-- The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html (Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen)
:  brevene-index.html  ---  dbn.html  --- Menneskerettsloven-Norge-Index.html --- 


Ps: Noen ord om oversettelsen og eventuelle kommentarer. ---


   
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD)
   ( Norsk - English )
   (Oversatt til norsk av Rune L. Hansen, pr. 17. november 2016, med noen senere rettelser.)

---

   UN's Human Rights Defenders Declaration (HRDD) / The-Human-Rights-Defender-Declaration:

   Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

   Adopted by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998

   The General Assembly ,

   Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world,

   Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level,

   Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter,

   Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural resources,

   Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excuse non-compliance,

   Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms,

   Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State,

   Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels,

   Declares :

   ( English - Norsk )

   ---

   FN-sambandets Erklæring om menneskeretts-forsvarere / Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD):
   (Oversatt til norsk av Rune L. Hansen, pr. 17. november 2016)

   Erklæring om retten og ansvaret enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet har for å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter

   Vedtatt av Generalforsamlingens resolusjon 53/144 av 9 desember 1998

   Generalforsamlingen
   
   Stadfester viktigheten av overholdelse av formålene og prinsippene i FN-pakten for fremme og beskyttelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker i alle land i verden,

   Stadfester også viktigheten av Menneskerettighetserklæringen og de internasjonale pakter om menneskerettigheter som grunnleggende elementer i det internasjonale arbeidet for å fremme universell respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og viktigheten av andre menneskerettighetsinstrumenter vedtatt i FN-systemet, samt de på regionalt nivå,

   Understreker at alle medlemmer av det internasjonale samfunn skal oppfylle, i fellesskap og hver for seg, deres alvorsfulle forpliktelse til å fremme og oppfordre respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene for alle uten forskjell av noen art, inkludert forskjeller basert på rase, farge, kjønn, språk, religion , politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status, og stadfester den spesielle viktigheten av å oppnå internasjonalt samarbeid for å oppfylle denne forpliktelsen i henhold til pakten,

   Erkjenner den viktige rollen av internasjonalt samarbeid for, og det verdifulle arbeidet til enkeltpersoner, grupper og foreninger i bidrag til, effektiv eliminering av alle krenkelser av menneskerettigheter og grunnleggende friheter for folk og individer, inkludert i forhold til mengde, åpenbare eller systematiske krenkelser slik som de som følger av apartheid, alle former for rasediskriminering, kolonialisme, utenlandsk dominans eller okkupasjon, aggresjon eller trusler mot nasjonal suverenitet, nasjonal enhet eller territorial integritet og fra avslag til anerkjennelse til retten for folk til selvbestemmelse og retten hvert folk skal ha til full suverenitet over sin rikdom og naturressurser,

   Erkjenner forholdet mellom internasjonal fred og sikkerhet og gleden av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og er klar over at fraværet av internasjonal fred og sikkerhet ikke unnskylder avvik,

   Stadfester at alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter er universelle, udelelige, avhengige av hverandre og henger sammen og bør fremmes og gjennomføres på en rettferdig og likeverdig måte, uten forbehold for gjennomføringen av hver av disse rettigheter og friheter.

   Understreker at hovedansvaret og plikt til å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter ligger hos staten,

   Erkjennende rett og ansvar for enkeltpersoner, grupper og foreninger til å fremme respekt for og fremme kunnskap om menneskerettigheter og grunnleggende friheter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

   Erklærer :

   ---

   Art 1:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels."

   Art 1:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å fremme og å streve for beskyttelse og realisering av menneskerettigheter og grunnleggende friheter på nasjonalt og internasjonale nivå."

   Art 2:
   "1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
   2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed."

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 3:
   "Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted."

   Art 3:
   "Nasjonal lovgivning i samsvar med FN-pakten og andre internasjonale forpliktelser for staten innen menneskerettigheter og grunnleggende friheter er den juridiske rammen i hvilken menneskerettigheter og grunnleggende friheter bør gjennomføres og nytes innenfor og der alle aktiviteter referert til i denne Erklæring for fremme, beskyttelse og effektiv realisering av de rettigheter og friheter bør gjennomføres."

   Art 4:
   "Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field."

   Art 4:
   "Ikke noe i denne Erklæringen skal tolkes som innskrenkning eller motsigelse av formålene og prinsippene i FN-pakten eller som begrensning eller fravik fra bestemmelsene i Menneskerettighetserklæringen, de internasjonale pakter om menneskerettigheter og andre internasjonale instrumenter og forpliktelser som gjelder på dette området."

   Art 5:
   "For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels:

   (a) To meet or assemble peacefully;

   (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups;

   (c) To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations."

   Art 5:
   "For det formål å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, på nasjonalt og internasjonalt nivå:

   (a) Til å møtes eller samles fredelig;

   (b) Til å danne, inngå og delta i frivillige organisasjoner, foreninger eller grupper;

   (c) Til å kommunisere med frivillige eller mellomstatlige organisasjoner."

   Art 6:
   "Everyone has the right, individually and in association with others:

   (a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems;

   (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms;

   (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters."

   Art 6:
   "Enhver har rett til, individuelt og i samarbeid med andre:

   (a) Til å vite, søke, innhente, motta og lagre informasjon om alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, inkludert å ha tilgang til informasjon om hvordan disse rettigheter og friheter er gitt effekt i innenlandske lovgivende, rettslige eller administrative systemer;

   (b) Som bestemt i menneskerettighetene og andre samsvarende internasjonale instrumenter, fritt å publisere, formidle eller spre til andre synspunkter, informasjon og kunnskap om alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter;

   (c) Til studere, diskutere, danne og holde meninger om overholdelse, både i loven og i praksis, av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter og, gjennom disse og andre egnede midler, å trekke offentlig oppmerksomhet til de sakene."

   Art 7:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance."

   Art 7:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til utvikle og diskutere nye menneskerettighets ideer og prinsipper, og til argumentere for deres aksept."

   Art 8:
   "1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs.
    2. This includes, inter alia , the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms."

   Art 8:
   "1. Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å ha effektiv tilgang, på en ikke-diskriminerende måte, til deltakelse i regjeringen i hjemlandet og i utførelsen av offentlige anliggender.
    2. Dette omfatter, blandt annet, retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å oversende til statlige organer og etater og organisasjoner som arbeider med offentlige anliggender kritikk og forslag til å forbedre deres funksjon og for å trekke oppmerksomhet til ethvert aspekt av deres arbeid som kan hindre eller vanskeliggjøre å fremme, beskyttelse og realisering av menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Art 9:
   "1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights.

   2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain from such an authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person's rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay.

   3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia :

   (a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay;

   (b) To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments;

   (c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms.

   4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyone has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms.

   5. The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any territory under its jurisdiction."

   Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt virkemiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av disse rettigheter.

   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom lovlig autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enhver rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse av den personens rettigheter eller friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten urimelig forsinkelse.

   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blandt annet :

   (a) Å klage om politikk og handlinger av enkelte tjenestemenn og statlige organer med hensyn til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, ved begjæring eller andre passende midler, til kompetent nasjonal rettslig, administrative eller lovgivende myndigheter eller noen annen kompetent myndighet fastsatt av rettssystemet i staten, som skal tilkjennegi sin avgjørelse på klagen uten unødig opphold;

   (b) Til deltagelse på offentlige høringer, saksbehandlinger og rettsbehandlinger for således å danne en oppfatning om deres samsvar med nasjonal lovgivning og gjeldende internasjonale forpliktelser og ansvar;

   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   4. Til samme formål, og i samsvar med gjeldende internasjonale instrumenter og prosedyrer, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til uhindret tilgang til og kommunikasjon med internasjonale organer med generell eller spesiell kompetanse til å motta og behandle henvendelser om saker om menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon." 

   Art 10:
   "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 11:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics."

   Art 11:
   "Enhver har rett, individuelt og i samarbeid med andre, til lovlig utøvelse av hans eller hennes yrke eller profesjon. Alle som: som et resultat av hans eller hennes yrke, kan påvirke den menneskelige verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter til andre bør respektere de rettigheter og friheter og være i samsvar med relevante nasjonale og internasjonale standarder for virksomhet og faglig oppførsel eller etikk."

   Art 12:
   "1. Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms.

   2. The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

   3. In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms."

   Art 12:
   "1. Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å delta i fredelige aktiviteter mot brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   2. Staten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre beskyttelse av de kompetente myndigheter av alle, individuelt og i samarbeid med andre, mot noen vold, trusler, hevn, de facto eller de jure negativ diskriminering, press eller annen vilkårlig handling som en konsekvens av hans eller hennes legitime utøvelse av rettighetene referert til i denne Erklæringen.

   3. I denne forbindelse har alle rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å være beskyttet effektivt under nasjonal rett i å reagere mot eller motsette seg, med fredelige midler, aktiviteter og handlinger, inkludert de ved unnlatelse, som kan henføres til stater som resulterer i krenkelser av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, samt voldshandlinger begått av grupper eller enkeltpersoner som påvirker gleden av menneskerettigheter og grunnleggende friheter."

   Art 13:
   "Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration."

   Art 13:
   "Enhver har retten, individuelt og i samarbeid med andre, til å be om, motta og utnytte ressurser for det uttrykkelige formål å fremme og beskytte menneskerettigheter og grunnleggende friheter med fredelige midler, i samsvar med artikkel 3 i denne Erklæringen."

   Art 14:
   "1. The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights.

   2. Such measures shall include, inter alia :

   (a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments;

   (b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State to the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies.

   3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution."

   Art 14:
   "1. Staten har ansvaret for å treffe lovgivningsmessige, juridiske, administrative eller andre passende tiltak for å fremme forståelsen for alle personer under dens jurisdiksjon av sine sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

   2. Slike tiltak skal inkludere, blandt annet :

   (a) Publikasjonen og utbredt tilgjengelighet av nasjonale lover og reguleringer og av tilgjengelige grunnleggende internasjonale menneskerettighetsinstrumenter;

   (b) Full og lik tilgang til internasjonale dokumenter innen menneskerettigheter, inkludert de periodiske rapporter fra staten til de organer som er fastsatt av de internasjonale menneskerettighetstraktater som den er en part i, samt også sammendragene gjort av diskusjoner og de offisielle rapportene av disse organer.

   3. Staten skal sikre og støtte, hvor det er behov for det, etablering og utvikling av ytterligere uavhengige nasjonale institusjoner til fremme og beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter i alle territorium under dens jurisdiksjon, enten de er ombudsmenn , menneskerettighets-kommisjoner eller noen annen form for nasjonal institusjon."

   Art 15:
   "The State has the responsibility to promote and facilitate the teaching of human rights and fundamental freedoms at all levels of education and to ensure that all those responsible for training lawyers, law enforcement officers, the personnel of the armed forces and public officials include appropriate elements of human rights teaching in their training programme."

   Art 15:
   "Staten har ansvar for å fremme og tilrettelegge undervisning i menneskerettigheter og grunnleggende friheter på alle utdanningsnivåer og for å sikre at alle de som er ansvarlige for opplæring av advokater, polititjenestemenn , personell i de væpnede styrker og offentlige tjenestemenn inkluderer nødvendige elementer av menneskerettigheters undervisning i sitt treningsprogram."

   Art 16:
   "Individuals, non-governmental organizations and relevant institutions have an important role to play in contributing to making the public more aware of questions relating to all human rights and fundamental freedoms through activities such as education, training and research in these areas to strengthen further, inter alia , understanding, tolerance, peace and friendly relations among nations and among all racial and religious groups, bearing in mind the various backgrounds of the societies and communities in which they carry out their activities."

   Art 16:
   "Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og relevante institusjoner har en viktig rolle å spille i å bidra til å gjøre allmennheten mer oppmerksom på spørsmål knyttet til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter gjennom aktiviteter som utdanning, opplæring og forskning på disse områdene for å styrke ytterligere, blandt annet, forståelse, toleranse, fred og vennskapelige forhold mellom nasjoner og blandt alle raser og religiøse grupper, bærende i tankene de ulike bakgrunner av samfunn og lokalsamfunn der de utfører sine aktiviteter."

   Art 17:
   "In the exercise of the rights and freedoms referred to in the present Declaration, everyone, acting individually and in association with others, shall be subject only to such limitations as are in accordance with applicable international obligations and are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

   Art 17:
   "I utøvelsen av de rettigheter og friheter referert til i denne Erklæringen, enhver, handlende individuelt og i samarbeid med andre, skal bare bli undergitt slike begrensninger som er i samsvar med gjeldende internasjonale forpliktelser og er bestemt ved lov utelukkende med det formål å sikre en rettsindig anerkjennelse og respekt for rettighetene og frihetene til andre og for å møte rettferdige nødvendigheter fra moralitet, den offentlige orden og den generelle velferd i et demokratisk samfunn."

   Art 18:
   "1. Everyone has duties towards and within the community, in which alone the free and full development of his or her personality is possible.

   2. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations have an important role to play and a responsibility in safeguarding democracy, promoting human rights and fundamental freedoms and contributing to the promotion and advancement of democratic societies, institutions and processes.

   3. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations also have an important role and a responsibility in contributing, as appropriate, to the promotion of the right of everyone to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments can be fully realized."

   Art 18:
   "1. Enhver har forpliktelser overfor og innenfor samfunnet, som alene muliggjør den frie og fulle utvikling av hans eller hennes personlighet.

   2. Enkeltpersoner, grupper, institusjoner og frivillige organisasjoner har en viktig rolle å spille og et ansvar for å ivareta demokratiet, fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter og bidra til fremme og utviklingen av demokratiske samfunn, institusjoner og prosesser.

   3. Enkeltpersoner, grupper, institusjoner og frivillige organisasjoner har også en viktig rolle og et ansvar i å bidra, som passende, til å fremme retten for enhver til en sosial og internasjonal orden i hvilken rettighetene og frihetene fastsatt i Menneskerettighetserklæringen og andre menneskerettighets-instrumenter kan bli fullstendig realisert."

   Art 19:
   "Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying for any individual, group or organ of society or any State the right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights and freedoms referred to in the present Declaration."

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal bli tolket som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   * * *

   *

   
---
---

--- Ps: Noen ord om oversettelsen og eventuelle kommentarer.

   Rune L. Hansen, 17.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208672317420095
   
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD)

   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen fra FN-sambandet skal gjelde som lov og rett i og for Norge, på like linje med menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen.

   Det vil si som overordnet lov og rett, som skal gjelde både foran og over alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, myndighet, vedtak, dommer, regler og praksis.

   Derfor må meget enda endres i Norge, for snarest å komme i samsvar med dette.

   Jeg oppdaget i går at til og med Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen enda ikke er oversatt til norsk! Ikke kunne jeg finne den noen steder iallfall.

   Derfor har jeg i dag skyntet meg å oversette den i sin helhet til norsk. Fordi det er viktig og nødvendig og et stort behov for å ha den oversatt til norsk.

   Hvorfor kan alle og enhver forstå som leser Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen.

   Her er den, på engelsk - og av meg nu oversatt til norsk.

   Vel bekomme.

   Og gi gjerne kommentarer, eller varsel om du ser noe som kan være feil i oversettelsen.

   http://hunwww.net/The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html

   *

   
---
---