-- Denne side / ref.:  20080902-til-NAV-ifra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH, 02.09. 2008: Dette brevet ble avsendt NAV pr. post og e-post tirsdag 02.09. 2008. 


Kopi pr. e-post - ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, etc. Samt a
nmeldelses-nummer 10188142 og 10188027. Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
 


Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                          Dato: 02.09. 2008, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   Jeg viser til den tidligere korrespondanse jeg i år har hatt med dere.
   Jeg har fødselsnummer 061255 ***** (rlh: f.nr.).
   Min separerte kone, Trude Monica Hansen, har fødselsnummer 090868 ***** (rlh: f.nr.).

   Ved nu nylig å føre Haugaland tingrett bak lyset har Trude Monica Hansen derifra fått midlertidig kjennelse som midlertidig gir henne alene foreldreansvaret og den daglige omsorg for våre felles umyndige barn. Kjennelsen ifra Haugaland tingrett vil ifra min side bli anket for å få omgjort.

   Samtidig vil påtalemyndighetene også nu av meg bli gjort oppmerksomme på dette forhold. Trude Monica Hansen sin selvtekt m.h.t. kidnappingen av barna og politianmeldelsen, som jeg tidligere har gjort dere oppmerksom på, var et saksforhold som i det heletatt ikke ble behandlet i eller av Haugaland tingrett i forbindelse med midlertidig kjennelse.

   Det vurderes nu ifra min side også å presisere en begjæring om påtale for Trude Monica Hansen, overfor påtalemyndighetene.

   Kjennelsen fattet av Haugaland tingrett viderefører således den straffbare kidnappingen og fangeholdet og mishandlingen av barna, inntil videre.
   Trude Monica Hansen forsøker å tilrane seg en falsk familiestand, hvilket også i henhold til Straffeloven (§ 215) er straffbart, og ifra min side også ble politianmeldt.

   Samtidig som den meklingsattesten som av Trude Monica Hansen ble fremlagt for Haugaland tingrett i forbindelse med midlertidig kjennelse igjen var og er ukorrekt og feilaktig.
   Trude Monica Hansen har således gjentagne ganger også operert med ugyldig meklingsattest, og med feilaktig meklingsattest.
   
   
Barnelovens § 36 sier følgende - om hvor barnet skal bo fast:
    "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge.
   Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."


   Haugaland tingrett avgjorde i midlertidig kjennelse at Trude Monica Hansen midleridig skal ha omsorgen for barna, inntil endelig dom er fattet i saken. Barna bor således fortsatt fast hos meg. Intet er endret i så måte.
   Men barna befinner seg nu, siden kvelden 22.07. 2008, rent faktisk fysisk et annet sted hvor deres mor for tiden bor. Hun har selv fysisk konkret siden begynnelsen av april 2008 bodd flere forskjellige steder. (Omtrent 5 eller 6 steder.) Inntil kvelden 22.07. 2008 bodde barna både fast og rent fysisk konkret hjemme sammen med sin far. De flyttet tilbake til meg 04.07. 2008. Regelen om de 3 måneder som nevnes i deres brev av 14.08. 2008 er derfor ikke oppfylt for Trude Monica Hansen sitt vedkommende.
   Iøvrig har hun siden 22.07. 2008 fysisk konkret bodd to forskjellige steder.


   Dere skriver i deres brev datert 28.07. 2008 om et samtykke jeg 27.06. 2008 gav til at barna inntil videre kunne få være hos sin mor. Jeg skrev om dette i mitt brev til dere datert 11.08. 2008, men vil for ordens skyld presisere at dette var et forbeholdent samtykke inntil videre (i en telefonsamtale) gitt kun til Aud Signy Jakobsen i Grue kommune, hvor barna da befant seg. Noe slikt samtykke eller noen som helst avtale er aldri noensinne gjort overfor Trude Monica Hansen. Og barna ble som sagt hjemførte igjen 04.07. 2008, ifra Fusa kommune, til sitt hjemsted i Vindafjord kommune sammen med sin far.    

   
Barna er fortsatt kidnappet og fangeholdte av Trude Monica Hansen. (To av barna, Frøydis og Stauda, var imidlertid p.g.a. diverse omstendigheter hjemme (hos meg) fra 29.08. til 01.09. 2008, fredag til mandag.)

   Når det gjelder midlertidige kjennelser og endelig dom i saken skal jeg fortsatt forsøke å holde dere orientert, som dere ønsker i deres brev datert 14.08. 2008.


    Med beste hilsen ifra

    Rune L. Hansen  (+ underskrift)

---