.

( Tilføyelse og anmerkning av HUN/rlh:
Særskilt prøving skal evt. skje i samråd med foreldrene / foresatte og av en prøveinstans som foreldrene godtar. )

 
 

På denne bakgrunn synes det som om foreldre, som ønsker heimeundervisning for sine barn, er ganske sikre på å kunne fortsette slik undervisning så lenge de fyller kravene som stilles.

Ved en eventuell flytting til Egge skolekrets vil dere altså kunne rekne med å kunne få gi heimeundervisning til barna deres uten at det legges hindringer i vegen.


 
 

Med hilsen
 
 
 
Elisabeth Jonassen
Jakob Malmo
oppvekstsjef
konsulent
(med underskrift)

 

Kopi til:

Liv Welde VikanOppvekstetaten

Egge barneskoleForbregd, 7725 STEINKJER


 

*
 

Avs.:

STEINKJER KOMMUNE, Oppvekstetaten, Grunnskoleavdeling ---

Rådhuset, Postboks 27, 7701 Steinkjer.

Telefon 74 16 90 00.

Telefax 74 14 00 40.
E-mail Oppvekst@steinkjer.kommune.no
Bankgirokonto 4410.06.00444.
Org.nr. 840 029 212 mva.

 

***