-- 2010-nr-01-internasjonal-protest.html                   --- HOVEDSIDE ( ekstern ) ---    

Denne side oppdatert pr. 12.04. 2010.  


Norsk - English / Engelsk ( extern ) - Tysk - Spansk - Fransk - Gresk - Italian - Romanian -


Tidsskriftet
Internasjonal protest mot norsk terror-politikk
-- Orienterings-bulletin, årlige utgivelser (for eksempel opptil 4 ganger pr. år)
(Både på Internettet / www og papir-utgaver.)

Utgiver: Nettverk og dialog mot terror-politikk - avd. Norge


- Nr. 01 - 2010 - index:

-- Utside Forside 
-- Innside Forside
-- Leder (Se foreløbig forslag / skisse til leder, nr, 1, 2010.)
--
Nettverk og dialog mot terror-politikk - avd. Norge
-- Kontakt-info
-- Internasjonal protest
-- Artikkel, en eller flere, om ditt og datt
-- Dialog
-- Brever
-- Reportasjer
-- Saker
-- Notater
-- Poesi
--
-- Info-materiell, opprop, etc. 
-- Innside Bakside 
-- Utside Bakside Forslag / skisse til
Leder, nr. 1, 2010, av Rune L. Hansen:
(Innspill og formuleringer ifra flere ønskes!)

Intro - Nettverk og dialog mot terror-politikk

   Nettverk og dialog mot terror-politikk - er en internasjonal protest mot terror-politikk. Hvor enn terror-politikk er pågående.
   Nettverk og protest til forsvar for de felles-menneskelige verdiene. Altså til forsvar for menneske-rettighetene, anstendighet, neste-kjærlighet, lov og rett og livets rett. Hvert enkelt land og samfunn har sitt fokus og sin avdeling i dette internasjonale nettverk. Til hjelp for protest mot terror-politikk og til hjelp for ofrene for terror-politikk.

Problemet

   Hvordan kan og bør hjelpen best nå frem? Her er det både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Hvor vi er protesterende og til hjelp. Hvor den enkelte selv kan være deltagende. Samtidig i både det kortsiktige og langsiktige.
   Fordelene med dette? Og nødvendigheten av dette? Og av å være løsnings-orientert?

   Terror-politikkens ofre kjemper eller arbeider for de nære og kjære verdier, hvilket er berettiget og nødvendig. Problemet er å få den hjelp eller løsning som er nødvendig. Hvis hver enkelt kjemper eller arbeider for seg og sitt er problemet at den nødvendige hjelpen fra samfunnet ikke er tilstedeværende eller ikke når frem. Hvordan forsøke å løse dette problemet?
   Ved å forsøke å tilrettelegge for løsninger. Men hvordan?

   Hver enkelt har vi talenter og ressurser, som vi forsvarer våre nære og kjære verdier med.
   Om vi kun kjemper vår egen kamp kan det være vanskelig å få den nødvendige hjelp og støtte fra andre. På det viset kan en komme til kort. Enda mere om hensikten eller målet er egoistisk.

Kardinal-feilen

   
Ens hjerte skal ikke være slave under tvang, trusler, likegyldighet eller fristelser! En kan og må helhjertet protestere!
   For ikke å miste seg selv og andre må en protestere. Det er ikke uretten som skal bestemme eller råde. Ganske enkelt ikke. Det gjør den uansett heller ikke i det lange løp. Det er ikke uretten som skal bestemme. Heller ikke nu. Det er uretten som dolker hverandre i ryggen, som svikter hverandre. Det er ikke i uretten vi har samfunn. Heller ikke nu.

   Det er eftergivenhet og unnlatenhet i så måte som styrker de og det kriminelle!
Og som fortere enn en tror kan virke mot sin hensikt. Det er den kardinal-feilen mange av oss gjør. For så lettvint å gjøre den. Så altfor lett. Vi gir efter for de og det kriminelle. Og det er jo nettopp hva vi ikke skal gjøre.
   Det er i dette kardinal-punktet splittelse, svik, splid, ødeleggelser og elendighet oppstår. Selv om en trodde det motsatte.
   Den kardinal-feilen som opprettholder og viderefører uretten, og som gjør oss medskyldige! Er vi virkelig så dumme? Lar vi oss så lett lure? Protesterer vi ikke? Protesterte vi ikke? Hørtes den ikke, protesten? Fordi den gikk tapt i kortsiktighet, i egoisme, likegyldighet og svik? Ble vi dermed fratatt vår klagerett? Eller ble vi forsøkt nektet vår klagerett?
   Er forskjellen mangel på tydelighet?
   Forskjellen er stor og betydningsfull!
   Tydelighet er en modnings-prosess.

Tydelighet og hensikt

   Utydelighet og taktikk i det kortsiktige perspektiv, i og for det mest nære og kjære, kan fort lett virke mot sin hensikt, lage ris til ens egen bak, om det ikke modnende inngår i et større perspektiv, i en modnende konsekvent protest mot uretten.
   En må med optimal tydelighet forsøke å ha og å inngå i begge perspektiver, for å unngå den sneverhet og egoisme og det svik eller den likegyldighet som ikke stadfester og grunnfester de felles-menneskelige verdier.
   De felles-menneskelige verdier som er og skal være samfunn og som bevirker bedre samfunn. Og som skal verne om og beskytte oss.
   Likeverd, trygghet, trivsel, frihet, lov og rett, menneske-vern, neste-kjærlighet, etc.
   De begge føtter og øyne må være med, samstemte!
   Som et varsel om og en tydeliggjøring og klargjørelse av og en stadfestelse  - av avstanstagelse til egoisme, svik, snever taktikk eller aksept av urett. 
   Da kan vi bedre vite hva vi samarbeider om, og hvem vi samarbeider med. Og endog forvente samarbeide, iallfall i motsetning til galskap, svik og egoisme. Graden av samarbeide vil selvfølgelig variere. Men utgangspunktet, protesten og hensikten er der, samstemt. Samstemt og i overensstemmelse med de felles-menneskelige verdier.

   Skal vi samarbeide om problem-løsningene, eller være svake mere alene med problemene?
   Samarbeide forutsetter at en trekker i samme retning.
   Og med hvilken kraft, imot hva?
   Der kommer vi igjen tilbake til dette med tydelighet. Kontra forvirring og svakhet.
   Hva er det vi står sammen om? Hva er det vi iallfall våger og trenger å stå sammen om?
   Basis der er de felles-menneskelige verdiene, som forhåpentligvis bedre og bedre lovfestes og fotfestes.
   Og altså protesten imot uretten.

   Har vi ikke en slik tilhørighet er vi svakere, og kanskje endog gjør oss medskyldige i uretten.
   Medskyldige i ikke å protestere. Å ikke å protestere med tilstrekkelig aktiv tydelighet.

   Dette kan vi gjøre noe med. Innsats i tydelighet overfor retten. Protest i tydelighet overfor uretten.
   Med basis og samhørighet i de felles-menneskelige elementære verdier.
   Hvorfor bare det ene og mere alene og kanskje i mere desperat nød, eller ved unnlatenhet styrkende uretten?
   En kan gjøre en rett innsats både i det nære og i det mere omfattende, uten at det koster mere enn en god og nødvendig modnings-prosess.
   Konsekvensene av en slik modnings-prosess er det frøet en sår som tydeliggjør protesten imot uretten. Den protesten som gjør retten seirende.
   Det krever mot og vilje, men stort verre er det ikke.
   Og hva er vel alternativet, annet enn for dårlig?


Problemene er store og omfattende i Norge

   Problemene er store og omfattende i Norge. Terror-politikken er uhyre grov i et stort omfang. Og i stort monn pågående bak kulissene.
   

KOMMET BARE HIT ENDA!

Utside Forside
Forslag / skisse:
     --


Innside Forside
Forslag / skisse:Nettverk og dialog mot terror-politikk - avd. Norge
Forslag / skisse:Kontakt-info
Forslag / skisse:Internasjonal protest
Forslag / skisse:Artikler ( ekstern ) 
Forslag / skisse:
     -- Barnerov og mere til - i Norge? ( ekstern )
     -- Vold er et interessant og viktig tema ( ekstern )
     --


Dialog
Forslag / skisse:
     --
     -- Argumentasjon ( ekstern )


Brever
Forslag / skisse:Reportasjer
Forslag / skisse:
     --


Saker
Forslag / skisse:
     --


Notater
Forslag / skisse:Poesi ( ekstern )
Forslag / skisse:
     -- Antaeus, av Rune L. Hansen ( ekstern )
     --Info-materiell, opprop, etc.
Forslag / skisse:
Innside Bakside 
Forslag / skisse:
Utside Bakside
Forslag / skisse:
     -----