-- 20090306-Beslutning-Besoksforbud-m-v.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---       

Kopi / avskrift - RLH: Dette dokument ankom meg pr. post 12.06. 2010.
I samme konvolutt var iøvrig følgende dokumenter er:  
20100611-Stevning-Innkalling-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
- 20100604-Paategningsark-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) - 20100611-postforkynning-m-m-kvittering.html ( intern ) -

(( Stempel: skjold med krone, løve med øks ))

Fra:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt


Beslutning om besøksforbud mv.

Med hjemmel i straffeprosessloven § 222a forbys

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
5568 VIKEBYGD

å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med Trude Monica Hansen, født 09.08.1968, og pålegges herunder å oppholde seg ute av synlig avstand til Trude Monica Hansens bopel i Skoglandsvegen 108, Haugesund. Forbudet omfatter også kontaklt pr brev, eller via elektroniske kommunikasjonsmidler.

Forbudet gjelder fra i dag og frem til og med 09.03.2010.

Forbudet er ilagt etter begjæring fra fornærmede, men finnes også påkrevet av allmenne hensyn.

Forbudet kan bringes inn for retten på begjæring av den forbudet rammer, og den forbudet tar sikte på å beskytte. Påtalemyndigheten vil i alle tilfelle uoppfordret bringe saken inn for tingretten innen fem dager.

Overtredelse av forbudet er straffbart etter straffeloven § 342 annet ledd, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. I gjentakelsestilfeller kan overtredelsen straffes med inntil 2 års fengsel.

Fornærmede er varslet om beslutningen.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 06.03.2009


Øyvind Bore
politiadvokat

Erklæring fra siktede:  

Jeg godtar besøksforbudet: .......... (  nei)

Jeg godtar at retten behandler spørsmålet om opprettholdelse av forbudet uten min tilstedeværelse: ........... (  nei)

Signatur: Siktede: ............................  Stevnevitne: .............................

((Med penn av noen påskrevet følgende: (opplyst ifm forkynnelse til lm. Gjærde) - forkynnelsespåtegn. på vedlegg ))

Anm.nr.  10452772  8647/08-32

---