HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Huv1.htm

Hjemmeundervisning - noe for meg?

INDEX ||| HUNs FRONT-SIDE / MENY |   HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER | LITTERATUR | NOTATER | NYHETER / HDA | OPPSLAGSTAVLE |

THE END / Adresse & logo |


Hunsol.gif

INDEX :

Hjemmeundervisning (huv) av barn som alternativ
-- Slik kan du gjøre /
-- "Slik gjør du for å undervise barna selv," av førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Christian W. Beck.
-- Lokale og nasjonale Kontakt-lister for og vedr. hjemmeundervisning
-- Det første året, flere eller alle - i hjemmeskole?
-- Hvem kan hjemmeundervise?
-- Hvordan hjemmeundervise?
-- Hvorfor hjemmeundervise?
-- Forvaltningens forpliktelser i forhold til hjemmeundervisning
-- Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
-- Sveio-modellen for hjemmeundervisning
-- Steinkjer-modellen for hjemmeundervisning
-- Presentasjon av noen familier som driver hjemmeundervisning med barna
-- Div. av særlig interesse
-- Bøker / litteratur etc.
Andre former for hjemmeundervisning
--
--

---


INDEX | TIL TOPSTHE END / Adresse & logo |||

Hjemmeundervisning (huv) av barn som alternativ :

-- Slik kan du gjøre /

-- "Slik gjør du for å undervise barna selv," av førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Christian W. Beck.

-- 08.06. 1998, Dagen, 1/1 lederplass, mandag : «Kristen undervisning seirer», av Finn Jarle Sæle, sjefred. NB!!!

-- 19.05. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Tilsyn og frykt i hjemmeundervisningen", av Rune L. Hansen.

* - "Tilsvarende undervisning og gsl. § 13.1", av Rune L. Hansen, 22.06. 1997.

-- Se iøvrig f.eks. også:
* - 23.07. 1997, HUN på Internett - replikk, onsdag : "Innhold og ramme", av Rune L. Hansen.
* - 25.10. 1997, HUN www / hun, lørdag : "Obligatorisk hva for noe?", av Rune L. Hansen, Sveio.

* - 06.01. 1998, HUN www / Notater, tirsdag : "Den bærbare skole og tullhøns", av Rune L. Hansen.
* - 09.01. 1998, HUN www / Notater, fredag :  "Vår hjemmeskole og noen av motsetningene", av Rune L. Hansen.
* - 05.02. 1998, HUN www / Notater, torsdag: "Sjørøverskolen", av Rune L. Hansen.

* - 05.03. 1998, HUN www / Nyheter, torsdag : "Grovt forurettede hjemmeundervisningsfamilier", av Billy Swansea. NB!!

* - 05.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, tirsdag : "Opprop til foreldrene og barna, fra den offentlige skolen",
et dikt av Rune L. Hansen.     ( i.k. )

---

---


-- Det første året, flere eller alle - i hjemmeskole?

--

- 10.07. 1997, Dagen, s. 6 - 2/2, torsdag : "Sosionom Lisbeth Leithe: - Hjemmeskole skader ikke barna", av Svein Villy Sandnes.

---

---


-- Hvem kan hjemmeundervise?

-- Alle med interesse og muligheter for det - kan ha hjemmeundervisning for og med sine barn. En mulighet som kan være gunstig og positiv for barna, de voksne, familien og det sosiale miljøet. Den berikelsen på alle plan som hjemmeundervisning som oftest innebærer er uovertruffen! Et særdeles godt og berikende alternativ til å ha barna sine i den ofte tvangstrøyepregede offentlige institusjon.

--

---


-- Hvordan hjemmeundervise?

-- Det finnes ingen standard oppskrift på hvordan du eller jeg eller andre skal hjemmeundervise, men tusener av muligheter og metoder.
          Verdenserklæringen om menneskerettighetene ifra 1948, som også Norge har underskrevet og ratifisert, i art. 26. pkt. 3, sier at foreldrene skal "velge den art av undervisning som deres barn skal få."
          I henhold til Den norske lov om grunnskolen skal imidlertid (§ 13 pkt. 1) undervisningen være "tilsvarende" (ikke den samme som) - den i den offentlige grunnskolen, - eller egentlig jo rettere "tilsvarende" den undervisning som fremgår av denne grunnskolelovens formåls-paragraf (= § 1) . Grunnskolelovens formålsparagraf omhandler den norske grunnskolens formål og mening.
          Du / dere kan selv eller ved hjelp av andre gi deres barn undervisning. Det er ingen skoleplikt i vårt land, men juridisk (i henhold til grunnskoleloven) en undervisningsplikt.
          NKS / Norsk Korrespondanse Skole har f.eks. utarbeidet et fjernundervisnings-materiell som foreldre som velger hjemmeundervisning kan benytte seg av. Rektor Leif Vistven ved Fjernundervisningen ved NKS sier (Dagen, 23.11. 1995, s. 10) at: "I dag er det et sted mellom 50.000 og 60.000 nordmenn som er elever ved NKS-skolen. For oss ved denne fjernundervisningsskolen vil det bare være en glede om mange foreldre som velger hjemmeundervisning blir våre kunder."
          Forvaltningen har ikke krav på noe som helst overfor hjemmet i forbindelse med den hjemmeundervisning som drives der, unntatt hvis det kan dreie seg om uansvarlighet i forhold til den retten og plikten barna har til undervisning i henhold til grunnskoleloven, (§ 13).
          Derimot er Forvaltningen forpliktet i henhold til grunnskoleloven overfor hjemmet, - og da særlig i henhold til dens formålsparagraf (§ 1).
          Den norske grunnskolelovens formålsparagraf både lovhjemler og understreker foreldreretten og foreldrenes frihet. Den norske grunnskolens formål - i henhold til formålsparagrafen - er ikke i konflikt eller strid med foreldrenes fellesmenneskelige mål. Det kan derimot fort og lett den offentlige grunnskolen være, på mange forskjellige vis. Forvaltningen har et tilsynsansvar (ikke kontroll-ansvar) i henhold til grunnskolelovens § 27 pkt. 3, hvor det står at: "Kommunen fører tilsyn med pliktig opplæring for dei som ikkje går i den kommunale skolen og skal, om det er grunn til det, kalle dei inn til særskilde prøver." Dette vil med andre ord si at Forvaltningen ikke skal innkalle noen til særskilte prøver for å demonstrere sin makt eller autoritet, - det er langt derifra dét det dreier seg om - men, som det står, "når det er grunn til det". - Hvis eller når det f.eks. virkelig er grunn til å anta at barnet ikke får den undervisningen det har krav på - en forsvarlig undervisning. Under noen som helst omstendighet skal Forvaltningen ikke glemme eller gjemme bort grunnskolelovens formålsparagraf eller selvfølgelig medmenneskelighet, - slikt som eksempelvis som en rettesnor også kommer til uttrykk i internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter vårt land er forpliktet i forhold til.
          Den imøtekommenhet og samarbeidsvilje som grunnskolelovens formålsparagraf forplikter Forvaltningen til - og iøvrig ikke foreldrene - er et uttrykk for selvfølgeligheter og fellesmenneskelige verdier ivaretatt i lovverket.
          Hovedmålet, formålet og intensjonen i grunnskolelovens og grunnskolens formålsparagraf - § 1 - er naturlig og selvfølgelig nok, likesom for foreldre og foresatte: Å gjøre barna til gavns borgere i hjem og samfunn! Dette er de viktigste og vesentligste ordene i grunnskolelovens formålsparagraf, § 1.
          Hvis og når hjemmet ønsker eller kjenner behov for et mere omfattende tilsyn eller prøving ifra Forvaltningens side er Forvaltningen også i forhold til dette forpliktet i forhold til grunnskolelovens formålsparagraf. Det samme gjelder naturligvis evt. mht. karaktersetting og eksamener.
         At undervisningen skal være tilsvarende (ikke den samme!) betyr ikke på noen måte at foreldrene eller de foresatte må ha lærerutdannelse eller annen spesifikk utdannelse eller dokumentasjon.
          Mht. det kommunale tilsynsansvar kan ofte kanskje en riktig utformet tilsynsavtale, i pakt med grunnskoleloven, med Forvaltningen, være den beste og mest uproblematiske måten å gjøre det på. Hjemmets ønsker om objektive vurderinger og Forvaltningens tilsynsplikt kan gjøre det hensiktsmessig med en kompetent tilsynsperson som rapporterer til begge partene. At hjemmet mao. foreslår eller ønsker en "tilsynslærer" som Forvaltningen kan akseptere. Dermed vil den realkompetanse hjemmet og de ansvarlige for undervisningen har eller skaffer seg kunne godtgjøres enkelt og greit. Sveio-modellen kan i så måte være et bra utgangspunkt, men også og kanskje særlig Steinkjer-modellen. Begge bygger på det samme, men er formulert og dokumentert noe forskjellig.
         Sveio-modellen er den tilsynsavtalen vedrørende hjemmeundervisning som var oftest brukt og som det er eller har vært minst strid om i Norge frem mot år 2002. Mens Steinkjer-modellen ser ut til å være mere modnet - og ser ut til å ville overta fremover. En kommentar og et forslag ifra Rune L. Hansen til tilføyelse til Steinkjer-modellen kan du lese herunder, ifra november 2001:

"11, 2001 :
   Verden fremadskrider, på godt og vondt: Korrupsjon og fordommer går også tidvis i
oppløsning til fordel for fremskritt! Angående hjemmeundervisning har forholdene her til lands
fremadskredet mye siden sist, i de siste årene, - særlig i takt med at det særlig korrupsjonsvennlige
norske Arbeiderpartiet har mistet en hel del makt og innflytelse. Hvordan fremgår bl.a. og
eksempelvis av et viktig og interessant brev som du kan lese en kopi av - ved å klikke her.
   Det er fristende å kalle det (ære være) Steinkjer-modellen for hjemmeundervisning (selv om
mange flere også har æren), - og denne modellen eller malen er god - og ikke minst juridisk
rettskaffen og presis. Jeg har vanskelig for å finne innvendinger imot den eller feil ved den, - bortsett
fra på ett punkt - i brevets punkt 9 bør en setning for ordens skyld tilføyes, for å forhindre noe
foreldre og foresatte i hjemmeundervisning tidligere og hittil så altfor ofte smertelig og katastrofalt
med fatale følger har opplevd og erfart, nelig  korrupsjon og vrangvilje ifra kommunalt og offentlig
ansatte og administrerende maktmisbrukende mennesker! Setningen eller formuleringen som bør
tilføyes kan f.eks. lyde slik: Særskilt prøving skal evt. skje i samråd med foreldrene / foresatte og av
en prøveinstans som foreldrene godtar.
   Når efter hvert ifra flere kanter og aspekter det historiske om hjemmeundervisningen i Norge skal
skrives og fortelles i litteraturens form vil ikke minst mange særdeles grove overgrep ifra offentlige
personer og grupperinger overfor enkeltmennesker og familier komme frem i det nødvendige og
kjære dagslyset. Til glede - og skrekk og gru - for oss alle!
   Beste hilsen ifra HUN / rlh, Høylandet, november 2001!"

          Om dette med foreldreretten kontra Forvaltningen og om internasjonale konvensjoner og menneskerettigheter kan du studere nærmere bl.a. i artikkelen "Foreldrenes rett og statens urett - del 1" av Rune L. Hansen, og i artikkelens del 2, hvor avslutningen dreier seg om "Hjemmeundervisningen i Norge spesifikt".
          Med hensyn til lærebøker og annet undervisningsmateriell, har vi i vårt land en lang og ubrutt praksis for at dette stilles gratis til rådighet også for barn i skolealder som ikke går i den offentlige skolen.
          At foreldre og familier som driver med hjemmeundervisning som alternativ til den offentlige grunnskolen bør lønnes, minst tilsvarende den andel familiene / elevene i den offentlige grunnskolen mottar, er en selvfølgelighet, alt det positive dette innebærer til tross, - men er dog enda ingen praksis i vårt land. "Pengene bør naturlig og selvfølgelig nok følge eleven." Dette skjer altså enda ikke her til lands. Men kommer nok. Tilsvarende urettferdighet gjelder og forsvares dessverre av onde sirkler på flere områder i vårt land. Både rettssaker og politiske fremstøt og andre fremstøt i fra flere hold i dette anliggende er forhåpentligvis i anmarsj.

          Hvordan så hjemmeundervise?

          For at undervisningen skal kunne innbefatte det vesentligste i den offentlige undervisningen - eller egentlig formålet med grunnskolen - den skal "tilsvare" - kan eller bør de som skal undervise ha eller skaffe seg innsikt i den undervisningen eller hva den skal tilsvare. F.eks. gjennom undervisningsplanene til den lokale grunnskolen eller via den offentlige Mønsterplanen. Iøvrig kan f.eks. Steinerskolens skoleplan følges og benyttes eller studeres, eller andre grunnskole-tilsvarende, private skolers undervisningsopplegg. Tilsvarende fjernundervisning kan også evt. benyttes eller være et supplement, f.eks. via Internett - som også har mye annet og stadig mere å by på når det gjelder slikt. Men først og fremst ved å gjøre seg forstått med den norske grunnskolelovens formålsparagraf!
         Hjemmeundervisningen må ikke følge en bestemt eller noen bestemt "Mønsterplan" ifra Staten eller ifra Arbeiderparti-systemet eller ifra noen andre. Men å studere eller sette seg inn i slike - evt. bruke flere slike som mal eller tanker for egne opplegg - kan kanskje by på fordeler. Intensjonene (om ikke detaljene og avsnittene) i offentlige og andre "Mønsterplaner" er ofte i samsvar med (på mere eller mindre aktuelt og givende vis) foreldrenes formål, og med grunnskolelovens,  grunnskolenes og fellesmenneskelige samme formål.

          De fleste foreldre som selv har gått i den offentlige grunnskolen f.eks., vet noenlunde hva dette dreier seg om og har dermed gode forutsetninger for å kunne få til en bedre og mere for seg tilpasset grunnskoleundervisning eller hjemmeundervisning hjemme. Evt. hjemme til andre, eller sammen med andre. Omgangsskoler var mye vanligere før i tiden, men kan fortsatt ha svært så mye for seg. HUN vil i tiden fremover også forsøke å ivareta slike muligheter, og å formidle ressurser og krefter relevante i slike sammenhenger, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger kontaktorganer, bytte-muligheter, arkiver og oversikter, kommunikasjon, - og så mangt!

          Et hovedpoeng mht. hjemmeundervisningen er vel iøvrig at den kan være berikende for barna og familien og samfunnet, sett ifra hjemmets ståsted, og at mulighetene er så mange og mere omfattende enn noen som helst offentlig grunnskoleundervisning kan by på! Hjemmeundervisende familier har f.eks. også gjerne - og erfaringsmessig, også i andre land - langt større og bedre muligheter for trivsel, trygghet, frihet og sosiale berikelser.

---

---


-- Hvorfor hjemmeundervise?

-- Det er svært så mange svært så gode argumenter eller grunner for å ha hjemmeundervisning i steden for å benytte den kommunale eller offentlige skolen. En bedre forståelse av dette kan du også få ved å følge med her på HUNs hjemmesider på Internett. Det er også, mildt sagt, svært så alvorlig mange og vektige argumenter for ikke å benytte den kommunale eller offentlige grunnskolen! Det hele gjelder faktisk våre barn, vårt samfunn og vår fremtid.
          Dere har som foreldre ikke bare rett til evt. å ta barna ut av - eller ikke inn i - den offentlige grunnskolen og sørge for en annen oppdragelse og undervisning og et annet miljø for barna hvis den offentlige grunnskolen ikke vil være egnet for deres barn eller hvis den vil kunne være til skade for deres barn, - men også en naturlig og selvfølgelig plikt til det. F.eks. så sies det i den norske Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr 7, Barnelova (også forkortet til Bl.), § 30, bl.a. at: «Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.»
          Det kan under forskjellige og mange omstendigheter være grovt kriminelt å sende barna til og i den offentlige eller kommunale skolen! Eller å ikke ta de ut ifra denne skolen straks det er behov for det! Slik den offentlige norske grunnskolen er innrettet og ordnet så kan det kanskje for mange være et tankekors hvorvidt bare det å sende barna dithen bl.a. kan representere alvorlig omsorgssvikt eller representerer alvorlig og utålelig barnemishandling.

          Argumentene for hjemmeundervisning - eller evt. en privat-skole - kan som sagt være svært så mange, og også være vel verdt å betenke! (- PS: Du eller dere trenger, i henhold til lovverket, selvfølgelig ikke, hverken å oppgi eller å snakke om deres grunner eller argumenter for å velge hjemmeundervisning eller privat-skole når eller hvis dere gir den offentlige grunnskolen melding om at dere som tilsvarende undervisning skal ha hjemmeundervisning.)

ARGUMENTASJON ETC.  :

          Her nå og i tiden fremover kan det vel være på sin plass og en god idé å forsøke å presentere slike argumenter mest mulig oversiktlig og best mulig saklig, fyndig og kortfattet? Og også evt. forsøke å systematisere og videre bearbeide de på så forskjellig vis og i perspektiver ...? Så sorterer vi stoffet og bearbeider det fortløpende efter hvert som vi får det til og har muligheter for det! Skal vi derfor her nå straks påbegynne dette og ta de første skritt her må? HERUNDER (- la høre fra deg!) :::
 
 

---

---


-- Forvaltningens forpliktelser i forhold til hjemmeundervisning

--- Se bl.a. og særlig den norske grunnskolelovens formålsparagraf.

---


---

-- Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

-- Ved siden av interesseforeningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge  ( i.k. )  finnes det også

en Opplysningstjeneste for hjemmeundervisning i Norge.

Og dessuten :

- Foreningen for HjemmeUndervisning (FHU) - Hjemmeundervisning - den beste form for undervisning! - sier ny - mai 1998 - norsk forening for hjemmeundervisning, riktig nok! Besøk deres sider på Internett! Med bl.a. butikk! Adresse:  http://www.nettapent.no/fhu/index.html  Deres e-mail-adresse er: E-mail: fhu@nettapent.no

---

---


-- Hjemmeundervisning i andre land /

---- Div. linker på Internett

---

---


Presentasjon av 
noen familier som driver hjemmeundervisning med barna /

----

* Fam. Ersland i Haugsjåsund i Nissedal i Telemark - : "Madeleine og Janicke fyrst med heimeskule" / "Pronomen på veggen og Noreg på kjøleskapet", av John Straume - utklipp fra avisen Varden 13.?02. 1996.

* Fam. Lende på Bryne i Time kommune - 20.01. 1997: Stavanger Aftenblad / Internett - http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/sandnes/1997/0120/083807.html : - "Skolen er hjemme i egen stue", av Toralf Sandø. Intervju med fam. Lende på Bryne i Time kommune.

* Fam. Leithe i Skjerstad kommune i Nordland -:  "Sosionom i Skjerstad kommune valgte hjemmeundervisning: - Foreldrene bør gi barna det beste alternativet", av Svein Villy Sandnes - utklipp fra avisen Dagen 29.01. 1996.

* Fam. Nilsen i Gamvik kommune i Finnmark -: "Gode erfaringer etter et halvt år med hjemmeundervisning: - Vi merker forskjell på våre egne barn!", av Svein Villy Sandnes - utklipp fra avisen Dagen 08.01. 1996.

* Fam. Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag -:  "Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv", av Svein Villy Sandnes - utklipp fra avisen Dagen / Skole Dagen 10.10. 1996.

* Fam. Nordheim i Gjerstad -: "Skolen tilbake i hjemmet," av Tor Johannes Jensen - utklipp fra tidsskriftet Barn & Familie, september 1996.

* Fam. Kristin Glimsdal (Norge) og Gregg Shaw (USA), som bor i Swaziland i det sydlige Afrika - : "Skole hjemme i stua", av Trude G. Dale. Tirsdag 17.02. 1998, Oppland Arbeiderblad.

---
---


Sveio-modellen for hjemmeundervisning /

--- Dette er Sveio-modellen
--- Om Sveio-modellen
--- Andre modeller og muligheter enn Sveio-modellen?

---

---


-- Div. av særlig interesse /

--- PS: HUNs Internett-sider er iøvrig stappfulle av stoff relatert til hjemmeundervisning, familie, barn, undervisning, opplæring, skole, etc. Og nytt stoff tilkommer fortløpende! Her er er et aldri så lite utvalg:
 

- 31.03. 1998, Info om Hjemmeundervisningstreffet 1998, brev, tirsdag :
10. - 12. juli 1998 i Leira i Valdres. Program, påmelding, etc.
Dette blir nu det 3. årlige norske hjemmeundervisningstreffet!

---

- 09.05. 1998, Dagen, s. 2 / mening / skolen / synspunkt, lørdag : "Maktspill om Den norske skole", av Christian W. Beck, 1.aman. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. NB!!!

- 05.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, tirsdag : "Opprop til foreldrene og barna, fra den offentlige skolen", et dikt av Rune L. Hansen.     ( i.k. )

- 14.05. 1998, HUN Oppdatering / Seierskirken : - «Visjonen om en familiebasert skole», av Jan-Aage Torp, 1996. ( i.k. ) Fra boken "Statens barn", redigert av Christian W. Beck, Martha Straume, Finn Jarle Sæle & Jan-Aage Torp, utgitt på Exodus forlag 1996. NB!

- 08.05. 1998, Dagen, s. 3 / lederplass 3:3, fredag : "Sex-gudens pris", av Finn Jarle Sæle, sjefredaktør.

- 09.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, lørdag : "Til 17. mai 1998", av Rune L. Hansen.

- 09.05. 1998, Dagen, s. 5 / nyheter 2:1, lørdag : "Gjennomfører kurs i hjemmeundervisning ", av Svein Villy Sandnes.

---
* - Glem ikke Hjemmeundervisnings-treffet 1997 -
på Sund Folkehøyskole i Inderøy, fra 11. til 13. juli 1997 !
- 10.07. 1997 - Ankom HUN, Presse-melding og Program - Hjemmeundervisningstreffet 1997, fra Per Ola Hovd.
---

* - 26.06. 1997, Aftenposten Interaktiv, kronikk, torsdag -
http://www.aftenposten.no/bakgr/970626/kronikk.htm - :
 "Ny opplæringslov - den absolutte planskole!",
av Christian W. Beck. NB!!!
---
- 05.06. 1998, HUN www / Notater, fredag : "Inge Lønning og opplæringsloven", av Rune L. Hansen. NB!
---

- 23.04. 1998, Dagen, s. 10 / 2:1 / kristenliv, torsdag :
"Kronerulling for hjemmeundervisning", av Svein Villy Sandnes. NB!

- 27.04. 1998, Dagen, forsiden + s. 10 & 11, mandag :
"Fra skolerett til skoleplikt / Vanskeligere å få til HJEMMEUNDERVISNING",
av Svein Villy Sandnes. NB!!!

- 22.04. 1998, onsdag - HUN www / Ordets alkjemi, torsdag :
"Familien Hansen og vi / Skaun-skole-saken", av Rune L. Hansen.

---

- 18.06. 1997, Dagen, s. 17 / debatt, onsdag :
"Fortsett underskriftsaksjonen for et rett kristendomsfag",
av sekretær i AKF, Jørgen Høgetveit.

---

* - 17. 06. 1997, av Rune L. Hansen :
- Frekkhetens nådegaver i Mosvik kommune.

* - 30. 12. 1997, Dagen, forsiden + s. 4 / nyheter, tirsdag :
"Anmeldelse mot foreldre henlagt: Full seier for foreldreretten",
og "Topp julegave til Mosvik-familie: Politiet henla anmeldelse",
av Lars-Toralf Storstrand.

* 11.12. 1997, Dagen, s. 5 / nyheter, torsdag :
"Foreldre satser på hjemmeundervisning i Froland:
Kommunen legger til rette", av Svein Villy Sandnes. NB!

* - 26.06. 1997, HUN / Dagen - : "Obligatorisk tvang?",
av Rune L. Hansen, Sveio.

* - 23.07. 1997, HUN på Internett - replikk, onsdag : "Innhold og ramme", av Rune L. Hansen.

* - 16.12. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, tirsdag :
"Privatskole på Osterøy", og
"Kombinasjon av hjemmeundervisning og privatskole erstatter nedleggelse:
Privatskole på Osterøy", og "Ordfører Raknes skuffet og overrasket", av Svein Villy Sandnes.

* - 20.12. 1997, Dagen, s. 2 / skolepolitikk / synspunkt / mening, lørdag :
"Kontantstøtte og grendeskoler", av Christian W. Beck, 1. amanuensis i pedagogikk ved UiO.

* - 18.07. 1997 - HUN / Notater / Rune L. Hansen :
- "Jens Bjørneboe og jeg om skole- og rettsvesenet".

- 18.07. 1997, HUN på Internett :
"Arne Næss og jeg om Reform-97 og om grunnskolens formål",
av Rune L. Hansen - og Arne Næss : "Grunnskolens formål (1967)".

---

* - 02.07. 1997, Dagen, s. 22 / BAKGRUNN, onsdag : "Cyber-skole med nye studietilbud", av Bernt F. Lyngstad.

* - 17.06. 1997, Dagen, 3/3 på lederplass, tirsdag : "Et åpent universitet", av sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

* - 23.07. 1997, Dagen, s. 16 / debatt, onsdag : "Lat oss få "Internett-skular", av Monika Soltveit, Senterpartiet i Hordaland.

* - 06.10. 1997, HUN www / rlh :
"Norge, - kjempers fedreland?", av Rune L. Hansen.

---

* - 08.03. 1997 - Dagen, lørdag, på lederplass, s. 3: - "Seksåringsskandalen", av redaktør Finn Jarle Sæle.

* - 13.03. 1997 - Dagen, torsdag, "debatt", s. 16: - "La 6-årsskolen stå tom", av Svein Helge Grødem, Stavanger, Øyvind Sand, Hvaler, Hans Flaaten, Moss, og Christian W. Beck, Oslo.

* - 08.08. 1997, HUN / Nyheter : "Skoleveien som dødsvei", av Rune L. Hansen.

* - 16.08. 1997, Dagen, s. 4 / nyheter, lørdag : "En av fire skoler har ingen oversikt over ulykker", NTB. NB!!

---

* - 00.09. 1996 - Barn & Familie-Magasinet / Internett - http://home.sn.no/~ffor/bf/magasin/1996/nr6/tema.htm - : "- Gi barndommen tilbake til familien", av Tor Johannes Jensen."
- "- Foreldrene må ta foreldreautoriteten tilbake fra Staten. Den gode barndom er i familien, ikke i statlige institusjoner. Hjemme-undervisning er et skritt mot å gi ungene en normal barndom igjen." Osv.

* - 16.12. 1996, Adresseavisen, mandag, leserinnlegg: "Fremtidsrettet hjemmeundervisning", av Lisbeth Leithe, Tidl. barnevernsarbeider.

---
 

* - 27.05. 1998, HUN www / Bestialitetens ansikt, onsdag :  "Arbeiderpartiets skole, men", av Rune L. Hansen.

* 09.08. 1997 - Internett / Rune L. Hansen, lørdag : "Sang (med lokkende toner) fra skole-monopolet".
 

---

* - "Dobbel fritaksrett og av-kristning!" / Rune L. Hansen, 12.08. 1997.

* - 09.10. 1997 Oppdatert, HUN www / Dialog : - Mobbing på skolen, etc., 24.09. 1997 -

* - 03.06. 1998, HUN www, Notater, onsdag : "Tyranni, hjernevask og tilsyn i skole!", av Rune L. Hansen.

* - 30.05. 1998, HUN www / Oppslagstavle, lørdag : SAX - Forum for barndom i frihet / Ankommet, Rune HAN / HUN www.

---


-- Bøker / litteratur etc.

--- Også angående dette kan du se flere steder på HUNs Internett-sider. Her under på denne siden nå kan likevel enkelte av de mange særlige perler fremheves. Klikk evt. her for flere lignende referanser til bøker / litteratur.

Beck, Christian W. / Norge: Har flere fine og interessante bøker etc. i denne tematikken.

Dagen / norsk dagsavis. Anbefales særlig! Har fortløpende mye fint og vektig stoff vedr. skole / hjemmeundervisning / familie / menneske-rettigheter / kristenliv / etc.

Gaarder, Hans K. (Norge) : "Hundre års ensomhet. Skolens tragedie. En bok om skolen", utgitt av Metope as, 1987. ISBN 82-403-0034-0.  Anbefales!

Nilsen, Jan Andrew / Norge: Har flere fine og interessante bøker etc. i denne tematikken. F.eks.: "Nødrop fra et skjær. En beretning fra Utkant-Norge og fra Maktens sentrum." Forlaget Exodus, 1996. ISBN 82 7514 030 7 -:  Fordomsfritt og åpenhjertig om den norske grunnskolen, fra en erfaren og engasjert lærer.

"Statens barn", bok redigert av Christian W. Beck, Martha Straume, Finn Jarle Sæle & Jan-Aage Torp, utgitt på Exodus forlag 1996. Med bl.a. artikkelen  «Visjonen om en familiebasert skole»,   ( i.k.av Jan-Aage Torp, 1996.

Straume, Marta / Norge : "Foreldreansvar - når born treng vern mot skulen", Forlaget Exodus, 22.?04. 1996.  ISBN - 82 7514 032 3.   K:U. En gullgruve av en håndbok, med mye stoff om hjemmeundervisning.

-

---


Andre former for hjemmeundervisning :

-- For å begynne et sted, ta f.eks. en titt på følgende : --

---

---


INDEX | - TIL TOPS | THE END / Adresse & logo |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):

 ( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/~hunwww