-- Vaart-samfunns-problem-20110217-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---

RLH, pr. 17.02. 2011. Dette dokument på norsk er oversatt til engelsk å finne på følgende link: 
Vaart-samfunns-problem-20110217-E-RLH.html ( intern ). 


   Vårt samfunns-problem
   
av Rune L. Hansen, 17.02. 2011, Norge. ( hunwww@online.no )

   Det er trist å bevitne hvordan og i hvor stor utstrekning "nøkkel-personene" og de "nyttige idioter" ødelegger mennesker og samfunn. Og hvordan de beskytter den og de kriminelle og seg selv. Et enormt samfunns-problem med uhyrlige konsekvenser, hvor slikt noe får pågå.
   En finner de overalt i samfunnet, nesevise, ivrige efter å fremme sine egne
eller grupperingers egoistiske ønsker, behov og synsinger - på bekostning av og forurettende andre. Men størst og mest ødeleggelse gjør de selvfølgelig plassert i den offentlige eller andre forvaltninger, hvor bare en av de kan være katastrofal for mange andre, og videre spre, opprettholde og stimulere til kriminalitet.

   Og deres unnskyldninger når og hvis de stilles til ansvar for sine ugjerninger?
   At de må jo få lov til å syns hva de vil og at de trodde ditt og datt og ikke visste ditt og datt og at de selv ikke er kompetente og at de trodde at de og de andre visste bedre og hadde ansvar for ditt og datt og at jo andre har gjort og gjør det samme, etc.
   De prøver å skyve fra seg ansvaret og å skylde på hverandre og andre og å henvise til forvirring om og eventuelt fordeling av ansvaret.
   Og å si at hensikten var en annen enn konsekvensen.

   Andre uberettiget med letthet både påfører de straff og vil de straffe for hva som helst og ingenting. For i det heletatt ikke kriminelle forhold - annet enn det kriminelle i og med sin egen handling. En parkerings-bot eller en begrenset eller ubetalt
berettiget eller uberettiget regning de nekter eller hindrer noen å kunne betale kan de finne på å påplusse med beløp og konsekvenser som tar mat, helse, hjem og liv fra sitt med-menneske. Med henvisning til at de har fulgt en regel, praksis eller anbefaling ifra andre.
   Mens seg selv vil de ha fritatt for ethvert straffe- eller erstatnings-ansvar, for selv de uhyrligste begåtte kriminelle ugjerninger og konsekvenser.

   Tilsyns-ordninger og tilsyns-komiteer hjelper ingenting eller motsatt overfor slikt noe og blir fort og lett som bukken eller hesten eller fanden selv i fin forkledning som passer havre-sekken. Eller og som et skrekkens og egoismens lotteri.
   Likesom også kontroll-ordninger og revisjoner med mere fort og lett går samme vei.

   Problemet er at lov og rett ikke blir respektert eller håndhevet, men blir manipulert med og i realiteten forbigått.
   Problemet er så absolutt ikke nytt og fra mange kilder og hold har det gjennom lang tid vært lagt flid og inderlighet for å forebygge og for å hindre problemet. En trenger sånn sett ikke å oppfinne "kruttet" på nytt!

   I Norge er vi egentlig med et godt utgangspunkt utrustet sånn sett.
   Men problemet har oppstått og videreutviklet seg over tid ved at de kriminelle "nøkkel-personer" og "nyttige idioter" gradvis har overtatt forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Løsningen består i at anstendighet og rettferdighet gjenvinner og etablerer respekten, forvaltningen og håndhevelsen av lov og rett.

   Mange har underveis blitt lurt til å tro at det er våre over-ordnede lover det er noe feil med eller som ikke er gode nok.
   Det er som sagt ikke der feilen og problemet er beliggende.

   For her å komme med noen tydeliggjørende eksempler.
   
   Den norske Straffeloven omhandler i sitt 11. kapitel "Forbrytelser i den offentlige Tjeneste", § 110 - 126, og har lov-bestemt og sier følgende om en særlig vesentlig viktighet - falsk dokumentasjon - i sin paragraf 120:

   
"Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Og fra Straffelovens samme kapitel med hensyn til visse andre vesentligheter og viktigheter:

   
Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Straffelovens § 124:
   "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."

   Straffelovens § 125:
   "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Og fra Straffelovens 18. kapittel om "Dokumentfalsk", § 179 - 190:

   
Falsk erklæring-paragrafene, § 189 og 190:
   "§ 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   
Og fra Straffelovens 20. kapitel, "Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold", § 215 - 221:

   
Straffelovens § 216:
   "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."

   Og fra Straffelovens 
21. kapitel "Forbrydelser mod den personlige Frihed", § 222 - 227:

   
Straffelovens § 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Eller 
Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel / Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap." 

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, EMK, Art 14:
   "Forbud mot diskriminering / Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status." 

   Respekt for og reell håndhevelse av bare disse her gjengitte egentlig gjeldende lov-bestemmelsene ville ha fjernet det meste av terror, trakassering, tortur og urett i Norge!

   Så hva gjør vi nu overfor dette vårt samfunns-problem?

---